Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotogrametria i teledetekcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.6s.FOTEL.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotogrametria i teledetekcja
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania zdjęć metrycznych sporządzonych kamerami naziemnymi i lotniczymi, a także opanowanie przez nich różnych metod wykonywania map na podstawie materiałów fotogrametrycznych.

Pełny opis:

Fotogrametria i Teledetekcja to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczenia drogą rejestracji pomiaru i interpretacji obrazów lub ich reprezentacji numerycznych otrzymanych z sensorów.

Fotogrametria dostarcza danych metrycznych zarówno płaskich jak i przestrzennych.

Teledetekcja poprzez wszechstronną analizę obrazów lub zobrazowań stanowi wyjątkowe źródło informacji o charakterze jakościowym. Fotogrametria zalicza się do nowoczesnych technik pomiarowych o wyjątkowych walorach (obiektywność, aktualność, szczegółowość, jednolitość dokładności, zalety technologiczne i ekonomiczne). Dzięki takim zaletom fotogrametria znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki w szczególności tych, które powinny bazować na zbiorach różnorodnych danych przestrzennych. Techniki teledetekcyjne mogą stanowić podstawowe źródło wszechstronnych danych tematycznych, niezbędnych zarówno dla SIT jak i systemów branżowych.

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania zdjęć metrycznych sporządzonych kamerami naziemnymi i lotniczymi, a także opanowanie przez nich różnych metod wykonywania map na podstawie materiałów fotogrametrycznych.

Literatura:

Podstawowa:

Z. Kurczyński 2014, Fotogrametria,

B. Mitka, I. Piech 2019, Fotogrametria cyfrowa

J. Butowtt, R. Kaczyński 2003, Fotogrametria.

Uzuepełniająca:

B. Kwoczyńska 2007, Skrypt do ćwiczeń z fotogrametrii cyfrowej, O. Dorozhynskyy, Fotogrametria analityczna i cyfrowa, Z. Kurczyński 2000, Lotnicze i satelitarne zobrazowania Ziemi.

Efekty uczenia się:

[WIEDZA]

Student zna i rozumie:

-podstawowe pojęcia z zakresu fotografii i współczesnej fotogrametrii

-zakres tematyczny, podbudowany teoretycznie wiedzą ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu fotogrametrii i teledetekcji

-podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu fotogrametrii

-typowe technologie inżynierskie w zakresie fotogrametrii

[UMIEJĘTNOŚCI]

Student potrafi:

-pozyskiwać w zakresie fotogrametrii informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

-porozumiewać się przy użyciu różnych technik fotogrametrycznych w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach

-przygotować w języku polskim dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu fotogrametrii

-samokształcić się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

-dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o -charakterze praktycznym wykorzystując do tego celu metody fotogrametryczne

zgodnie z zadaną specyfikacją

-zaprojektować oraz zrealizować prosty projekt z zakresu fotogrametrii, używając właściwych metod, technik i narzędzi

[KOMPETENCJE SPOŁECZNE]

Student jest gotów do:

-uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu fotogrametrii

-pracy w zespole przyjmując w nim różne role

-zrozumienia ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera geodety w tym jej wpływu na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu minimum na ocenę 3.0 (udział w ocenie końcowej 40%).

Ćwiczenia:

Zaliczenie projektów i sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0), zaliczenie sprawdzianów pisemnych (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń minimum na ocenę 3.0 (udział w ocenie końcowej 60%).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bartosz Mitka, Izabela Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bartosz Mitka, Izabela Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Kwoczyńska, Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bogusława Kwoczyńska, Bartosz Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)