Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Erozja wodna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.EROZJ.WB.SI.IGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Erozja wodna
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Trwale zubożając glebę erozja przynosi gospodarce wymierne szkody ekologiczne i ekonomiczne, powoduje m.in. stałe obniżanie się plonów, nierównomierne przepływy wody w rzekach - gwałtowne powodzie i okresowe niżówki, zanoszenie rumowiskiem zbiorników wodnych, zamulanie urządzeń wodno-melioracyjnych, deformowanie koryt potoków i rzek. Gwałtowny przebieg niektórych procesów erozyjnych był przyczyną wielu katastrof, w których ulegały zniszczeniu zlokalizowane na zboczach drogi i linie kolejowe, trakcje elektryczne, zabudowania gospodarcze czy całe przysiółki. Zapobieganie erozji jest więc problemem niezwykle ważnym, zwłaszcza obecnie, podczas zachodzących przemian strukturalnych w zagospodarowaniu terenów, związanych z szybkimi przeobrażeniami gospodarczymi zachodzącymi w naszym kraju.

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności rozpoznawania zjawisk erozyjnych, oceny ich nasilenia oraz sposobów zapobiegania, a także likwidacji skutków erozyjnej degradacji gleb.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

Wykłady:

- Podstawowe pojęcia z erozji.

- Wpływ budowy geologicznej, rzeźby terenu, podatności gleb, opadów atmosferycznych, sposobu użytkowania gruntów i przebiegu roztopów śniegowych na natężenie erozji wodnej.

- Kartograficzna i fotogrametryczna rejestracja różnych form erozji z wykorzystaniem systemów GIS.

- Ocena ekologicznych i gospodarczych skutków procesów erozji.

- Poprawa fizycznych i chemicznych właściwości gleby i zabiegi przeciwerozyjne.

- Struktura oraz układ użytków leśnych i rolnych w terenach górskich, podgórskich i wyżynnych pod kątem ochrony gleb przed erozją wodną.

- Erozja wodna w skali kraju i świata. Organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką erozji wodnej.

Ćwiczenia projektowe na sali komputerowej:

- Wstępne zapoznanie się z wybranym programem z rodziny GIS. Sposoby pozyskiwania danych wejściowych.

- Przyrodnicza i gospodarcza charakterystyka wybranego terenu. Wygenerowanie mapy użytkowania terenu.

- Opis położenia geograficznego i administracyjnego. Metody interpolacyjne. Tworzenie numerycznego modelu terenu i mapy spadku.

- Opis budowy geologicznej i gleb. Wygenerowanie mapy podatności gleb na erozję.

- Charakterystyka warunków klimatycznych. Wyznaczenie średniej rocznej erozyjności deszczy.

- Pilność ochrony gleb przed erozją wodną – ocena wpływu scharakteryzowanych elementów przyrodniczych na zagrożenie gleb erozją wodną. Graficzne i liczbowe zestawienie wyników inwentaryzacji gruntów rolnych zagrożonych erozją wodną.

- Zabiegi ochronne – opis zabiegów przeciwerozyjnych możliwych do zastosowania na obszarze objętym projektem.

Literatura:

Podstawowa:

1. Józefaciuk A., Józefaciuk C. 1999. Ochrona gruntów przed erozją. Poradnik dla władz administracyjnych i samorządowych oraz służb doradczych i użytkowników gruntów. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.

2. Józefaciuk A., Józefaciuk C. 1998. Erozja agrosystemów. Biblioteka monitoringu środowiska. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

3. Prochal P. 1984. Melioracje przeciwerozyjne. Skrypt AR w Krakowie, Kraków.

Uzupełniająca:

1. Józefaciuk C., Józefaciuk A. 1996. Erozja i melioracje przeciwerozyjne. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

2. Józefaciuk C., Józefaciuk A. 1996. Erozja wąwozowa i metody zagospodarowania wąwozów. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

3. Ziemnicki S. 1968. Melioracje przeciwerozyjne. PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- budowę geologiczną podłoża oraz zjawiska i procesy zachodzące w środowisku gruntowo-wodnym i glebowym (IGW1_W05, IGW1_W07);

- podstawowe zagadnienia z geodezji i systemów informacji przestrzennej, potrzebne do oceny zagrożenia gleb erozją (IGW1_W06).

Student potrafi:

- opisać i zinterpretować zjawiska oraz procesy hydrologiczne i zjawiska meteorologiczne wpływające na degradację środowiska glebowego (IGW1_U02);

- ocenić warunki techniczne i ekonomiczne inwestycji związanych z ochroną gleb przed erozją (IGW1_U15);

- stosować narzędzia i techniki komputerowe w projektowaniu przeciwerozyjnym (IGW1_U06).

Student jest gotów do:

- świadomego kształtowania zasobów środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego korzystania z jego zasobów (IGW1_K05);

- podjęcia odpowiedzialnych działań w zakresie ochrony gleb przed erozją (IGW1_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania: < 51% – niedostateczny (2,0), 51–60 – dostateczny (3,0), 61–70 – dostateczny plus (3,5), 71–80 – dobry (4,0), 81–90 – dobry plus (4,5), 91–100 – bardzo dobry (5,0). Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Ćwiczenia projektowe na sali komputerowej: Zaliczenie projektu techniczno-przyrodniczego dotyczącego pilności ochrony gleb przed erozją wodną; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

brak praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kruk
Prowadzący grup: Edyta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kruk
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)