Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacji o terenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.4s.SIT.SI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji o terenie
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

System informacji przestrzennej to przedsięwzięcie służące do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych reprezentujących informacje przestrzenne. Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie kompetencji i umiejętności służących pozyskiwaniu, analizowaniu, przetwarzania i udostępnianiu informacji dotyczących powierzchni Ziemi.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie kompetencji i umiejętności służących pozyskiwaniu, analizowaniu, przetwarzania i udostępnianiu informacji dotyczących powierzchni Ziemi.

Wykłady obejmują wiedzę dotyczącą: teoretycznych aspektów budowania i funkcjonowania systemów informacji przestrzennej, współczesnego oprogramowania systemów geoinformacyjnych.

Ćwiczenia dotyczą realizacji indywidualnego projektu geoprzestrzennego z zakresu danych podstawowej mapy kraju obejmującej bazy EGiB, GESUT i BDOT500.

Literatura:

Gaździcki J. Systemy Informacji Przestrzennej. PPWK. Warszawa 1990

Gaździcki J. Leksykon geomatyczny. Wieś Jutra. Warszawa 2002

Gotlib D. i in. GIS. Obszary zastosowań. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2007

Kwiecień J. Systemy Informacji Geograficznej. Podstawy. Wyd. ATR. Bydgoszcz 2004

Longley P. i. in. GIS. Teoria i praktyka. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2006

Roger T. Rozważania o GIS. Wyd. ESRI Polska. Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Tworzy nowe obiekty będące elementami baz danych georeferencyjnych: EGiB, BDOT 500 i GESUT w systemie typu CAD. Pracuje na różnych typach danych (rastrowych, ortofotomapa, szkice polowe, wykazy współrzędnych).

Kontroluje poprawność danych, eksport do formatu dxf, dwg, dgn. Importuje i konwertuje dane z systemu CAD do systemu SIP i tworzy obiektową bazę danych.

Aktualizuje bazy danych przestrzennych (mapa) i opisowych (tabele). Dodawania obiektów poprzez wektoryzację oraz dodawanie lub uzupełnianie bazy opisowej o wymagane atrybuty i ich wartości.

Definiuje nowe warstw obiektów w systemie SIP i ich wprowadzenie do bazy z wykorzystaniem narzędzi do wektoryzacji. Eksportuje zaktualizowaną bazę danych do formatu GML, KML.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie na ocenę ograniczone czasowo. Minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0. (udział w ocenie końcowej 100%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ślusarski
Prowadzący grup: Marek Ślusarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ślusarski
Prowadzący grup: Magdalena Jurkiewicz, Marek Ślusarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ślusarski
Prowadzący grup: Magdalena Jurkiewicz, Marek Ślusarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)