Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo i kosztorysowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F2s.BIK.SM.IGKGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo i kosztorysowanie
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami kosztorysowania w budownictwie, sporządzaniem przedmiaru robót oraz kalkulacją kosztorysową metodą szczegółową i metodą uproszczoną z wykorzystaniem programów komputerowych.

Pełny opis:

Wykłady

Akty prawne regulujące proces inwestycyjny. Podstawy prawne kosztorysowania. Fazy etapu przygotowania inwestycji i fazy realizacji. Wartość kosztorysowa inwestycji. Analiza porównawcza wariantów i optymalizacja rozwiązań. Studium wykonalności inwestycji (biznes plan). Harmonogram finansowania. Montaż finansowy. Umowy o wykonanie robót budowlanych, w wyniku przetargu i negocjacji, ustawa o zamówieniach publicznych. Klasyfikacja międzynarodowa robót budowlanych.

Rodzaje kosztorysów. Kosztorys inwestorski. Kosztorys ofertowy. Kosztorys zmieniający i zamienny. Kosztorys powykonawczy. Ślepy kosztorys.

Technologie tradycyjne i uprzemysłowione realizacji prac budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Analiza procesu produkcyjnego.

Przedmiar i obmiar. Zasady przedmiarowania elementów budynku stanu zerowego, surowego, stanu wykończeniowego zewnętrznego i wewnętrznego, instalacji.

Metody kalkulacji kosztorysowej: uproszczona i szczegółowa. Składniki ceny kosztorysowej: koszty bezpośrednie: robocizna, materiał i sprzęt oraz koszty pośrednie i zysk. Formuły matematyczne cen. Cena kosztorysowa netto i brutto. Koszty dodatkowe.

Wartość i cena nieruchomości. Szacowanie nieruchomości podejściem kosztowym. Zużycie techniczne, funkcjonalne i środowiskowe. Czynniki oddziałujące niszcząco na materiał budowlany, tempo korozji, wpływ wilgoci. Przyczyny uszkodzeń budynków – omówienie przykładów. Okres trwałości budynku i elementów. Kryteria oceny stanu technicznego elementów budynku.

Ćwiczenia

Zasady ustalania wielkości powierzchni i kubatury budynków, wg. PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836. Akty prawne, przywołujące normy techniczne dot. powierzchni i kubatury. Charakterystyka przedmiotowego budynku. Wskaźniki techniczne i użytkowe. Architektura i konstrukcja.

Ogólna charakterystyka komputerowych programów kosztorysowych. Omówienie zasad tworzenia kosztorysu techniką komputerową. Funkcje programu BIMestiMate. Import cenników. Rodzaje cenników ze względu na poziom agregacji robót budowlanych i metody kalkulacji kosztorysowej. Cenniki w formie kartkowej. Założenia kalkulacyjne występujące w cennikach cen scalonych.

Omówienie przykładu kosztorysu inwestycji drogowej, wykonanego metodą szczegółową w programie BIMestiMate.

Sporządzanie kosztorysu metodą uproszczoną w programie BIMestiMate – indywidualne ćwiczenia dydaktyczne, których przedmiotem są rzeczywiste budynki o charakterystyce technicznej określonej na podstawie inwentaryzacji pomiarowej, wykonanej przez studentów.

Literatura:

1. PZITB. Komitet Ekonomiki Budownictwa. 2015. Powszechne Standardy Kosztorysowania. Wyd. Wacetob. W-wa.

2. Zajączkowska. T. 1999. Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomagani, Księgarnia budowlana Zampex.

3. Budownictwo Ogólne, pr. zb., t.III, 2011, Arkady, Warszawa

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę dotyczącą analizy kosztów inwestycji budowlanych oraz zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Umie pozyskiwać informacje z literatury, baz nakładów rzeczowych i katalogów cen, potrafi interpretować uzyskane informacje z innych źródeł oraz formułować i uzasadniać opinie nt. stanu technicznego obiektu budowlanego.

Umie odczytywać rysunki budowlane, potrafi sporządzać przedmiary robót i kalkulacje kosztorysowe, korzystając z odpowiednich programów komputerowych.

Potrafi dokonywać analiz ekonomicznych inwestycji w oparciu o znajomość kosztorysowania.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów ochrony środowiska.

Ma świadomość ciągłych zmian w gospodarce oraz zna i rozumie ekonomiczne aspekty decyzji inżynierskich.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu w formie testu pisemnego; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zaliczenie ćwiczeń - przygotowanie projektu kosztorysu wykonanego w oparciu o program komputerowy oraz odpowiedź ustna na pytania dotyczące projektu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sokołowski
Prowadzący grup: Paweł Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.