Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagospodarowanie wód opadowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.ZAWOP.SM.IISXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0738) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z architekturą i budownictwem
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie wód opadowych
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami związanymi z urbanizacją zlewni i skutkami dla środowiska przyrodniczego, głównie wodnego. Studenci zdobędą podstawowe informacje o gospodarowaniu wodami opadowymi w zlewniach zurbanizowanych, sposobami bezpiecznego odwodnienia obszarów zabudowanych i naturalnego zagospodarowania wód deszczowych

Pełny opis:

Wykłady (15 h):

Aspekty prawne związane z projektowaniem systemów odwodnienia obszarów zurbanizowanych.

Skutki uszczelniania zlewni. Ocena wpływu uszczelnienia zlewni na środowisko.

Meteorologiczne aspekty projektowania systemów odwodnienia.

Hydrologiczne aspekty projektowania systemów odwodnienia oraz zagospodarowania wód opadowych wraz z wytycznymi i metodami ich obliczeń.

Rodzaje systemów kanalizacyjnych. Podstawy projektowania kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w aspekcie odprowadzenia wód opadowych. Urządzenia wchodzące w skład systemu odwodnienia terenu.

Urządzenia do retencji, infiltracji powierzchniowej i podziemnej oraz do podczyszczania wód opadowych.

Ćwiczenia (15 h):

Projekt odcinka kanalizacji deszczowej wraz z weryfikacją przepustowości hydraulicznej systemu z wykorzystaniem programu SWMM.

Koncepcja projektowa zagospodarowania wód opadowych z wykorzystaniem urządzeń do retencji i infiltracji powierzchniowej i podziemnej.

Łączna liczba godzin , którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim wynosi 30

Łączna liczba godzin (punktów ECTS), którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych

(projektowe) wynosi 15

Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu wynosi 46

Literatura:

"1.Geiger W., Dreseitl H. 1999. Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik retencjonowania i infiltracji wód deszczowych do gruntu na terenie zabudowanym. Oficyna Wydawnicza Projprzem – EKO, Bydgoszcz.

2. Kotowski A. 2011. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnieni terenów. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. Z o.o., Warszawa."

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

zakres wymogów prawnych związanych z odwodnieniem obszarów zurbanizowanych.

skutki wzrostu uszczelnienia zlewni oraz rozwiązania techniczne systemów do zagospodarowania wó opadowych, a także hydrologiczne i hydrauliczne podstawy projektowania obiektów do retencji i infiltracji wód opadowych.

Umiejętności - potrafi:

zastosować właściwą metodę określenia deszczu miarodajnego i wielkości odpływu wody; zaprojektować wybrane elementy systemu kanalizacji deszczowej.

dobrać oraz zaprojektować rozwiązania do retencji i infiltracji wód opadowych.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

propagowania działań zmierzających do ograniczenia skutków zmian w środowisku związanych z nadmiernym uszczelnianiem zlewni.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Test wielokrotnego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51¸60 - dostateczny (3,0),

61¸70 - dostateczny plus (3,5),

71¸80 - dobry (4,0),

81¸90 - dobry plus (4,5),

91¸100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 45%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie dwóch sprawozdań, które muszą być pozytywnie ocenione); ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z pozytywnie zaliczonych sprawozdań, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 55%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kaczor, Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Grzegorz Kaczor, Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.