Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.3s.SIP.SI.A2.IISXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Szybki rozwój cywilizacji powoduje zmiany w środowisku naturalnym. Coraz dotkliwiej odczuwa się ograniczoność zasobów Ziemi w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Nowe zagrożenia, powiększające się trudności i rosnące potrzeby wymagają niezawodnego monitorowania zachodzących zjawisk, kompleksowego planowania przestrzennego oraz racjonalnego zarządzania i gospodarowania zasobami środowiska. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest aktualna, odpowiadająca stawianym zadaniom, informacja o środowisku, określana też jako informacja geograficzna lub terenowa.

Celem przedmiotu jest nauczenie korzystania z systemów przeznaczonych do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych o środowisku naturalnym.

Pełny opis:

Wykłady:

Systemy informacji przestrzennej – obszary zastosowań.

Geoportale – funkcjonalność i możliwości przeglądania danych.

Mobilne aplikacje – możliwości wykorzystania.

Oprogramowanie SIP.

Możliwości pozyskiwania danych.

Układy współrzędnych.

Wykorzystanie danych przestrzennych do tworzenia prezentacji.

Ćwiczenia:

Zapoznanie się z możliwościami geoportali – zasady przeglądania i możliwości pozyskiwania danych dla zadanego obszaru.

Aplikacje GIS na smartfony – praktyczne zastosowania.

Program QGIS – zapoznanie się z programem: interfejs użytkownika, filozofia pracy na warstwach, zasady i formaty zapisu danych.

Przetwarzanie danych zapisanych w formacie wektorowym.

Tworzenie wydruków mapowych oraz profesjonalnych map.

Przetwarzanie danych zapisanych w formacie rastrowym.

Wektoryzacja oraz tworzenie bazy danych w systemie GIS.

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do stworzenia map: hipsometrycznej, spadków, ekspozycji.

Literatura:

Podstawowa:

1. Iwańczak B. 2016. QGIS Tworzenie i analiza map. Wyd. Helion.

2. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. 2006. GIS Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa.

3. Golobt D., Iwaniak A., Olszewski R. 2008. GIS. Obszary zastosowań. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Medyńska-Gulij B., 2012. Kartografia i geowizualizacja. PWN, Warszawa.

2. Przewłocki S. 2008. Geomatyka. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − zna i rozumie:

zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych;wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (SIP) do analiz i wizualizacji zjawisk związanych ze środowiskiem naturalnym i działalnością człowieka.

UMIEJĘTNOŚCI − potrafi:

pozyskiwać informacje o charakterze przestrzennym z baz danych, geoportali, aplikacji mobilnych, a następnie analizować te informacje i przetwarzać w formie map oraz wizualizacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − jest gotów do:

− ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, wykorzystując przy tym możliwości systemów informacji przestrzennej (SIP).

− pełnienia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza do formułowania i przekazywania społeczeństwu wiedzy i opinii dotyczących wykorzystania możliwości systemów informacji przestrzennej (SIP) do opracowań środowiskowych.

Metody i kryteria oceniania:

Student stosuje poprawne metody rozwiązania zadania problemowego, analizę wykonuje prawidłowo, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące

---

Wykłady:

Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć na co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 40%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie kolokwium praktycznego, polegającego na wykonaniu zadania w oprogramowaniu GIS związanego z tworzeniem, przetwarzaniem oraz wizualizacją danych przestrzennych. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 60%.

---

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)