Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.EKOROZ7.NI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zagrożenia cywilizacyjne są rzeczywistością naszych czasów i będą towarzyszyć nam i przyszłym pokoleniom również w przyszłości. Mają one głównie "cywilizacyjny" charakter i należą do kategorii wyzwań globalnych i w tym względzie są częścią składową procesu, który nazywamy globalizacją. Proces ten budzi w świecie wiele emocji, a to z powodu niejednoznacznych jego skutków. Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom, że wiele zagrożeń cywilizacyjnych jest często wytworem działalności człowieka oraz wykazanie związków przyczynowo - skutkowych między działalnością ludzką a wynikającymi z niej zagrożeniami, oraz zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ideą zrównoważonego rozwoju oraz narzędziami do oceny wdrażania zasad ekorozwoju.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Przyczyny zagrożeń cywilizacyjnych w skali świata. Teoria potrzeb Maslowa. Problemy demograficzne w różnych częściach globu. Choroby cywilizacyjne. Nacjonalizm i terroryzm w XX i XXI wieku.

2.Rewolucja przemysłowa i jej skutki. Historia rozwoju idei ekorozwoju na świecie i w Polsce. Podstawowe pojęcia i wydarzenia związane ze zrównoważonym rozwojem, konwencje i porozumienia międzynarodowe. Biogospodarka – nowe podejście do gospodarowania zasobami przyrodniczymi.

3. Katastrofy ekologiczne związane z eksploatacją i przeróbką ropy naftowej, pierwiastków promieniotwórczych i innych surowców. Klęski żywiołowe: powodzie, susze, trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Efekt cieplarniany i zmiany klimatu. Smog – przyczyny powstawania. Kwaśne deszcze – skutki występowania. Broń masowego rażenia.

Tematyka ćwiczeń:

1.Kalkulacja skuteczności wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w życie lokalne z wykorzystaniem kalkulatora śladu ekologicznego, węglowego i innych.

2. Obliczenie strat ciepła w budynku wielo- lub jednorodzinnym oraz zwiększenie efektywności ogrzewania i klimatyzacji budynków mieszkalnych z wykorzystaniem wybranych aplikacji internetowych.

3.Zagrożenia środowiska w przestrzeni globalnej – opracowanie koncepcji działań podejmowanych w celu ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska i ludzi, w tym zjawisk takich jak: smog, kwaśne opady oraz zanik warstwy ozonowej i zmian klimatu. Debata na ustalony temat w postaci tezy, w oparciu o założenia debaty oksfordzkiej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kozłowski S. 2002. Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa

2. Kozłowski S. 2005. Przyszłość ekorozwoju. Wyd. KUL, Lublin."

Uzupełniająca:

1. Pyłka-Gutowska E. 2001. Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik, Oświata Warszawa.

2. Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów UE. Raport wskaźnikowy. 2006. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

ZCE_W1 Zna globalne przyczyny zagrożeń cywilizacyjnych. Rozumie rolę czynników antropogenicznych i naturalnych na jakość poszczególnych elementów środowiska. Rozumie przyczyny różnice w rozwoju poszczególnych części świata.

ZCE_W2 Wykazuje znajomość skutków globalnych zagrożeń na środowisko biotyczne i abiotyczne.

ZCE_W3 Posiada podstawową wiedzę z zakresu rozwoju idei ekorozwoju oraz zna podstawowe dokumenty dotyczące wdrażania tej koncepcji w życie.

UMIEJĘTNOŚCI

ZCE_U1 Dokonać oceny stopnia wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym z wykorzystaniem wybranych narzędzi

ZCE_U2 Wskazać przykładowe metody ograniczające negatywny wpływ katastrof ekologicznych na środowisko.

