Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotogrametria cyfrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.FOTOGRAM.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotogrametria cyfrowa
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania naziemnych niemetrycznych zdjęć cyfrowych, opracowywana cyfrowych zdjęć lotniczych oraz pozyskiwania i przetwarzania danych z naziemnego skaningu laserowego.

Pełny opis:

Fotogrametria to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczenia drogą rejestracji pomiaru i interpretacji obrazów lub ich reprezentacji numerycznych otrzymanych z sensorów.

Zalicza się do nowoczesnych technik pomiarowych o wyjątkowych walorach (obiektywność, aktualność, szczegółowość, jednolitość dokładności, zalety technologiczne i ekonomiczne). Dzięki takim zaletom fotogrametria znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki w szczególności tych, które powinny bazować na zbiorach różnorodnych danych przestrzennych.

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania naziemnych niemetrycznych zdjęć cyfrowych, opracowywana cyfrowych zdjęć lotniczych oraz pozyskiwania i przetwarzania danych z naziemnego skaningu laserowego.

Literatura:

1. O. Dorozhynskyy – „Podstawy fotogrametrii”

2. O. Dorozhynskyy – „Fotogrametria analityczna i cyfrowa”

3. B. Kwoczyńska – „Skrypt do ćwiczeń z fotogrametrii cyfrowej”

4. J. Butowtt – „Fotogrametria”

5. R. Preuss, Z. Kurczyński - „Podstawy fotogrametrii”

7. M. Graliński – Stereofotogrametria lotnicza”

8. M. Graliński – „Fotogrametria naziemna”

Efekty uczenia się:

[WIEDZA]

Student:

- ma szczegółową wiedzę w zakresie współczesnej fotogrametrii;

- ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fotogrametrii cyfrowej;

- ma wiedzę niezbędną w zakresie metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zaawansowanych zadań inżynierskich z zakresu fotogrametrii;

- zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu fotogrametrii cyfrowej;

- zna typowe technologie inżynierskie w zakresie fotogrametrii cyfrowej.

[UMIEJĘTNOŚCI]

Student:

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie fotogrametrii; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie właściwe dla kierunku GIK;

- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie fotogrametrii cyfrowej;

- potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu fotogrametrii cyfrowej;

- potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia;

- potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie fotogrametrii cyfrowej;

- potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie fotogrametrii cyfrowej;

- potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla fotogrametrii cyfrowej, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne;

- potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla fotogrametrii cyfrowej;

- potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla fotogrametrii cyfrowej w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne fotogrametrii cyfrowej, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy;

- potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla fotogrametrii cyfrowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.

[KOMPETENCJE SPOŁECZNE]

Student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

- ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzeniu i ocenie podlegają wykonane samodzielnie na zajęciach projekty.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)