Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezyjne urządzanie terenów leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.6s.GUTL.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0588) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i statystykę Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne urządzanie terenów leśnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z pracami geodezyjnymi dla celów urządzania lasu. Poznają dokumentację geodezyjno-kartograficzną nadleśnictwa (mapy: gospodarcze, gospodarczo przeglądowe, przeglądowe tematyczne, przeglądowe zbiorcze, glebowo-siedliskowe).

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje:

- podstawowe pojęcia w geodezyjnym urządzaniu lasu: definicja lasu i podział lasów ze względu na formę własności i formę użytkowania; dane o lesistości kraju; zasady gospodarowania zasobami leśnymi; plan urządzania lasu; ustawa o lasach.

- prace geodezyjne dla celów urządzania lasu: sieć podziału przestrzennego lasu (cel i zadania); obręb leśny; oddział; wydzielenie taksacyjne.

- mapy dla obszarów leśnych: mapa gospodarcza, mapa gospodarczo-przeglądowa, mapy przeglądowe tematyczne; mapy przeglądowe zbiorcze; mapa glebowo-siedliskowa.

- opis taksacyjny lasu: opis siedliska; siedliskowe typy lasów; gospodarcze typy drzewostanów; opis drzewostanu; skład gatunkowy; struktura drzewostanu; wysokość i pierśnica drzewa; zadrzewienie; bonitacja drzewostanu.

- opracowania numeryczne w urządzaniu lasów.

Literatura:

"Bruchwałd A. i inni, 2000, Urządzanie lasu, Fundacja Rozwoju SGGW, Warszawa;

Instrukcja urządzania lasu, 2012, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Warszawa.

Ustawa z dn. 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.Dz.U.2017.788 t.j.);

Praca zbiorowa, 1991, Mała encyklopedia leśna, PWN, W-wa;

Nowakowska-Moryl J., 1996, Inżynieria leśna, AR w Krakowie."

Efekty uczenia się:

- Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych,

- Student zna techniki pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania za pomocą systemów informatycznych

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu z zagadnień podejmowanych na wykładach. Ocena z przedmiotu jest oceną z testu egzaminacyjnego. Kryteria oceniania przedstawiają się następująco:

- ocena niedostateczna - student uzyskał mniej niż 50 % poprawnych

odpowiedzi z testu

-ocena dostateczna - student uzyskał od 50 do 65 % poprawnych

odpowiedzi z testu.

- ocena dobra - student uzyskał od 66 do 80 % poprawnych

odpowiedzi z testu.

- ocena bardzo dobra - student uzyskał powyżej 80 % poprawnych

odpowiedzi z testu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dacko
Prowadzący grup: Aneta Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dacko
Prowadzący grup: Aneta Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dacko
Prowadzący grup: Aneta Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)