ZCE_U3 podejmować debatę na postawione zagadnienia problemowe dotyczące współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁĘCZNE

ZCE_K1 Potrafi właściwie zareagować w przypadku wystąpienie klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie testu pisemnego; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% – niedostateczny (2,0),

51–60 – dostateczny (3,0),

61–70 – dostateczny plus (3,5),

71–80 – dobry (4,0),

81–90 – dobry plus (4,5),

91–100 – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z wykładów w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Zaliczenie ćwiczeń w formie testu ograniczonego czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% – niedostateczny (2,0),

51–60 – dostateczny (3,0),

61–70 – dostateczny plus (3,5),

71–80 – dobry (4,0),

81–90 – dobry plus (4,5),

91–100 – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Bedla
Prowadzący grup: Dawid Bedla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zagrożenia cywilizacyjne są rzeczywistością naszych czasów i będą towarzyszyć nam i przyszłym pokoleniom również w przyszłości. Mają one głównie "cywilizacyjny" charakter i należą do kategorii wyzwań globalnych i w tym względzie są częścią składową procesu, który nazywamy globalizacją. Proces ten budzi w świecie wiele emocji, a to z powodu niejednoznacznych jego skutków. Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom, że wiele zagrożeń cywilizacyjnych jest często wytworem działalności człowieka oraz wykazanie związków przyczynowo - skutkowych między działalnością ludzką a wynikającymi z niej zagrożeniami, oraz zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ideą zrównoważonego rozwoju oraz narzędziami do oceny wdrażania zasad ekorozwoju.

Pełny opis:

ZCE_W1 Globalne przyczyny zagrożeń. Problemy ekologiczny zagrożeń cywilizacyjnych jako systematyczne pogarszanie się jakości środowiska przyrodniczego oraz narastanie rozpiętości w rozwoju gospodarczym krajów uprzemysłowionych i krajów rozwijających się

ZCE_W2 Skutki zagrożeń globalnych: zmian klimatu, ubytki ozonu w atmosferze, smogu i kwaśnych odpadów, zanieczyszczenia wód, atmosfery i pedosfery

ZCE_W3 Historia rozwoju idei ekorozwoju, podstawowe pojęcia i przepisy prawne związane ze zrównoważonym rozwojem

ZCE_U1 Dokonać oceny stopnia wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym

ZCE_U2 Dobrać odpowiednie metody w celu ograniczenia negatywnego wpływu katastrof antropogenicznych na środowisko przyrodnicze

ZCE_U3 Rozwiązywać postawione zagadnienia problemowe w oparciu o przeprowadzoną debatę

ZCE_K1 Działać w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof antropogenicznych oraz oceny ich potencjalnych skutków dla życia człowieka i środowiska.

Literatura:

1.Kozłowski S. Przyszłość ekorozwoju, wyd. KUL, Lublin 2007.

2.Kozłowski S. Ekorozwój –wyzwanie XXI wieku. PWN W-wa 2002

3.Stawicka J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J., Wybrane zagadnienia ekologiczne, SGGW W-wa 2010.

4.Karaczun, Z., Obidoska, G., Indeka, L., Ochrona środowiska: współczesne problemy. Wydawnictwo SGGW, W-wa 2016

5.Pink M, Wojnarowska M Biogospodarka. Wybrane aspekty – wydawnictwo Diffin 2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Bedla
Prowadzący grup: Dawid Bedla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zagrożenia cywilizacyjne są rzeczywistością naszych czasów i będą towarzyszyć nam i przyszłym pokoleniom również w przyszłości. Mają one głównie "cywilizacyjny" charakter i należą do kategorii wyzwań globalnych i w tym względzie są częścią składową procesu, który nazywamy globalizacją. Proces ten budzi w świecie wiele emocji, a to z powodu niejednoznacznych jego skutków. Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom, że wiele zagrożeń cywilizacyjnych jest często wytworem działalności człowieka oraz wykazanie związków przyczynowo - skutkowych między działalnością ludzką a wynikającymi z niej zagrożeniami, oraz zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ideą zrównoważonego rozwoju oraz narzędziami do oceny wdrażania zasad ekorozwoju.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Przyczyny zagrożeń cywilizacyjnych w skali świata. Teoria potrzeb Maslowa. Problemy demograficzne w różnych częściach globu. Choroby cywilizacyjne. Nacjonalizm i terroryzm w XX i XXI wieku.

