Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekspertyzy ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.EKSPERT.KD.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekspertyzy ekologiczne
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami dokonywania ekspertyz dotyczących biotycznych elementów środowiska a zwłaszcza opisu i klasyfikacji roślinności oraz z metodami i kryteriami waloryzacji przyrodniczych

Pełny opis:

1. Ekspertyzy ekologiczne - definicja. Rodzaje i elementy składowe ekspertyz ekologicznych. Przykłady.

2. System klasyfikacji zbiorowisk roślinnych Polski (jednostki, zasady nazewnictwa). Charakterystyka wybranych zbiorowisk leśnych i zaroślowych, wodnych, trawiastych i synantropijnych.

3. Analiza danych fitosocjologicznych. Tabelaryczne zestawienie zdjęć fitosocjologicznych. Cechy syntetyczne: stałość, wierność (gatunki charakterystyczne), syntetyczne ujęcie ilościowości (współczynnik pokrycia), charakterystyczna kombinacja gatunków. Numeryczna analiza danych fitosocjologicznych

4. Kartografia geobotaniczna. Rodzaje map roślinności. Roślinność rzeczywista i potencjalna. Metodyka sporządzania map geobotanicznych.

5. Waloryzacja przyrodnicza: obszary chronione, gatunki chronione, rzadkie, zagrożone, inwazyjne - Natura 2000 (gatunki i siedliska) - pozyskiwanie informacji. Metody oceny różnorodności gatunkowej różnych grup organizmów (rośliny, zwierzęta) - wskaźniki różnorodności.

Literatura:

1. Faliński J.B. 1990. Kartografia geobotaniczna. PPWK Warszawa-Wrocław.

2. Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Poradnik utrzymania i ochrony siedlisk oraz gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska.

4. Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2009. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.

5. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

6. Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. SGGW Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady dokonywania opisu i oceny biotycznych elementów środowiska. Charakteryzuje główne zbiorowiska roślinne Polski.

Umiejętności

Potrafi na podstawie składu gatunkowego płatów roślinnych zaklasyfikować je do odpowiedniej jednostki fitosocjologicznej. Umie wykorzystać mapy fitosocjologiczne do opisu i oceny roślinności na wybranych obszarach.

Potrafi dobrać odpowiednie kryteria waloryzacji do różnych elementów przyrodniczych. Dokonuje oceny różnorodności gatunkowej w oparciu o wybrane metody oraz posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji dotyczącej elementów przyrodniczych.

Kompetencje społeczne

Posiada zdolność oceny oddziaływania człowieka na środowisko oraz świadomość odpowiedzialności za konsekwencje tych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy z kolokwium ustnego

Ocena sprawozdania z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zarzycki
Prowadzący grup: Jan Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.