Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.FIZYK.06Z.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Zakład Fizyki
Grupy: Geodezja 1 sem. stacjon. inż. obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~krebilas
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład obejmuje kilka wybranych działów fizyki i ma na celu wprowadzenie do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w środowisku oraz przekazanie umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów z dziedziny fizyki.

Ćwiczenia służą zapoznaniu się ze zjawiskami i prawami fizyki, nabraniu umiejętności wykonania pomiaru pewnych wielkości fizycznych oraz opracowania wyników pomiarów łącznie z rachunkiem błędów.

Pełny opis:

Wykład:

Kinematyka – ruchy jednowymiarowe. Opis w układzie odniesienia. Opis graficzny. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Różniczkowy opis ruchu. Prędkość i przyspieszenie chwilowe. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Wektorowy opis ruchu. Ruch na płaszczyźnie. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Dynamika punktu materialnego. Zasady dynamiki. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Praca, moc energia. Zasady zachowania w mechanice. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Dynamika bryły sztywnej. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Pole grawitacyjne. Elementy mechaniki nieba - ruch satelity. Prawa Kepplera. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Ruch harmoniczny punktu materialnego i bryły sztywnej. Rozszerzalność liniowa ciał stałych. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Ruch falowy. Interferencja, dyfrakcja, polaryzacja fal. Fale stojące. Elementy akustyki. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Termodynamika. Zasady termodynamiki. Równanie kinetyczne gazu.

Mechanika płynów. Napięcie powierzchniowe. Rozwiązywanie przykładowych problemów. Wilgotność.

Prąd elektryczny – równania Kirchhoffa. Magnetyzm – siła elektrodynamiczna. Silnik, prądnica. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Optyka geometryczna. Niezmiennik Abbego. Rozszczepienie światła. Pryzmat. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Elementy fizyki kwantowej i atomowej - model atomu wodoru Bohra. Fale materii.

Elementy fizyki jądra atomowego. Energia wiązania, rozpad promieniotwórczy, prawo rozpadu. Reakcje jądrowe. Zastosowanie fizyki jądrowej.

Ćwiczenia:

Pomiar wielkości podstawowych i pochodnych. Pomiary bezpośrednie i pośrednie. Dyskusja błędu. Błąd wielkości mierzonej i wyznaczanej. Przepisy BHP obowiązujące na pracowni fizycznej.

Rachunek różniczkowy, pochodna cząstkowa – zastosowanie do rachunku błędów.

Przyspieszenie ziemskie. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego.

Wahadło matematyczne i fizyczne. Własności sprężyste ciał. Ruch harmoniczny.

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej lub objętościowej.

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu lub zmiany entropii układu izolowanego.

Prawa przepływu prądu elektrycznego. Pomiar oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone'a lub siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego.

Sprawność urządzenia i jej zależność od różnych czynników. Wyznaczanie współczynnika sprawności grzałek.

Elektroliza. Wyznaczanie stałej Faradaya.

Lepkość. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy.

Napięcie powierzchniowe. Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy.

Wyznaczanie wilgotności bezwzględnej i względnej.

Absorpcjometria. Wyznaczanie widma absorpcyjnego oraz współczynnika ekstynkcji.

Optyka. Pomiar ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej lub współczynnika załamania światła (refraktometr). Interferencja i dyfrakcja światła.

Widma atomowe. Spektrometr. Pomiar długości linii widmowych.

Literatura:

H. D. Young, R. A. Freedman, "Uniwersity Physics with Modern Physics", 2012 Pearson Education, Inc.

D. Holiday, R. Resnick, J. Walker, "Podstawy Fizyki", T. 1-5, PWN 2005/2006.

J. W. Kane, M. M. Sternheim, "Fizyka dla przyrodników", PWN 1988.

J. Blinowski, J. Trylski, "Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie", PWN 1981.

8. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki umieszczone na stronie Katedry Chemii i Fizyki - Fizyka: www.fizyka.ur.krakow.pl

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe prawa fizyki i umie wskazać zjawiska, których te prawa dotyczą. Umie rozwiązać zaawansowane problemy fizyczne. Przeprowadza bezbłędna obliczenia.

Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury; potrafi integrować uzyskane informacje, potrafi dokonywać ich interpretacji, potrafi wyciągać poprawne wniosków oraz formułować opinie oraz potrafi je w pełni uzasadniać.

Potrafi wykonać pomiar podstawowych wielkości fizycznych, opracować wyniki pomiarów łącznie z rachunkiem błędów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Na ocenę 2,0 Student nie zna podstawowych praw fizyki.

Na ocenę 3,0 Student zna podstawowe prawa fizyki i umie wskazać zjawiska, których te prawa dotyczą.

Na ocenę 3,5 Student zna podstawowe prawa fizyki i umie wskazać zjawiska, których te prawa dotyczą. Umie rozwiązać prosty problem fizyczny. Nie potrafi rozwiązać bardziej zaawansowanych problemów.

Na ocenę 4,0 Student zna podstawowe prawa fizyki i umie wskazać zjawiska, których te prawa dotyczą. Umie rozwiązać problemy fizyczne średniej trudności.

Na ocenę 4,5 Student zna podstawowe prawa fizyki i umie wskazać zjawiska, których te prawa dotyczą. Umie rozwiązać bardziej zaawansowane problemy fizyczne. Robi drobne błędy rachunkowe.

Na ocenę 5,0 Student zna podstawowe prawa fizyki i umie wskazać zjawiska, których te prawa dotyczą. Umie rozwiązać zaawansowane problemy fizyczne. Przeprowadza bezbłędna obliczenia.

Ćwiczenia:

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi wykonać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych ani opracowywać danych pomiarowych.

Na ocenę 3,0 Student potrafi wykonać pomiar podstawowych wielkości fizycznych, robi błędy w opracowaniu wyników pomiarowych na poziomie rachunkowym, opracowania graficznego, przypisywania jednostek i określania błędu pomiarowego.

Na ocenę 3,5 Student potrafi wykonać pomiar podstawowych wielkości fizycznych, robi błędy w opracowaniu wyników pomiarowych w sferze rachunkowej, przy sporządzaniu wykresów i przy określaniu błędu pomiarowego.

Na ocenę 4,0 Student potrafi wykonać pomiar podstawowych wielkości fizycznych, robi błędy rachunkowe w opracowaniu wyników pomiarowych oraz drobne błędy przy określaniu niepewności pomiarowej.

Na ocenę 4,5 Student potrafi wykonać pomiar podstawowych wielkości fizycznych, robi drobne błędy rachunkowe w opracowaniu wyników pomiarowych oraz drobne błędy przy określaniu niepewności pomiarowej.

Na ocenę 5,0 Student potrafi wykonać pomiar podstawowych wielkości fizycznych, przedstawia bezbłędnie zmierzoną wartość wielkości fizyczne wraz z bezbłędną metodą oraz wynikiem określającym niepewność pomiarową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rębilas
Prowadzący grup: Magdalena Bacior, Piotr Janas, Krzysztof Rębilas, Agnieszka Szymocha, Paweł Turkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rębilas
Prowadzący grup: Piotr Janas, Maria Nowotny-Różańska, Krzysztof Rębilas, Agnieszka Szymocha, Paweł Turkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.