2.Rewolucja przemysłowa i jej skutki. Historia rozwoju idei ekorozwoju na świecie i w Polsce. Podstawowe pojęcia i wydarzenia związane ze zrównoważonym rozwojem, konwencje i porozumienia międzynarodowe. Biogospodarka – nowe podejście do gospodarowania zasobami przyrodniczymi.

3. Katastrofy ekologiczne związane z eksploatacją i przeróbką ropy naftowej, pierwiastków promieniotwórczych i innych surowców. Klęski żywiołowe: powodzie, susze, trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Efekt cieplarniany i zmiany klimatu. Smog – przyczyny powstawania. Kwaśne deszcze – skutki występowania. Broń masowego rażenia.

Tematyka ćwiczeń:

1.Kalkulacja skuteczności wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w życie lokalne z wykorzystaniem kalkulatora śladu ekologicznego, węglowego i innych.

2. Obliczenie strat ciepła w budynku wielo- lub jednorodzinnym oraz zwiększenie efektywności ogrzewania i klimatyzacji budynków mieszkalnych z wykorzystaniem wybranych aplikacji internetowych.

3.Zagrożenia środowiska w przestrzeni globalnej – opracowanie koncepcji działań podejmowanych w celu ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska i ludzi, w tym zjawisk takich jak: smog, kwaśne opady oraz zanik warstwy ozonowej i zmian klimatu. Debata na ustalony temat w postaci tezy, w oparciu o założenia debaty oksfordzkiej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kozłowski S. 2002. Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa

2. Kozłowski S. 2005. Przyszłość ekorozwoju. Wyd. KUL, Lublin."

Uzupełniająca:

1. Pyłka-Gutowska E. 2001. Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik, Oświata Warszawa. 2. Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów UE. Raport wskaźnikowy. 2006. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszaw

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Bedla
Prowadzący grup: Dawid Bedla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zagrożenia cywilizacyjne są rzeczywistością naszych czasów i będą towarzyszyć nam i przyszłym pokoleniom również w przyszłości. Mają one głównie "cywilizacyjny" charakter i należą do kategorii wyzwań globalnych i w tym względzie są częścią składową procesu, który nazywamy globalizacją. Proces ten budzi w świecie wiele emocji, a to z powodu niejednoznacznych jego skutków. Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom, że wiele zagrożeń cywilizacyjnych jest często wytworem działalności człowieka oraz wykazanie związków przyczynowo - skutkowych między działalnością ludzką a wynikającymi z niej zagrożeniami, oraz zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ideą zrównoważonego rozwoju oraz narzędziami do oceny wdrażania zasad ekorozwoju.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Przyczyny zagrożeń cywilizacyjnych w skali świata. Teoria potrzeb Maslowa. Problemy demograficzne w różnych częściach globu. Choroby cywilizacyjne. Nacjonalizm i terroryzm w XX i XXI wieku.

2.Rewolucja przemysłowa i jej skutki. Historia rozwoju idei ekorozwoju na świecie i w Polsce. Podstawowe pojęcia i wydarzenia związane ze zrównoważonym rozwojem, konwencje i porozumienia międzynarodowe. Biogospodarka – nowe podejście do gospodarowania zasobami przyrodniczymi.

3. Katastrofy ekologiczne związane z eksploatacją i przeróbką ropy naftowej, pierwiastków promieniotwórczych i innych surowców. Klęski żywiołowe: powodzie, susze, trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Efekt cieplarniany i zmiany klimatu. Smog – przyczyny powstawania. Kwaśne deszcze – skutki występowania. Broń masowego rażenia.

