Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo wodne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.BUDOWW.NI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo wodne
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Racjonalna gospodarka wodna wymaga budowy obiektów umożliwiających piętrzenie wody i jej magazynowanie oraz rozprowadzenie w terenie. Prawidłowy rozwój obszarów wiejskich uzależniony jest od zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody. Wymaga to działań inwestycyjnych umożliwiających magazynowanie i ujęcie wody. Niezależnie od znaczących inwestycji w kraju realizowanych jest szereg małych przedsięwzięć spełniających te warunki. Zasadniczym celem realizacji programu przedmiotu jest przygotowanie studenta do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji małych budowli wodnych, umożliwiających zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody do celów melioracyjnych, gospodarki stawowej, wodociągowych, zapewniających powszechne użytkowanie wody. W programie przedmiotu zwrócono szczególną uwagę na oddziaływanie budowli na środowisko, przekazując wiedzę co należy zrobić by ocenione jako szkodliwe skutki zlikwidować, osłabić lub zrekompensować.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.)

1. Podział budowli wodnych. Klasyfikacja budowli piętrzących. Cechy charakterystyczne jazów. Podział jazów. 1 godz.

2. Przepływy miarodajne i kontrolne. Obliczenie światła jazów przepuszczających część wielkich wód przez tereny zalewowe. 1 godz.

3. Wpływ spiętrzenia rzek na obszary przyległe. Oddziaływanie budowli piętrzących na warunki przepływu. 1 godz.

4. Rozproszenie energii wody. Niecki wypadowe, progi, niecki współpracujące z progiem, szykany. 2 godz.

5. Zjawisko filtracji w budownictwie wodnym. Metody określenia bezpiecznej długości drogi filtracji. Parcie filtracyjne. Elementy wydłużające drogę filtracji. Zabezpieczenie przed filtracją boczną. 2 godz.

6. Elementy konstrukcyjne jazów. Układy obciążeń w przypadku eksploatacji, budowy i remontu budowli. Ogólne warunki stateczności w przypadku posadowienia na podłożu skalnym lub na gruntach sypkich. Możliwości zwiększenia stateczności jazów. 2 godz.

7. Określenie wielkości rozmyć poniżej budowli piętrzących. Ubezpieczenia dna i skarp koryta powyżej i poniżej budowli. 2 godz.

8. Ścianki szczelne i ich połączenia z płytą jazu, ostrogi, ponury, drenaże. Dylatacje w budownictwie wodnym. Uszczelnienie dylatacji. 2 godz.

9. Jazy stałe (jazy drewniane, kamienne, betonowe), i ich cechy charakterystyczne. Jazy ruchome. Jazy zasuwowe, segmentowe, klapowe. Jazy z powłok elastycznych. 2 godz.

10. Zamknięcia budowli wodnych. Podział zamknięć. 1 godz.

11. Budowle prowadzące wodę. Kanały. Syfony. Akwedukty. Obliczenia hydrauliczne, elementy konstrukcyjne. Przeprowadzenie rurociągów przez rzeki. 2 godz.

12. Urządzenia kontrolno-pomiarowe budowli wodnych. Przyczyny awarii i uszkodzeń budowli wodnych (przykłady). 2 godz.

13. Wykonawstwo budowli wodnych. Grodze ze ścianek szczelnych, ziemne, narzutowe. Podział budowy na etapy. Budowa w przekopie, z bocznym odprowadzeniem wody, pod osłoną gródz. Przegrodzenie koryta rzeki. 2 godz.

14. Wpływ jazów i zapór na wędrówkę organizmów w górę i w dół rzeki. Przepławki ryb. Przyczyny ograniczonego funkcjonowania przepławek. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych przepławek. Przywrócenie ekologicznej otwartości rzek - ekologiczne przepławki dla ryb. 2 godz.

15. Budownictwo wodne a źródła energii odnawialnej - małe elektrownie wodne. Rodzaje turbin. Obliczenia i przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. 2 godz.

16. Wykorzystanie potencjału energetycznego Sanu - zapory wodne Solina i Myczkowce i ich siłownie wodne. Wprowadzenie do zajęć terenowych z przedmiotu Budownictwo wodne. 2 godz.

