Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja wodno-prawna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.DOKUM.WB.SM.IGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja wodno-prawna
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi przygotowywania dokumentacji wodno-prawnych, zasadami sporządzania operatów wodno-prawnych na różnych form korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych oraz instrukcji gospodarowania wodą w przypadku jej piętrzenia, postępowaniem administracyjnym

w zakresie uzyskiwania decyzji o korzystaniu z wód.

Pełny opis:

Treści wykładów:

Podstawy prawne sporządzania dokumentacji wodno-prawnej. Omówienie treści ustaw i rozporządzeń w zakresie warunków korzystania z wód, sporządzania instrukcji gospodarowania wodą oraz dokumentacji hydrogeologicznej. Procedury administracyjne wydawania pozwolenia wodno-prawnego. (4 h kontaktowe)

Pozwolenie zintegrowane – elementy składowe, podstawy formalno prawne, warunki i zasady uzyskiwania tego typu pozwoleń. (2 h kontaktowe)

Operat wodnoprawny – rodzaje, podstawowe pojęcia, wymagania formalnoprawne oraz obligatoryjne elementy operatu. Część opisowa i graficzna operatu wodno-prawnego. Przykłady operatów wodno-prawnych dla różnych form korzystania z wód. (4 h kontaktowe)

Operat rybacki – wymagania formalnoprawne oraz obligatoryjne elementy operatu. (1 h kontaktowe)

Instrukcja gospodarowania wodą na obiekcie piętrzącym. Przykłady wykonanych instrukcji gospodarowania wodą na obiektach piętrzących (zbiornikach retencyjnych i jazach). (2 h kontaktowe)

Dokumentacja hydrogeologiczna podstawowe pojęcia, wymagania formalnoprawne oraz obligatoryjne elementy operatu. Część opisowa i graficzna dokumentacji. Przykłady dokumentacji hydrogeologicznych na potrzeby korzystania z wód podziemnych.(2 h kontaktowe)

Ćwiczenia:

Wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wody powierzchniowej z cieku. (12 h kontaktowe )

Wykonanie dokumentacji dotyczącej ustalenia linii brzegu (4 h kontaktowe)

Opracowanie instrukcji gospodarowania wodą małego zbiornika retencyjnego.(6 h kontaktowe )

Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych. (8 h kontaktowe )

Literatura:

1. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [Dz.U. poz. 2268 – tekst jednolity, z późn. zm.]

2. Ustawa Prawo Budowlane z 1994 r. z póz. Zm. [Dz. U. 207/2003, poz. 2016]

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

podstawowe akty prawne z zakresu korzystania z wód, sporządzania dokumentacji wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą oraz trybu postępowania administracyjnego w zakresie uzyskiwania decyzji na szczególne korzystanie z wód.

wymagany zakres: operatów wodnoprawnych na korzystanie z wód powierzchniowych, operatów rybackich, instrukcji gospodarowania wodą oraz dokumentacji hydrogeologicznych.

Umiejętności - potrafi:

wykonać operat wodnoprawny na korzystanie z wód powierzchniowych, instrukcję gospodarowania wodą na obiekcie piętrzącym oraz dokumentację hydrogeologiczną na potrzeby korzystania z wód.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

identyfikacji i rozstrzygania problemów związanych z korzystaniem z zasobów wodnych a także do świadomych działań na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodami w zlewnaich

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Test wielokrotnego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51¸60 - dostateczny (3,0),

61¸70 - dostateczny plus (3,5),

71¸80 - dobry (4,0),

81¸90 - dobry plus (4,5),

91¸100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie czterech sprawozdań, które muszą być ocenione na co najmniej 3.0); ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z obu pozytywnie zaliczonych ćwiczeń, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Rafał Kokoszka, Bogusław Michalec, Dariusz Młyński, Agnieszka Operacz, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.