Tematyka ćwiczeń:

1.Kalkulacja skuteczności wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w życie lokalne z wykorzystaniem kalkulatora śladu ekologicznego, węglowego i innych.

2. Obliczenie strat ciepła w budynku wielo- lub jednorodzinnym oraz zwiększenie efektywności ogrzewania i klimatyzacji budynków mieszkalnych z wykorzystaniem wybranych aplikacji internetowych.

3.Zagrożenia środowiska w przestrzeni globalnej – opracowanie koncepcji działań podejmowanych w celu ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska i ludzi, w tym zjawisk takich jak: smog, kwaśne opady oraz zanik warstwy ozonowej i zmian klimatu. Debata na ustalony temat w postaci tezy, w oparciu o założenia debaty oksfordzkiej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kozłowski S. 2002. Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa

2. Kozłowski S. 2005. Przyszłość ekorozwoju. Wyd. KUL, Lublin."

Uzupełniająca:

1. Pyłka-Gutowska E. 2001. Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik, Oświata Warszawa. 2. Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów UE. Raport wskaźnikowy. 2006. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszaw

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Bedla
Prowadzący grup: Dawid Bedla, Joanna Krużel, Magdalena Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zagrożenia cywilizacyjne są rzeczywistością naszych czasów i będą towarzyszyć nam i przyszłym pokoleniom również w przyszłości. Mają one głównie "cywilizacyjny" charakter i należą do kategorii wyzwań globalnych i w tym względzie są częścią składową procesu, który nazywamy globalizacją. Proces ten budzi w świecie wiele emocji, a to z powodu niejednoznacznych jego skutków. Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom, że wiele zagrożeń cywilizacyjnych jest często wytworem działalności człowieka oraz wykazanie związków przyczynowo - skutkowych między działalnością ludzką a wynikającymi z niej zagrożeniami, oraz zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ideą zrównoważonego rozwoju oraz narzędziami do oceny wdrażania zasad ekorozwoju.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Przyczyny zagrożeń cywilizacyjnych w skali świata. Teoria potrzeb Maslowa. Problemy demograficzne w różnych częściach globu. Choroby cywilizacyjne. Nacjonalizm i terroryzm w XX i XXI wieku.

2.Rewolucja przemysłowa i jej skutki. Historia rozwoju idei ekorozwoju na świecie i w Polsce. Podstawowe pojęcia i wydarzenia związane ze zrównoważonym rozwojem, konwencje i porozumienia międzynarodowe. Biogospodarka – nowe podejście do gospodarowania zasobami przyrodniczymi.

3. Katastrofy ekologiczne związane z eksploatacją i przeróbką ropy naftowej, pierwiastków promieniotwórczych i innych surowców. Klęski żywiołowe: powodzie, susze, trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Efekt cieplarniany i zmiany klimatu. Smog – przyczyny powstawania. Kwaśne deszcze – skutki występowania. Broń masowego rażenia.

Tematyka ćwiczeń:

1.Kalkulacja skuteczności wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w życie lokalne z wykorzystaniem kalkulatora śladu ekologicznego, węglowego i innych.

2. Obliczenie strat ciepła w budynku wielo- lub jednorodzinnym oraz zwiększenie efektywności ogrzewania i klimatyzacji budynków mieszkalnych z wykorzystaniem wybranych aplikacji internetowych.

3.Zagrożenia środowiska w przestrzeni globalnej – opracowanie koncepcji działań podejmowanych w celu ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska i ludzi, w tym zjawisk takich jak: smog, kwaśne opady oraz zanik warstwy ozonowej i zmian klimatu. Debata na ustalony temat w postaci tezy, w oparciu o założenia debaty oksfordzkiej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kozłowski S. 2002. Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa

2. Kozłowski S. 2005. Przyszłość ekorozwoju. Wyd. KUL, Lublin."

Uzupełniająca:

1. Pyłka-Gutowska E. 2001. Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik, Oświata Warszawa.

2. Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów UE. Raport wskaźnikowy. 2006. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszaw

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.