Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.3s.OCH.SI.IGKGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wymiar ECTS: 2

Status: obowiązkowy

Forma zaliczenia końcowego: zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne: wiedza i umiejętności z zakresu podstaw fizyki i matematyki

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawowe pojęcia i definicje. Historia ochrony środowiska w Polsce. Ochrona środowiska w Polsce na tle UE. Podstawowe akty prawne w ochronie środowiska.

Organy i instytucje ochrony środowiska, ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym.

Polityka rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju). Ład przestrzenny. Gospodarowanie obszarami chronionymi. Przyrodnicze bariery rozwoju. Konflikty środowiskowe.

Gospodarka odpadami. Utrzymanie czystości w gminach.

Wpływ działalności bytowo-gospodarczej człowieka na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.

Zasoby konwencjonalnych oarz odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie. Urządzenia i technologie do pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Źródla informacji o środowisku: rola geodezji, kartografii i teledetekcji, systemy informacji przestrzennej. Państwowy Monitoring Środowiska.

Ćwiczenia (projektowe na sali komputerowej):

Przegląd źródeł informacji o środowisku przyrodniczym, jego zasobach oraz zagrożeniach. Geobazy i portale geoinformacyjne o profilu środowiskowym.

Wykorzystanie wielokryterialnych analiz przestrzennych w ochronie i zarządzaniu zasobami środowiskowymi.

Szacowanie zasobów energii słonecznej . Modelowanie rozkładu promieniowania słonecznego przy użyciu GIS i danych przestrzennych. Obliczanie zysków energetycznych oraz efektów ekologicznych wynikających z transformacji energii słonecznej.

Szacownie zasobów energii wiatrowej. Zmienność czasowo-przestrzenna prędkości wiatru. Modelowanie rozkładu przestrzennego energii użytecznej wiatru przy użyciu GIS. Obliczanie zysków energetycznych oraz efektów ekologicznych wynikających z transformacji energii wiatrowej.

Analiza zagrożenia erozyjnego gruntów rolnych przy użyciu danych przestrzennych i metod GIS.

Analiza zagrożenia powodziowego przy użyciu danych przestrzennych i metod GIS.

Literatura:

Podstawowa:

"1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Koreleski K. et al. 1998. Ochrona i kształtowanie środowiska, Skrypt AR, Kraków.

3. Klugmann-Radziemska E. 2009. Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk."

Uzupełniająca:

1. Solińska M., Soliński I. 2003. Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawowe pojęcia oraz cele ochrony środowiska przyrodniczego. Zna aspekty prawne ochrony środowiska przyrodniczego w oparciu o polski system prawny i regulacje UE.

podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego uwzględniając zasady rozwoju zrównoważonego.

jakie są zasoby konwencjonalnych oarz odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie. Zna podstawy budowy urządzeń do pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

oceniać wpływ działalności człowieka na stan środowiska przyrodniczego. Potrafi rozpoznać zagrożenia antropogeniczne.

ocenić podstawowe walory środowiska przyrodniczego. Potrafi oszacować potencjał zasobów niekonwencjonalnych źródeł energii.

potrafi wykorzystać system geoinformatyczny jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska.

potrafi zastosować system GIS w zagadnieniach dotyczących ochrony i monitoringu środowiska.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

identyfikacji ryzyka, skutków ekonomicznych i społecznych oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze.

ciągłego dokształcania i samodoskonalenia z uwagi na szybki rozwój technologii ochrony środowiska, urządzeń OZE oraz sytemów geoinformatycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 45%. W przypadku oceny 2,0 do średniej bierze się wartość 0.

Ćwiczenia: Zaliczenie na podstawie oceny poprawnośći wykonanych zadań (projektów). Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 55%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik
Prowadzący grup: Józef Hernik, Karol Król, Magdalena Malec, Renata Różycka-Czas, Jakub Wojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.