Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika inżynierii środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.EKOINZ.NI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika inżynierii środowiska
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie z podstawowymi zależnościami ekonomiczno-ekologicznymi pomiędzy zasadniczymi elementami środowiska tj. jego zasobami naturalnymi i walorami, a zagospodarowaną przestrzenią oraz sposobami jej kształtowania i wykorzystywania. Absolwent kierunku studiów inżynieria środowiska powinien znać i rozumieć funkcje gospodarcze środowiska przy ograniczoności zasobów naturalnych i ekonomiczno-ekologiczne uwarunkowania skłaniające do racjonalnej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Istotnymi zagadnieniami, z którymi spotkać się może na co dzień specjalista z zakresu inżynierii środowiska, jest parametryzacja zasobów naturalnych i ich wycena ekonomiczna. Powinien być także przygotowany do wykonywania ocen ekonomiczno-ekologicznych w ujęciu zasobowym, dotyczących realizacji inwestycji punktowych, liniowych i systemów przestrzennych.

Pełny opis:

Student podczas uczenia się na przedmiocie pozna pojęcia, istotę, rolę, i zakres ekonomiki inżynierii środowiska oraz funkcje gospodarcze (ekonomiczne) środowiska. Modele ogólne i cząstkowe, które pozna pozwolą Mu kształtować środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne w aspekcie ekonomicznym.

W praktycznym ujęciu Student wykona z zakresu inżynierii i ochrony środowiska ćwiczenia pozwalające dokonać wyboru wariantu projektowanej inwestycji z zakresu inżynierii środowiska uwzględniając przy tym instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska.

Literatura:

1. Bykowski J., Piekarska E. 2008. Analiza kosztów wykonania umocnionych wykopów liniowych tymczasowych. INSTAL. Teoria i praktyka w instala-cjach. 12: 66-71.

2. Bykowski J., Kozaczyk P., Mrozik K., Przybyła Cz., Sielska I. 2008. Proble-my oceny efektywności ekonomicznej odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych Kościańskiego kanału Obry. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol. 532.

3. Przybyła Cz., Mrozik K., Tymczuk Z., Sosiński M. 2008. Uwarunkowania formalno-prawne przygotowania inwestycji małej retencji wodnej. Wiadomo-ści Melioracyjne i Łąkarskie nr 3.

4. Bykowski J., Kozaczyk P., Mrozik K., Przybyła Cz., Sielska I. 2008. Proble-my oceny efektywności ekonomicznej odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych Kościańskiego kanału Obry. Materiały Międzynaro-dowej Konferencji Naukowej ENVIRO 2008 p.t. Rola melioracji w kształto-waniu i ochronie zasobów wodnych. Kraków – Dobczyce 16-18.09.2008: 15.

5. Kozłowski S., 2000. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Śleszyński J., 2000. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.

8. Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.), 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Krupski i S-ka, Warszawa.

9. Górka K., Poskrobko B., 1991. Ekonomika ochrony środowiska, PWE War-szawa.Żylicz T., 1989. Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodni-czego, PWN, Warszawa.

10. Łojewski S., 1998. Ekonomia Środowiska. Wydawnictwo Uczelniane ATR w Bydgoszczy.

11.

https://koalicjazywaziemia.pl/ekspertyza-woda-w-rolnictwie/

Efekty uczenia się:

Student:

- zna i rozumie funkcje gospodarcze środowiska przy ograniczoności zasobów naturalnych i ekonomiczno-ekologiczne uwarunkowania skłaniające do racjonalnej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym.

- potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich oraz prognozuje zmiany wielkości ekonomicznych na podstawie znajomości elastyczności cenowej i dochodowej, umie wskazać środki zaradcze w sytuacji zagrożeń makroekonomicznych.

- potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów:

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 51 do 65% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76% do 85% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86% do 95% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Zaliczenie ćwiczeń:

Na ocenę 2,0 Ocena została błędnie wykonana, student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania obliczeniowego

Na ocenę 3,0 Ocena zawiera nieznaczne braki w treści, lecz wyniki końcowe są prawidłowe, Student podał tylko prawidłową metodę rozwiązania zadania bez wykonania obliczeń

Na ocenę 3,5 Ocena została prawidłowo wykonana oraz jest kompletna w treści, Student podał tylko prawidłową metodę rozwiązania zadania bez wykonania obliczeń

Na ocenę 4,0 Ocena została prawidłowo wykonana oraz jest kompletna w treści, Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, lecz końcowe wyniki wyraźnie różnią się od prawidłowych

Na ocenę 4,5 Sprawozdanie z ćwiczeń zostało prawidłowo wykonane zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletne w treści, Student zastosował prawidłowe metody rozwiązania zadania obliczeniowego, lecz uzyskane wyniki końcowe nieznacznie różnią od założonych

Na ocenę 5,0 Sprawozdanie z ćwiczeń zostało prawidłowo wykonane zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletne w treści, Student poprawnie rozwiązał zadanie obliczeniowe

Dodatkowo ocenione są Studenta kompetencję:

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania problemowego

Na ocenę 3,0 Student podał tylko prawidłową metodę rozwiązania zadania problemowego bez wykonania obliczeń

Na ocenę 3,5 Student podał tylko prawidłową metodę rozwiązania zadania problemowego, uzyskane wyniki obliczeń i wyciągnięte wnioski są błędne, brak interpretacji wyników

Na ocenę 4,0 Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, lecz brak jest wyciągniętych wniosków

Na ocenę 4,5 Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są niekompletne

Na ocenę 5,0 Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Policht-Latawiec
Prowadzący grup: Grażyna Gawrońska, Agnieszka Policht-Latawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Policht-Latawiec
Prowadzący grup: Grażyna Gawrońska, Agnieszka Policht-Latawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Policht-Latawiec
Prowadzący grup: Agnieszka Policht-Latawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Policht-Latawiec
Prowadzący grup: Grażyna Gawrońska, Agnieszka Policht-Latawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Policht-Latawiec
Prowadzący grup: Agnieszka Policht-Latawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Podstawowym celem wykładu jest zaznajomienie studentów z szeroko rozumia-ną problematyką ekonomiczną i ekologiczną związaną z działaniami na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów.

Pełny opis:

Student podczas uczenia się na przedmiocie pozna pojęcia, istotę, rolę, i zakres ekonomiki inżynierii środowiska oraz funkcje gospodarcze (ekonomiczne) środowiska. Modele ogólne i cząstkowe, które pozna pozwolą Mu kształtować środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne w aspekcie ekonomicznym.

W praktycznym ujęciu Student wykona z zakresu inżynierii i ochrony środowiska ćwiczenia pozwalające dokonać wyboru wariantu projektowanej inwestycji z zakresu inżynierii środowiska uwzględniając przy tym instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska.

Literatura:

1. Bykowski J., Piekarska E. 2008. Analiza kosztów wykonania umocnionych wykopów liniowych tymczasowych. INSTAL. Teoria i praktyka w instala-cjach. 12: 66-71.

2. Bykowski J., Kozaczyk P., Mrozik K., Przybyła Cz., Sielska I. 2008. Proble-my oceny efektywności ekonomicznej odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych Kościańskiego kanału Obry. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol. 532.

3. Przybyła Cz., Mrozik K., Tymczuk Z., Sosiński M. 2008. Uwarunkowania formalno-prawne przygotowania inwestycji małej retencji wodnej. Wiadomo-ści Melioracyjne i Łąkarskie nr 3.

4. Bykowski J., Kozaczyk P., Mrozik K., Przybyła Cz., Sielska I. 2008. Proble-my oceny efektywności ekonomicznej odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych Kościańskiego kanału Obry. Materiały Międzynaro-dowej Konferencji Naukowej ENVIRO 2008 p.t. Rola melioracji w kształto-waniu i ochronie zasobów wodnych. Kraków – Dobczyce 16-18.09.2008: 15.

5. Kozłowski S., 2000. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Śleszyński J., 2000. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.

8. Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.), 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Krupski i S-ka, Warszawa.

9. Górka K., Poskrobko B., 1991. Ekonomika ochrony środowiska, PWE War-szawa.Żylicz T., 1989. Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodni-czego, PWN, Warszawa.

10. Łojewski S., 1998. Ekonomia Środowiska. Wydawnictwo Uczelniane ATR w Bydgoszczy.

11.

https://koalicjazywaziemia.pl/ekspertyza-woda-w-rolnictwie/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.