Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Erozja wodna gleb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.EROWOG.SP.ZWMH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0529) Environment, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Erozja wodna gleb
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami badania erozji, czynnikami wpływającymi na natężenie erozji wodnej, rozmiarem zjawiska w Polsce i na świecie oraz nabycie umiejętności przeprowadzenia obliczenia ilościowego skutków erozji wodnej za pomocą najnowocześniejszych metod.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

Wykłady

1. Metody badania erozji - podstawowe pojęcia, klasyfikacja modeli matematycznych. Identyfikacja parametrów modeli.

2. Wpływ budowy geologicznej, rzeźby terenu, podatności gleb, opadów atmosferycznych, sposobu użytkowania gruntów i przebiegu roztopów śniegowych na natężenie erozji wodnej.

3. Erozja wodna w skali kraju i świata. Organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką erozji i jej przeciwdziałaniu.

Ćwiczenia projektowe

1. Symulacja ubytku gruntu ze zlewni rolniczej za pomocą modelu USLE. Identyfikacja struktury modelu. Ustalenie parametrów modelu.

2. Przeprowadzenie oceny wpływu scharakteryzowanych elementów przyrodniczych na zagrożenie gleb erozją wodną. Graficzne i liczbowe zestawienie wyników inwentaryzacji gruntów rolnych zagrożonych erozją wodną.

Literatura:

Podstawowa

1. Józefaciuk A., Józefaciuk C. 1999. Ochrona gruntów przed erozją. Poradnik dla władz administracyjnych i samorządowych oraz służb doradczych i użytkowników gruntów. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.

2. Józefaciuk A., Józefaciuk C. 1998. Erozja agrosystemów. Bibioteka monitoringu środowiska. Państwowa Inspekcja Ochrony środowiska, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Wischmeier W.H., Smith D.D. 1978. Predicting rainfal erosion loses. Agriculture Handbook No 282, Washington, D.C.

Efekty uczenia się:

ZWMH_W01; ZWMH_U02; ZWMH_U03; ZWMH_K01; ZWMH_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru - warunkiem zaliczenia jest poprawna odpowiedź na 51% pytań. Skala ocen: <51% - niedostateczny (2.0); 51-60% - dostateczny (3.0); 61-70% - dostateczny plus (3.5); 71-80% - dobry; 81-90 - dobry plus (4.5); 91-100% - bardzo dobry (5.0). Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Ćwiczenia

Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń projektowych - warunkiem zaliczenia jest oddanie sprawozdania, które musi być ocenione na co najmniej ocenę3.0. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)