Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Environmental chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.CHEMISTRY.SM.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Environmental chemistry
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Zapoznanie z budową chemiczną atmosfery, litosfery i hydrosfery, podstawowymi reakcjami oraz migracją pierwiastków i związków chemicznych. Wyjaśnienie mechanizmów reakcji powstawania, rozprzestrzeniania się i zaniku zanieczyszczeń chemicznych jako podstawy do oceny zagrożenia środowiska.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Budowa chemiczna atmosfery, litosfery i hydrosfery. 2 godz.

2. Krążenie pierwiastków w środowisku. 2 godz.

3. Chemia odpadów stałych. 3 godz.

4. Chemia koloidów. 3 godz.

5. Pojęcie zanieczyszczenia. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych, ich natura i źródła. 3godz.

6. Ocena ryzyka środowiskowego w rolnictwie i środowisku. 2 godz.

Ćwiczenia (15 godz.)

1. Model skażenia środowiska. 3 godz.

2. Analiza i monitoring substancji niebezpiecznych. Ocena ryzyka środowiskowego. 3 godz.

3. Chemiczne metody usuwania zanieczyszczeń. 3 godz.

4. Procesy przenoszenia i rozpraszania substancji niebezpiecznych w powietrzu, wodzie i glebie. 3 godz.

5. Skażenia wewnątrz pomieszczeń. 3 godz.

Literatura:

1. Alloway B.J., Ayres D.C. 1999. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia śro-dowiska. PWN Warszawa

3.O’Neill P. 1997. Chemia środowiska. PWN Warszawa.

4.Sawyer C.N., McCarty P.L., Parkin G.F. 2003. Chemistry for Environmental Engineering and Science. McGraw-Hill.

5.Szczepaniec-Cięciak E., Kościelniak P. 1999. Chemia środowiska, cz. . Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

6.van Loon G., Duffy J.S., van Loon G. 2011. Environmental chemistry. Oxford Press.

Efekty uczenia się:

Student zna chemiczną budowę atmosfery, litosfery i hydrosfery. Zna mechanizmy obiegu pierwiastków w środowisku. Ma wiedzę na temat chemii odpadów i metod usuwania. Ma wiedzę Na temat znaczenia koloidów w środowisku.

Ma wiedzę na temat substancji niebezpiecznych, mechanizmów przenoszenia, rozpraszania substancji szkodliwych w środowisku.

Potrafi ocenić stopień skażenia środowiska substancjami nie-bezpiecznymi. Potrafi rozplanować monitoring środowiska. Po-siada umiejętność zaprojektowania chemicznych metod usuwania zanieczyszczeń.

Potrafi prognozować szybkość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska. Posiada umiejętność obliczenia czasu zaniku substancji niebezpiecznych w środowisku. Potrafi oszacować stężenie substancji niebezpiecznej w pomieszczeniu zamkniętym.

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru.

Pozytywnie zdany egzamin zapewnia uzyskanie powyżej 60% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)