Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika miast i regionów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.EMiR.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika miast i regionów
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zadaniem w tym obszarze kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności rozumienia różnorodnych funkcji miasta i uwzględnienia ich w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu miastem. Ponadto student potrafi zidentyfikować bariery rozwoju miast oraz rozumie czynniki i mechanizmy rozwoju regionu.

Pełny opis:

1 Wprowadzenie do przedmiotu. Sformułowanie zadań. Ekonomika miast i regionów. Gospodarka lokalna i jej podstawowe cele.

2 Miasto, wyznaczniki miejskości, zasady delimitacji miast, Rodzaje miast, Funkcje miast, korzyści urbanizacyjne, Korzyści skali, Środowisko przedsiębiorczości w mieście.

3 Konkurencyjność regionów.

4 Infrastruktura jako czynnik warunkujący rozwój regionu.

5 Miasto jako organizacja samorządu terytorialnego.

6 Bariery rozwoju lokalnego w Polsce.

7 Aglomeracje w Polsce. Potrzeby tworzenia obszarów metropolitalnych.

Ćwiczenia: Ekonomika miast i regionów - projekty (prezentacje)

Kolejność wykładów może ulec zmianie.

Literatura:

Literatura

Rogulski J., Ekonomika miasta, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1982 r. ,

Zarządzanie miastem, Studium ekonomiczne i organizacyjne, pod redakcją

Nowaka M. i Skotarczyka T., Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010 r.,

Czornik M., Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2008 r.,

Ekonomiczno – organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, pod red. Stawasz D., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004 r.,

Gospodarka regionalna i lokalna, pod red. Zbigniewa Strzeleckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 r.,

Stępień J. i Potoczek A., Podstawy strategii i rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz 2008 r.,

Broszkiewicz R., Podstawy gospodarki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997 r.,

Gaczek W., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Poznań 2003 r.,

Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

1999 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

GPemir_W01 Student ma ogólną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

GPemir_W02 Student zna różnorodne funkcje miasta i rozumie konieczność uwzględnienia ich w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu miastem. Posiada elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz relacjach między strukturami i instutucjami społecznymi.

GPemir_W03 Student potrafi zidentyfikować bariery rozwoju miast oraz rozumie czynniki i mechanizmy rozowju regionu.

Umiejętności:

GPemir_U01 student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania miasta i ocenić w nim istniejące rozwiązania.

GPemir_U02 student potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z miastem - dostrzegać ich aspekty systemowe i uwarunkowania społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, prawne i inne.

GPemir_U03 Student posiada umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk społecznych związanych z funkcjonowaniem regionu.

Kompetencje:

GPemir_K01 student ma świadomość ważności społecznych skutków decyzji dot. funkcjonowanie regionu, w tym ich wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Gpemir_K02 student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Gpemir_K03 student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.

Gpemir_K04 student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Gpekmir_K05 student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidulanej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny oraz jest świadomy wpływu przedsiębiorczości i innowacyjności na rozwój zarówno regionalny jak i osobisty.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z przedmiotu jest realizowane w formie testu wielokrotnego wyboru. Za dobrą odpowiedź Student otrzymuje "1" punkt za błąd w odpowiedzi student otrzymuje "0"punktów. Do egzaminu obowiązują wykłady+ materiały dodatkowe.

Ćwiczenia oceniane są na podstawie wykonywanego projektu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPemir_W01

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76 do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86 do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPemir_W02

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76 do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86 do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPemir_W03

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76 do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86 do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPemir_U01

Na ocenę 2,0 Projekt w formie prezentacji został błędnie wykonany, student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania, Student nie posiada umiejętności prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z ekono-miką miast i regionów. Nie potrafi analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dys-kusji.

Na ocenę 3,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, ale zawiera braki w treści. Student nie posiada umiejętności prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Nie potrafi analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 3,5 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów, ale w ograniczonym stopniu. Nie potrafi analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 4,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Potrafi analizować, ale nie wyraża swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 4,5 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Potrafi analizować, i wyraża w ograniczonym stopniu swoje opinie, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 5,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Potrafi analizować, i wyraża swoje opinie, bierze udział w dyskusji.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPemir_U02

Na ocenę 2,0 Projekt w formie prezentacji został błędnie wykonany, student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania, Student nie posiada umiejętności prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z ekono-miką miast i regionów. Nie potrafi analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dys-kusji.

