Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.CHEMIA.SM.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia środowiska
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Zapoznanie z budową chemiczną atmosfery, litosfery i hydrosfery, podstawowymi reakcjami oraz migracją pierwiastków i związków chemicznych. Wyjaśnienie mechanizmów reakcji powstawania, rozprzestrzeniania się i zaniku zanieczyszczeń chemicznych jako podstawy do oceny zagrożenia środowiska.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Budowa chemiczna atmosfery, litosfery i hydrosfery. 4 godz.

2. Krążenie pierwiastków w środowisku. 2 godz.

3. Chemia odpadów stałych. 2 godz.

4. Chemia koloidów. 2 godz.

5. Pojęcie zanieczyszczenia. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych, ich natura i źródła. 3 godz.

6. Ocena ryzyka środowiskowego w rolnictwie i środowisku. 2 godz.

Ćwiczenia (15 godz.)

1. Model skażenia środowiska. 2 godz.

2. Analiza i monitoring substancji niebezpiecznych. Ocena ryzyka środowiskowego. 4 godz.

3. Chemiczne metody usuwania zanieczyszczeń. 2 godz.

4. Procesy przenoszenia i rozpraszania substancji niebezpiecznych w powietrzu, wodzie i glebie. 4 godz.

5. Skażenia wewnątrz pomieszczeń. 3 godz.

Literatura:

O’Neill P. Chemia środowiska. PWN, Warszawa 1998

Andrews J.E. Wprowadzenie do chemii środowiska. Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa, 1999

Isidorow V.A. Chemiczne problemy ekologii. Wyd. Uniw. w Białymstoku, 1998

Skinder W.W. Chemia a ochrona środowiska. Wyd. Szkolne i Pedag., 1995

van Loon G.W., Duffy S. Chemia środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2008

Efekty uczenia się:

Student chemiczną budowę atmosfery, litosfery i hydrosfery. Zna mechanizmy obiegu pierwiastków w środowisku. Ma wiedzę na temat chemii odpadów i metod usuwania. Ma wiedzę Na temat znaczenia koloidów w środowisku.

Ma wiedzę na temat substancji niebezpiecznych, mechanizmów przenoszenia, rozpraszania substancji szkodliwych w środowisku.

Potrafi ocenić stopień skażenia środowiska substancjami nie-bezpiecznymi. Potrafi rozplanować monitoring środowiska. Po-siada umiejętność zaprojektowania chemicznych metod usuwania zanieczyszczeń.

Potrafi prognozować szybkość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska. Posiada umiejętność obliczenia czasu zaniku substancji niebezpiecznych w środowisku. Potrafi oszacować stężenie substancji niebezpiecznej w pomieszczeniu zamkniętym.

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru.

Pozytywnie zdany egzamin zapewnia uzyskanie powyżej 60% poprawnych odpowiedzi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)