Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.3s.MAT.SI.IGKGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka III
Jednostka: Katedra Zastosowań Matematyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kzm.ur.krakow.pl/~wmlocek/dydaktyka/portal
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kształcenie rozumienia matematycznego opisu zjawisk i procesów w przyrodzie; posługiwania się metodami matematycznymi w naukach o Ziemi – szczególnie geodezji i kartografii.

Wszystkie informacje (efekty kształcenia, tematyka zajęć, literatura, zasady i kryteria oceny) znajdują się w karcie przedmiotu, która jest dostępna tutaj.

Dostęp do sylabusa jest możliwy po podaniu hasła dostępu lub bezpośrednio z komputerów podłączonych do sieci uczelnianej.

Hasło dostępu podawane jest przez koordynatora przedmiotu na pierwszych zajęciach.

Pełny opis:

Treści nauczania:

Pochodne funkcji wielu zmiennych.

Krzywe.

Całki krzywoliniowe.

Całka funkcji wielu zmiennych.

Powierzchnie i całki powierzchniowe.

Twierdzenia typu Stokesa, ich zastosowania do obliczania pola powierzchni.

Równania różniczkowe zwyczajne.

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Ptak, Matematyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwo UR w Krakowie, Kraków 2013.

2. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 1995.

3. H. Łubowicz, B. Wieprzkowicz, Matematyka: podstawowe wiadomości teoretyczne i ćwiczenia dla studentów studiów inżynierskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.

Uzupełniająca:

4. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, PWN, Warszawa 2004.

5. L. Siewierski, Ćwiczenia z analizy matematycznej, t. I i II, PWN, Warszawa 1981.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

MAT_W4 zasadnicze pojęcia z zakresu analizy funkcji wielu zmiennych, w szczególności pojęcie ciągłości i różniczkowalności. Zna znaczenie tych pojęć w naukach technicznych, w tym w geodezji. Zna proste kryteria optymalizacyjne dla wielu zmiennych.

MAT_W5 pojęcia, metody i podstawowe twierdzenia rachunku całkowego wielowymiarowego, w tym krzywoliniowego i powierzchniowego, zna odpowiednie typy całek do zastosowań technicznych, w tym geodezyjnych (długość krzywej, pole powierzchni, całka krzywoliniowa).

MAT_W6 podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

MAT_U3 dobierać odpowiednie metody do problemów analizy ciągów i funkcji wielu zmiennych, stosować rachunek różniczkowy wielu zmiennych w zagadnieniach optymalizacyjnych i aproksymatywnych, analizować krytycznie otrzymane wyniki pod kątem ich interpretacji fizycznej.

MAT_U4 stosować znane metody rozwiązywania całek wielowymiarowych, krzywoliniowych i powierzchniowych, również przy użyciu twierdzeń typu Stokesa, potrafi samodzielnie powiązać zagadnienie geometryczne z odpowiednim zadaniem analitycznym, w szczególności w zastosowaniach fizycznych.

MAT_U5 rozwiązywać podstawowe równania różniczkowe zwyczajne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

MAT_K2 postrzegania nowych metod, algorytmów jako działających z wykorzystaniem poprzednio poznanych umiejętności. Jest świadomy następstwa wiedzy, a co za tym idzie konieczności systematycznej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Na egzaminie będą również weryfikowane efekty MAT_W1, MAT_W2, MAT_W3 z przedmiotu Matematyka II.

Student musi zdobyć minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0, 60% oceny 3.5, 70% oceny 4.0, 80% oceny 4.5, 90% oceny 5.0.

Udział w ocenie końcowej 50%.

Sprawdziany umiejętności (ćwiczenia) oraz egzamin pisemny ograniczony czasowo. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów ze wszystkich sprawdzianów.

Na egzaminie będą również weryfikowane efekty MAT_U1, MAT_U2 z przedmiotu Matematyka II.

Student musi zdobyć z egzaminu minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0, 60% oceny 3.5, 70% oceny 4.0, 80% oceny 4.5, 90% oceny 5.0.

Udział w ocenie końcowej 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Młocek
Prowadzący grup: Zbigniew Burdak, Wojciech Młocek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.