Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie wyceny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.6s.TEWYC.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie wyceny
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie problematyki z zakresu matematyki finansowej, podstaw wyceny nieruchomości oraz źródeł pozyskiwania informacji jako fundamentalnej wiedzy wykorzystywanej w analizach rynku nieruchomości oraz procesach wycen.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące treści programowe:

Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości. Podstawy matematyki finansowej. Podejścia metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce.

W ramach wykładu student dostaje wiedzę teoretyczną niezbędną do pozyskania informacji o nieruchomościach w zależności od obranej metody wyceny.

W ramach ćwiczeń student rozwiązuje zadania praktyczne związane z oceną efektywności inwestycji oraz wyceną nieruchomości. Szacunkowa całk0wita liczba godzin jaką student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się wynosi 45.

Literatura:

Czaja J. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej. AGH Kraków. Kraków, 2001.

Czaja J.,Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. AGH Kraków, Kraków, 2007.

Podgórska M., Klimkowska J. Matematyka finansowa. PWN. Warszawa. 2011

Przepisy prawne

Efekty uczenia się:

Student posiada kompletną wiedzę teoretyczną w zakresie technik obliczeniowych stosowanych w wycenie. Student wykazuje znajomość podejść, metod i technik w zakresie szacowania nieruchomości oraz niezbędnych w wycenie informacji i źródeł ich pozyskiwania.

Metody i kryteria oceniania:

Student zalicza przedmiot po pozytywnym zaliczeniu pracy pisemnej ograniczonej czasowo.

Praktyki zawodowe:

Przedmiot nie obejmuje praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Siejka
Prowadzący grup: Monika Siejka, Agnieszka Wnęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mika
Prowadzący grup: Monika Mika
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mika
Prowadzący grup: Monika Mika
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)