Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.SIP.SI.IGWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Szybki rozwój cywilizacji powoduje zmiany w środowisku naturalnym. Coraz dotkliwiej odczuwa się ograniczoność zasobów Ziemi w skali globalnej, regionalnej

i lokalnej. Nowe zagrożenia, powiększające się trudności i rosnące potrzeby wymagają niezawodnego monitorowania zachodzących zjawisk, kompleksowego planowania przestrzennego oraz racjonalnego zarządzania i gospodarowania zasobami środowiska. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest aktualna, odpowiadająca stawianym zadaniom, informacja o środowisku, określana też jako informacja geograficzna lub terenowa.

Celem przedmiotu jest nauczenie korzystania z systemów przeznaczonych do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych o środowisku naturalnym.

Pełny opis:

Wykłady:

Systemy informacji przestrzennej – obszary zastosowań.

Geoportale – funkcjonalność i możliwości przeglądania danych.

Mobilne aplikacje – możliwości wykorzystania.

Oprogramowanie SIP.

Podstawowe formaty zapisu danych.

Układy współrzędnych.

Numeryczny model terenu – tworzenie, pozyskiwanie i zastosowanie.

Modelowani procesów przyrodniczych.

Ćwiczenia:

Opracowanie informacji o środowisku dla potrzeb kształtowania terenów wiejskich z wykorzystaniem programów komputerowych. Zebranie informacji o wybranym obiekcie. Wykonanie dla zadanego obszaru szczegółowego studium.

Prezentacja pozyskanych oraz wykorzystanych informacji i danych dla potrzeb budowy systemu informacji przestrzennej.

Przedstawienie stosowanego oprogramowania, omówienie urządzeń takich jak skaner, digitizer, odbiorniki GPS.

Zapoznanie z możliwościami programu MapInfo w zastosowaniach z dziedziny inżynierii i gospodarki wodnej oraz do opracowania studium informacji o terenie.

Założenie własnego projektu. Wektoryzacja obrazów rastrowych, przedstawienie informacji na warstwach tematycznych, tworzenie map numerycznych.

Pozyskiwanie informacji ze zdjęć lotniczych dla potrzeb inwentaryzacji przestrzeni terenów wiejskich. Interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych.

Prezentacja pozyskanych oraz wykorzystanych informacji i danych dla potrzeb budowy systemu informacji przestrzennej.

Literatura:

Podstawowa:

1. MapInfo Professional. Przewodnik użytkownika. Wyd. MapInfo Corporation,1992–1999.

2. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. 2006. GIS Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa.

3. Golobt D., Iwaniak A., Olszewski R. 2008. GIS. Obszary zastosowań. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Iwańczak B. 2016. QGIS Tworzenie i analiza map. Wyd. Helion.

2. Medyńska-Gulij B., 2012. Kartografia i geowizualizacja. PWN, Warszawa.

3. Przewłocki S. 2008. Geomatyka. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

zagadnienia z zakresu geodezji i systemów informacji przestrzennej.

zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego i zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i prawidłowej gospodarki zasobami środowiska.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

obsługiwać narzędzia systemów informacji przestrzennej oraz przy ich pomocy wykonywać analizy przestrzenne.

pozyskiwać informacje, opracowywać studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz analizować i interpretować dokumenty planistyczne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ciągłego doskonalenia się i rozwoju zawodowego, znając ograniczania w zasobach posiadanej przez siebie wiedzy.

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Student stosuje poprawne metody rozwiązania zadania problemowego, analizę wykonuje prawidłowo, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące

---

Ćwiczenia:

Zaliczenie koncepcji uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy, przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz zaliczenie kolokwium praktycznego, polegającego na wykonaniu przy użyciu oprogramowania GIS, numerycznej mapy tematycznej (udział oceny z koncepcji w ocenie z zaliczenia ćwiczeń wynosi 40%, z prezentacji 10%, a z kolokwium praktycznego – 60%); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowe przedmiotu wynosi 60%.

Wykłady:

Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć na co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)