Na ocenę 3,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, ale zawiera braki w treści. Student nie posiada umiejętności prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Nie potrafi analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 3,5 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów, ale w ograniczonym stopniu. Nie potrafi analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 4,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Potrafi analizować, ale nie wyraża swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 4,5 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Potrafi analizować, i wyraża w ograniczonym stopniu swoje opinie, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 5,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Potrafi analizować, i wyraża swoje opinie, bierze udział w dyskusji.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPemir_U03

Na ocenę 2,0 Projekt w formie prezentacji został błędnie wykonany, student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania, Student nie posiada umiejętności prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z ekono-miką miast i regionów. Nie potrafi analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dys-kusji.

Na ocenę 3,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, ale zawiera braki w treści. Student nie posiada umiejętności prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Nie potrafi analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 3,5 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów, ale w ograniczonym stopniu. Nie potrafi analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 4,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Potrafi analizować, ale nie wyraża swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 4,5 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Potrafi analizować, i wyraża w ograniczonym stopniu swoje opinie, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 5,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z ekonomiką miast i regionów. Potrafi analizować, i wyraża swoje opinie, bierze udział w dyskusji.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPemir_K01

Na ocenę 2,0 Student nie ma świadomości ważności społecznych skutków decyzji dot. funkcjonowanie regionu, w tym ich wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Na ocenę 3,0 Student ma bardzo małą świadomość ważności społecznych skutków decyzji dot. funkcjonowanie regionu, w tym ich wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Na ocenę 3,5 Student ma poprawną świadomość ważności społecznych skutków decyzji dot. funkcjonowanie regionu, ale nie zna ich wpływu na środowisko i nie ma świadomości odpowiedzialności za po-dejmowane decyzje.

Na ocenę 4,0 Student ma świadomość ważności społecznych skutków decyzji dot. funkcjonowanie regionu, zna ich wpływ na środowisko, ale nie ma świadomości odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Na ocenę 4,5 Student ma świadomość ważności społecznych skutków decyzji dot. funkcjonowanie regionu, zna ich wpływ na środowisko i ma ograniczoną świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Na ocenę 5,0 Student ma świadomość ważności społecznych skutków decyzji dot. funkcjonowanie regionu, zna ich wpływ na środowisko i ma pełną świadomość odpowiedzialności za podejmowane de-cyzje.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPemir_K02, GPemir_K03

Na ocenę 2,0 Projekt w formie prezentacji został błędnie wykonany, student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania, student nie potrafi odpowiednio określić priorytetów służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student nie potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różnych funk-cji.

Na ocenę 3,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, ale student nie potrafi odpowiednio określić priorytetów służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student nie potra-fi pracować w grupie i przyjmować w niej różnych funkcji.

Na ocenę 3,5 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, student potrafi w ograniczonym stop-niu określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student potrafi pracować w grupie w ograniczonym stopniu, ale nie potrafi przyjmować w niej różnych funkcji.

Na ocenę 4,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student potrafi pracować w grupie, ale nie potrafi przyjmować w niej różnych funkcji.

Na ocenę 4,5 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student potrafi pracować w grupie i potrafi przyjmować w niej różne funkcje w ograniczonym stopniu.

Na ocenę 5,0 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student potrafi pracować w grupie i potrafi przyjmować w niej różne funkcje (w tym potrafi kierować zespołem)

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPemir_K04

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 3,0 Student wykazuje bardzo słabą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 3,5 Student wykazuje słabą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 4,0 Student wykazuje dobrą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 4,5 Student wykazuje bardziej niż dobrą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 5,0 Student wykazuje bardzo dobrą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPemir_K05

Na ocenę 2,0 Student nie zna ogólnych zasad tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Na ocenę 3,0 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w ograniczonym stopniu, nie jest świadomy wpływu przedsiębiorczości i innowacyjności na rozwój zarówno regionalny jak i osobisty.

Na ocenę 3,5 Student wykazuje zrozumienie zasad tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczość wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny, nie jest świadomy wpływu przedsiębiorczości i innowacyjności na rozwój zarówno regionalny jak i osobisty.

Na ocenę 4,0 Student zna zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny, jest świadomy w ograniczonym stopniu jaki wpływ ma przedsiębiorczość i innowacyjność na rozwój regionalny.

Na ocenę 4,5 Student zna zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczość wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny, jest świadomy wpływu przedsiębiorczości i innowacyjności na rozwój regionalny.

Na ocenę 5,0 Student zna zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczość wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny, jest świadomy wpływu przedsiębiorczości i innowacyjności na rozwój zarówno regionalny jak i osobisty.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Gorzelany, Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Julia Gorzelany, Renata Różycka-Czas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Gorzelany, Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Julia Gorzelany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Gorzelany, Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Julia Gorzelany, Renata Różycka-Czas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.