Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geomarketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.F1s.GMR.NM.IGKZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geomarketing
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

WYKŁAD:

Wprowadzenie do geomarketingu.

Analizy wielokryterialne (podstawowe definicje, metoda nakładkowania, metoda ważonej kombinacji liniowej, metoda uporządkowanej średniej ważonej).

Analizy sieciowe (warianty analizy sieciowej, narzędzia GIS).

ĆWICZENIA:

Wielokryterialny charakter badań geomarketingowych; kryteria i narzędzia oceny lokalizacji; identyfikowanie potencjalnych konfliktów przestrzennych, mocnych i słabych stron lokalizacji i obszarów. Zastosowanie analizy wielokryterialnej.

Przestrzenna analiza konkurencji z wykorzystaniem VGI (Volunteer Geographic Information).Wyznaczanie stref zasięgu i dostępności obiektów w przestrzeni - routing.

Ocena potencjału otoczenia obiektów-sprzężenia zwrotne występujące w przestrzeni. Modelowanie potencjalnych lokalizacji obiektów.

Literatura:

PODSTAWOWA:

1. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W.,GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006. 2.Suchecki B.,

Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Wyd. C.H.Beck,2010 3. Żyszkowska W., Spallek W.,

Borowicz D., Kartografia tematyczna, Wyd. PWN, Warszawa 2012

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Litwin L., Myrda G., Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion. 2.

Suchecki B. (pod red.), Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane. Wyd. C.H.Beck,2012| 3. Urbański J., Zrozumieć GIS.

Analiza informacji przestrzennej, PWN, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

metody wielokryterialne stosowane w celu wyznaczenia lokalizacji i metody analizy sieciowej.

Umiejętności -potrafi:

-pozyskiwać dane przestrzenne z rozproszonych źródeł, w tym od użytkowników przestrzeni za pomocą

narzędzi VGI (Volunteer Geographic Information)

-podejmować decyzje dotyczące doboru metody i zasięgu przestrzennego analizy geomarketingowej w zależności od przyjętego celu i zakresu analizy oraz od dostępności odpowiednich danych i rodzaju problemu badawczego.

- zaprojektować, wykonać i zaprezentować poszczególne etapy analizy geomarketingowej, w zakresie ich części opisowej, tabelarycznej i graficznej/kartograficznej

-pozyskiwać informacje, analizować, interpretować, wyciągać wnioski na potrzeby przeprowadzania analiz geomarketingowych,

- ma świadomość konieczności uczenia się przez całe życie w świecie

szybkiego postępu technologicznego

Kompetencje - jest gotów do:

-korzystania z innowacji, będąc świadomym korzyści i zagrożeń z ich stosowania; zasięgania opinii różnych grup interesariuszy, w tym ekspertów

-odpowiedzialnego wykonywania własnej pracy, jak również bycia odpowiedzialnym za wspólnie wykonywane zadanie grupowe

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie treści wykładu w formie pisemnej, w tym testowej (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 50%

Złożenie i pozytywne zaliczenie ćwiczeń na ocenę minimum 3.0. Ocena końcowa z ćwiczeń stanowi średnią arytmetyczną ww. ocen. Udział w ocenie końcowej modułu 50 %.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Renata Różycka-Czas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)