Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowa stawów pstrągowych i ośrodków zarybieniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F3s.RYBKA.NM.IISZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa stawów pstrągowych i ośrodków zarybieniowych
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Hodowla pstrągów ma w Polsce ponad 100-letnią tradycję. Rzeczywisty wzrost ilości hodowanych ryb nastąpił od początku lat 70. XX wieku. W ostatnich latach wielkość produkcji pstrąga to około 15 tysięcy ton.

Obecne spożycie ryb na poziomie 13 kg ryby żywej na głowę mieszkańca jest o połowę niższe od średniej dla krajów Europy. Daje to perspektywy rynkowe na dalszy rozwój chowu i hodowli ryb na obiektach stawowych. W ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oprócz rybołówstwa morskiego, wsparciem objęte zostało również rybołówstwo śródlądowe i akwakultura. W ramach działań ogólnosektorowych wsparciem objęte są operacje mające na celu wzrost produkcji, podniesienie rentowności podmiotów akwakultury oraz wzmocnienie planowania (przestrzenne, polityka wodna), ze szczególnym uwzględnieniem terenów akwakultury.

Pełny opis:

Pogarszające się warunki środowiska wodnego powodowane przez zanieczyszczenia, prowadzone prace w korytach rzek, zwłaszcza ich przegradzanie, nadmierne odłowy doprowadziły do drastycznego zmniejszenia liczebności ryb wędrownych, a w niektórych ciekach do całkowitego ich wyginięcia. Niedostateczną efektywność tarła naturalnego zaczęto uzupełniać wychowanym materiałem zarybieniowym już w XIX wieku. Początkowo był to wylęg, a w późniejszych latach zwiększano liczby wypuszczanych starszych form materiału zarybieniowego. Pierwsza wylęgania i obiekty zwane pstrągarniami zasilane wodą potoku Szklarka (zlewnia Rudawy) powstały w 1850 roku w Dubiu koło Krakowa.

WYKŁAD - 5 godzin

Stan i rozwój gospodarki rybackiej, organizacja i stan prawny rybactwa. Ryby z rodziny łososiowatych występujące w Polsce. Przebieg chowu pstrąga w stawach.

Zasady budowy i eksploatacji gospodarstw stawowych typu pstrągowego. Ogólna charakterystyka stawów. Uwarunkowania lokalizacyjne ośrodków zarybieniowych. Zapotrzebowanie na wodę (jakość i ilość wody). Urządzenia stosowane przy hodowli ryb. Rozrząd wody. Sposoby pozyskania materiały zarybieniowego. Wylęgarnie. Aparaty wylęgowe.

ĆWICZENIA - 15 godzin

Możliwości produkcyjne i wielkość gospodarstwa stawowego do chowu pstrąga.

Liczebność i masa ryb w poszczególnych etapach chowu. Wskaźnik przeżywalności pstrąga. Zapotrzebowanie wody oparte na bilansie tlenowym.

Powierzchnia, liczba i kubatura poszczególnych kategorii stawów. Rozmieszczenie stawów na planie sytuacyjno-wysokościowym.

Literatura:

Król Cz. 1986. Budownictwo rybackie. PWRiL., Warszawa.

Goryczko K. 2008. Pstrągi. Chów i hodowla. Wyd. IRS. Olsztyn.

Hendzel F. 1966. Zasady budowy ośrodków zarybieniowych dla ryb łososiowatych. PAN Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych z. 6. Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich Wrocław-Warszawa-Kraków. Wyd. PAN.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – zna i rozumie:

BSP_W1 - zasady gospodarowania wodą w gospodarstwach rybackich; przebieg chowu ryb łososiowatych w stawach; kategorie stawów; wady i zalety różnych typów zbiorników wodnych wykorzystywanych do hodowli lub chowu ryb.

BSP_W2 - zasady eksploatacji gospodarstw rybackich i ośrodków zarybieniowych; specjalistyczne budowle i urządzenia do pozyskiwania materiału zarybieniowego; zasady i normy projektowania ośrodków zarybieniowych.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

BSP_U1 - w stopniu zaawansowanym pozyskiwać, analizować i wykorzystać dane fizjograficzne niezbędne do zaprojektowania ośrodka zarybieniowego; racjonalnie kształtować gospodarkę wodną na obiektach prowadzących hodowlę lub chów ryb łososiowatych.

BSP_U2 - opracować koncepcję techniczną gospodarstwa stawowego do chowu ryb łososiowatych; określić powierzchnię i rozmieszczenie poszczególnych kategorii stawów w zależności od ilości wód dyspozycyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

BSP_K1 - krytycznej oceny swojej wiedzy, ciągłego samokształcenia się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% – niedostateczny (2,0),

51–60 – dostateczny (3,0),

61–70 – dostateczny plus (3,5),

71–80 – dobry (4,0),

81–90 – dobry plus (4,5),

91–100 – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wiedzy w ocenie końcowej wynosi 40%.

ĆWICZENIA

Zaliczenie koncepcji technicznej gospodarstwa stawowego do chowu pstrąga; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać opracowanie oraz odpowiedzieć na pytania związane z jego wykonaniem, wykazać się umiejętnością wykonania koncepcji oraz kompetencją weryfikacji podobnych projektów.

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kanownik
Prowadzący grup: Włodzimierz Kanownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.