Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.4s.PPR.SI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i przepisami prawa, ważnymi z punktu widzenia wykonywania zawodu geodety oraz zwrócenie szczególnej uwagi na prawo geodezyjne i kartograficzne.

Pełny opis:

Ogólne pojęcia prawne (norma prawna i przepis prawny, struktura organów wymiaru sprawiedliwości, źródła prawa, system prawa).

Podstawy prawa cywilnego:

część ogólna prawa cywilnego (czynności prawne, przedstawicielstwo);

prawo rzeczowe (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe);

zobowiązania (pojęcie i rodzaje zobowiązań, źródła zobowiązań, wykonanie zobowiązań, zabezpieczenie wykonania zobowiązań);

prawo spadkowe (podstawowe pojęcia).

Podstawy prawa administracyjnego (organy administracji publicznej, podstawowe formy działania administracji publicznej).

Podstawy postępowania administracyjnego (zasady postępowania administracyjnego, decyzja, postanowienie, odwołanie, zażalenie).

Prawo geodezyjne i kartograficzne (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu geodezji

i kartografii).

Podstawy prawa pracy (zasady prawa pracy, stosunek pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy).

Stosowanie i wykładnia podstawowych przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii.

Podmioty prawa (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne).

Księga wieczysta (przepisy o prawach jawnych z księgi wieczystej, zasady ksiąg wieczystych, ustrój ksiąg wieczystych i postępowanie,

zakładanie ksiąg wieczystych)

Hipoteka (przedmiot, rodzaje, wygaśnięcie hipoteki).

Spółki osobowe i kapitałowe.

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa i

gospodarowanie Zasobem).

Regulacja prawna gruntów pod drogami publicznymi, lokalizacja autostrad, nabywanie nieruchomości pod autostrady.

Umowy (pojęcie i rodzaje, zawarcie i wykonanie umowy), sporządzenie umów: sprzedaży, użyczenia, dzierżawy.

Umowy o roboty geodezyjne i kartograficzne

Strona w postępowaniu administracyjnym, postanowienie, zażalenie.

Decyzja administracyjna, odwołanie od decyzji. Sporządzenie decyzji administracyjnej.

Obowiązki pracodawcy i pracownika, czas pracy.

Literatura:

- Hernik J. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wybrane przepisy dla studentów Akademii Rolniczej. Wyd. Szkoła Wiedzy o Terenie,

Kraków, 2000.

- Hernik J. Ubezpieczenia geodetów od odpowiedzialności cywilnej. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 1999.

- Hernik J. 2006. Stosunki cywilnoprawne. In: Szacowanie nieruchomości. Pod red. J Dydenki. Wolters Kluwer Polska - Dom Wydawniczy

ABC. 71-80.

- Hernik J. 2006. Księgi wieczyste i hipoteka. In: Szacowanie nieruchomości. Pod red. J Dydenki. Wolters Kluwer Polska - Dom

Wydawniczy ABC. 89-99.

- Hycner R. Wybrane problemy geodezyjne i prawne w aspekcie uprawnień zawodowych. Wyd. Gall, Katowice, 1999.

- Śmiałowska-Uberman Z. Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów. Wyd. Gall, Katowice, 2003.

- Śmiałowska-Uberman Z. Zarys prawa cywilnego dla geodetów. Wyd. AGH, Kraków, 1996.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej z zakresu geodezji i kartografii.

Ma elementarną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu geodezji i kartografii.

Ma umiejętność samokształcenia się z zakresu przepisów prawnych w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.

Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

a) Egzamin z wiedzy teoretycznej w formie pisemnej, ograniczony czasowo, bez dostępu do podręczników.

b) Zaliczenie ćwiczeń po pozytywnej pisemnej ocenie sprawdzianu umiejętności.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik
Prowadzący grup: Józef Hernik, Tomasz Noszczyk, Maria Pazdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik
Prowadzący grup: Józef Hernik, Tomasz Noszczyk, Maria Pazdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik
Prowadzący grup: Józef Hernik, Tomasz Noszczyk, Maria Pazdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)