Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodynamika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.DYNAMO.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodynamika
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ewolucja Układu Ziemia-Księżyc. Zaćmienie Słońca i Księżyca. Pory roku, fazy i libracje Księżyca. Ruch orbitalny i obrotowy Ziemi. Precesja, nutacja, ruch bieguna ziemskiego, czas UT1-UTC, zmiana długości doby ziemskiej oraz ich geofizyczne pobudzanie. Efekt Coriolisa. Przyczyny wydłużania się doby ziemskiej oraz oddalania Księżyca od Ziemi. Globalna cyrkulacja oceanu i zmiany klimatu Ziemi. El Nino i Oscylacja Południowa. Teoria pływów ziemskich: pułapka pływowa, dyssypacja energii pływowej, modele pływowe Ziemi, pływ biegunowy, granica Rocha. Budowa wnętrza Ziemi. Ruchy płyt tektonicznych. Konwekcje w płaszczu. Trzęsienia Ziemi. Globalna cyrkulacja oceanu światowego. Budowa atmosfery oraz własności fizyczne jej poszczególnych warstw.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie dynamiki procesów i zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz w jej wnętrzu. W szczególności omawiane są zagadnienia związane z hipotezami powstania Ziemi i układu planetarnego, ruchem obrotowym i obiegowym Ziemi wraz z konsekwencjami tych ruchów, a także ruchem orbitalnym i libracjami Księżyca. Omawianie struktury wewnętrznej Ziemi, ruchu płyt tektonicznych współczesnych oraz w odległej przeszłości oraz trzęsień Ziemi. Omówienie hipotez rozwoju układu Ziemia – Księżyc, oraz pływów ziemskich oraz teorii tarcia pływowego. Przedstawienie efektu Coriolisa oraz jego wpływu na ruch ciał materialnych oraz atmosfery względem powierzchni Ziemi. Omówienie ruchu bieguna Ziemskiego, zmiany prędkości obrotowej oraz precesji nutacji Ziemi oraz ich prognozowania a także ich geofizycznych przyczyn. Omówienie pomiaru chwilowego wektora rotacji Ziemi laserem pierścieniowym. Omówienie globalnej cyrkulacji oceanu światowego oraz ich wpływu na zmiany pogody na całym świecie, a także sprawa ocieplania się klimatu Ziemi. Omówienie zjawiska El Nino. Omówienie teorii pływów Ziemskich oraz ich wpływu na spowalnianie prędkości obrotowej Ziemi i oddalania się Księżyca. Przedstawienie modeli pływowych dla Ziemi. Budowa atmosfery oraz własności fizyczne jej poszczególnych warstw.

Literatura:

1. Czarnecki K.: Geodezja współczesna w zarysie. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. 1996

2. Turcote, D. L. and Schubert, G., 2002, Geodynamics, 2nd edition: Cambridge University Press, Cambridge, xii+465

Efekty uczenia się:

Na ocenę 2,0 Nie jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność prowadzonych obliczeń i wykonuje je niestarannie (popełnia błędy rachunkowe w obliczeniach, prowadząc je w sposób niejasny i nieczytelny)

Na ocenę 3,0 Nie jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność prowadzonych obliczeń, ale próbuje wykonywać je poprawnie

Na ocenę 3,5 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność prowadzonych obliczeń i próbuje wykonywać je poprawnie

Na ocenę 4,0 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność prowadzonych obliczeń i wykonuje je poprawnie

Na ocenę 4,5 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność wykonanych obliczeń z czego wynika dbałość i staranność w wykonywanych czynnościach

Na ocenę 5,0 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność wykonanych obliczeń w związku z powyższym wykonuje swoje czynności z wielką dbałością i starannością, wykazując jasność i konsekwencje w prowadzonych analizach i toku obliczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0 Nie potrafi rozwiązać poprawnie zadań. Opanowanie poniżej 51 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 3,0 Rozwiązuje jedynie niektóre zadania Opanowanie od 51 % do 65 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 3,5 Opanowanie od 65 % do 70 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 4,0 Rozwiązuje większość zadań. Opanowanie od 70 % do 80 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 4,5 Opanowanie od 80 % do 85 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 5,0 Rozwiązuje wszystkie/prawie wszystkie zadania Opanowanie od 85 % do 100 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Praktyki zawodowe:

brak praktyk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)