17. Stopnie wodne, rodzaje zabudowy cieków. Droga wodna Górnej Wisły. 2 godz.

Ćwiczenia (30 godz.)

1. Ustalenie klasy budowli. Obliczenie przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. 1 godz.

2. Ustalenie przepływów: kontrolnego (Qk) i miarodajnego (Qm). Obliczenie krzywej konsumcyjnej. Obliczenie światła: jazu stałego i ruchomego z uwzględnieniem wpływu dławienia bocznego. 2 godz.

3. Obliczenie wymiarów urządzeń do rozpraszania energii wody na dolnym stanowisku. Obliczenie niecki wypadowej - program komputerowy JAZ.EXE. 3 godz.

4. Ustalenie całkowitej długości płyty doku. Ustalenie obrysu filtracyjnego budowli (metody: Bligh'a i Lane oraz wytycznych instruktażowych). Obliczenie filtracji bocznej. 2 godz.

5. Ustalenie rzeczywistej grubości płyty niecki wypadowej. Ustalenie wymiarów filara. 2 godz.

6. Obliczenie wymiarów belki drewnianej zamknięcia remontowego. 1 godz.

7. Ustalenie wymiarów konstrukcji jazu. 1 godz.

8. Wyznaczenie i obliczenie sił wypadkowych od obciążeń działających na konstrukcję jazu. 2 godz.

9. Obliczenie współczynnika bezpieczeństwa na przesunięcie. Obliczenie momentów działających na konstrukcję. Obliczenie współczynnika bezpieczeństwa na obrót. 5 godz.

10. Określenie naprężeń w podłożu gruntowym pod konstrukcją doku. 1 godz.

11. Obliczenie ubezpieczenia przed jazem - górne stanowisko i za jazem - dolne stanowisko. 1 godz.

12. Wykonanie rysunku konstrukcyjnego jazu - rzut z góry (skala 1:50) 4 godz.

...

Literatura:

1. Adamski W., Gortat J., Leśniak E., Żbikowski A. 1986. Małe budownictwo wodne dla wsi. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

2. Byczkowski A. 1979. Hydrologiczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych, Przepływy charakterystyczne. PWRiL, Warszawa

3. Bednarczyk T. 1982. Budownictwo wodno-melioracyjne. Część I JAZY. Podstawy projektowania. Skrypty AR w Krakowie.

4. Dąbkowski L, Skibiński J., Żbikowskia A, 1982. Hydrauliczne podstawy projektów wodno-melioracyjnych", PWRiL, Warszawa.

5. Bednarczyk T. 1985. Budownictwo wodno-melioracyjne. Część II JAZY. Podstawy projektowania. Skrypty AR w Krakowie.

6. Bednarczyk T. 1987. Budownictwo wodno-melioracyjne. Część SYFONY. Podstawy projektowania. Skrypty AR w Krakowie.

7. Bednarczyk T. 1992. Budownictwo wodno-melioracyjne. Zamknięcia budowli wodnych. Skrypty AR w Krakowie.

8. Sobota J. 1994. Hydraulika. tom I i II, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.

9. Bednarczyk T. 1996. Wykonawstwo budowli wodno-melioracyjnych. Skrypty AR w Krakowie.

Efekty uczenia się:

BWod_IS_W01 Wykazuje znajomość podstawowych metod i technik stosowanych w budownictwie wodnym, pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, tj. zna podział budowli wodnych, zasady projektowania

BWod_IS_U01 Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne w budownictwie wodnym, potrafi sporządzić dokumentację graficzną oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD

BWod_IS_U02 Potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne urządzeń wodnych i budowle wodne

BWod_IS_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla przedmiotu – BWod_IS_W01

Na ocenę 2,0 Nie wymienia podstawowych metod i technik stosowanych w budownictwie wodnym, pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, oraz nie zna podział budowli wodnych, zasady projektowania

Na ocenę 3,0 Wymienia podstawowe metody i techniki stosowanych budownictwie wodnym, pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, oraz słabo zna podział budowli wodnych, zasady projektowania, nie potrafi dokonać ich opisu i analizy

