Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria pogody i klimatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F3s.IPK.SM.IGPRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria pogody i klimatu
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 3 sem, stacj. mag. Rozwój regionalny - fakutety
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu klimatycznego, wykorzystaniem geoinżynierii do modyfikacji

pogody i klimatu, rolą szaty roślinnej i rzeźby terenu w kształtowaniu klimatu lokalnego, mikroklimatu, modelowaniem agroklimatu.

Pełny opis:

Wykłady (5h):

Kształtowanie i modyfikacja bilansu radiacyjnego powierzchni Ziemi poprzez zmianę albedo powierzchni czynnej.

Kształtowanie i modyfikacja warunków termiczno-wilgotnościowych miasta poprzez zmianę struktury pokrycia i użytkowania terenu (zieleń

miejska).

Kształtowanie klimatu pomieszczeń

Ćwiczenia (10h):

Kształtowanie i modyfikacja bilansu radiacyjnego powierzchni Ziemi poprzez zmianę albedo powierzchni czynnej.

Kształtowanie i modyfikacja warunków termiczno-wilgotnościowych miasta poprzez zmianę struktury pokrycia i użytkowania terenu.

Literatura:

Podstawowa:

Kożuchowski K, 1998, Atmosfera, klimat, ekoklimat. PWN;

Łykowski B., 1999, Podstawy klimatologii stosowanej. Wydawnictwo SGGW

Uzupełniająca:

Radomski Cz. 1978, Agrometeorologia, Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- mechanizmy funkcjonowania systemu klimatycznego, zna skutki zmian koncentracji aerozoli w atmosferze i ich wpływ na klimat globalny,

- mechanizmy kształtowania klimatu lokalnego, klimatu miasta i mikroklimatów pomieszczeń.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- na podstawie zdobytej wiedzy wykorzystać poznane mechanizmy funkcjonowania środowiska atmosferycznego dla zrównoważonego

rozwoju obszarów wiejskich,

- ocenić rolę gazów szklarniowych i aerozoli w modyfikacji pogody i klimatu,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,

- korzystania z obiektywnych źródeł naukowych i stosuje zasady krytycznego wnioskowania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie w formie pisemnej - test wielokrotnego wyboru (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0), Udział w

ocenie końcowej modułu 50%.

ĆWICZENIA:

zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, wszystkie ćwiczenia muszą być zaliczone na

ocenę co najmniej 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera
Prowadzący grup: Barbara Skowera, Agnieszka Sulikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera
Prowadzący grup: Barbara Skowera, Agnieszka Sulikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera
Prowadzący grup: Barbara Skowera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)