Na ocenę 3,5 Wymienia podstawowe metody i techniki stosowanych budownictwie wodnym, pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, oraz zna podział budowli wodnych, zasady projektowania, potrafi dokonać ich opisu, lecz nie dokonuje ich analizy

Na ocenę 4,0 Wymienia podstawowe metody i techniki stosowanych budownictwie wodnym, pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, oraz zna podział budowli wodnych, zasady projektowania,, oraz dokonuje ogólnego ich opisu i analizy oraz oceny

Na ocenę 4,5 Wymienia podstawowe metody i techniki stosowanych budownictwie wodnym, pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, oraz zna podział budowli wodnych, zasady projektowania, oraz dokonuje szczegółowego ich opisu i analizy oraz oceny

Na ocenę 5,0 Wymienia podstawowe metody i techniki stosowanych budownictwie wodnym, pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, oraz zna podział budowli wodnych, zasady projektowania,, oraz dokonuje szczegółowego ich opisu i analizy oraz oceny i interpretacji

Efekt kształcenia dla przedmiotu – BWod_IS_U01

Na ocenę 2,0 Nie umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne w budownictwie wodnym, nie potrafi sporządzić dokumentację graficzną oraz nie potrafi opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD

Na ocenę 3,0 Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne w budownictwie wodnym, z dużą trudnością sporządza dokumentację graficzną oraz słabo opracowuje i wykorzystuje w projektowaniu programy komputerowe, nie wykorzystuje oprogramowania pakietu CAD

Na ocenę 3,5 Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne w budownictwie wodnym, potrafi sporządzić dokumentację graficzną oraz opracowuje i wykorzystuje w projektowaniu programy komputerowe, w tym słabo oprogramowanie pakietu CAD

Na ocenę 4,0 Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne w budownictwie wodnym, potrafi sporządzić dokumentację graficzną oraz opracowuje i wykorzystuje w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD

Na ocenę 4,5 Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne w budownictwie wodnym, a także potrafi je porównać i dokonać interpretacji, potrafi sporządzić dokumentację graficzną oraz opracowuje i wykorzystuje w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD

Na ocenę 5,0 Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne w budownictwie wodnym, a także potrafi je porównać i dokonać interpretacji, potrafi sporządzić dokumentację graficzną oraz opracowuje i wykorzystuje w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD, wykazując się wysoką inwencją twórczą

Efekt kształcenia dla przedmiotu – BWod_IS_U02

Na ocenę 2,0 Nie potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne urządzeń wodnych i budowle wodne

Na ocenę 3,0 Potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne urządzeń wodnych i nie potrafi zaprojektować budowli wodnej, lecz wymaga dużej pomocy opiekuna naukowego

Na ocenę 3,5 Potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne urządzeń wodnych, lecz projektując budowle wodną wymaga niewielkiej pomocy opiekuna naukowego

Na ocenę 4,0 Potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne urządzeń wodnych i budowle wodne

Na ocenę 4,5 Potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne urządzeń wodnych i budowle wodne, przyjmując rozwiązania alternatywne

Na ocenę 5,0 Potrafi zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne urządzeń wodnych i budowle wodne, dokonując wyboru i oceny rozwiązań alternatywnych, wykazując się dużą inwencją i samodzielnością

Efekt kształcenia dla przedmiotu – BWod_IS_K01

Na ocenę 2,0 Nie ma świadomości odpowiedzialności za pracę własną i nie wyraża gotowości podporządkowania się zasadom pracy w zespole, nie chce ponosić odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania oraz wykazuje bezradność

Na ocenę 3,0 Ma słabą świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz wykazuje niewielką gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Na ocenę 3,5 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Na ocenę 4,0 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, próbując dokonać analizy skutków swoich planowanych działań

Na ocenę 4,5 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, analizując dogłębnie skutki swoich planowanych działań,

Na ocenę 5,0 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, próbując dokonać analizy skutków swoich planowanych działań, potrafi ocenić i analizować skutków swoich planowanych działań świadomie analizując konsekwencje planowanych decyzji

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Michalec
Prowadzący grup: Bogusław Michalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Michalec
Prowadzący grup: Bogusław Michalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Michalec
Prowadzący grup: Bogusław Michalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.