Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.SIP.NI.IISXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Systemy informacji przestrzennej SIP pozwalają na przestrzenną analizę danych oraz ich wizualizację. Dzięki temu możemy badać i modelować zjawiska przyrodnicze oraz wykorzystać SIP do projektowania i zarządzania.

Pełny opis:

Treści nauczania:

Wykłady:

1. Systemy informacji przestrzennej – obszary zastosowań.

2. Geoportale – funkcjonalność i możliwości przeglądania danych.

3. Mobilne aplikacje – możliwości wykorzystania.

4. Oprogramowanie SIP.

5. Możliwości pozyskiwania danych.

6. Układy współrzędnych.

Ćwiczenia:

1. Zapoznanie się z możliwościami geoportali – zasady przeglądania i możliwości pozyskiwania danych dla zadanego obszaru.

2. Aplikacje GIS na smartfony – praktyczne zastosowania.

3. Program QGIS – zapoznanie się z programem: interfejs użytkownika, filozofia pracy na warstwach, zasady i formaty zapisu danych.

4. Wykorzystanie danych przestrzennych do tworzenia prezentacji.

5. Tworzenie wydruków mapowych oraz profesjonalnych map.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Iwańczak B. 2016. QGIS Tworzenie i analiza map. Wyd. Helion.

2. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. 2006. GIS Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa.

3. Golobt D., Iwaniak A., Olszewski R. 2008. GIS. Obszary zastosowań. PWN, Warszawa.

Litereatura uzupełniająca:

1. Medyńska-Gulij B., 2012. Kartografia i geowizualizacja. PWN, Warszawa.

2. Przewłocki S. 2008. Geomatyka. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – zna i rozumie:

zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych, wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (SIP) do analiz i wizualizacji zjawisk związanych ze środowiskiem naturalnym i działalnością człowieka.

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

pozyskiwać informacje o charakterze przestrzennym z baz danych, geoportali, aplikacji mobilnych, aby następnie je analizować i przetwarzać w formie map oraz wizualizacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych wykorzystując przy tym możliwości systemów informacji przestrzennej (SIP).

- pełnienia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza do formułowania i przekazywania społeczeństwu wiedzy i opinii dotyczących wykorzystania możliwości systemów informacji przestrzennej (SIP).

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny wykładów:

Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć na co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny ćwiczeń:

Zaliczenie kolokwium praktycznego, polegającego na wykonaniu zadanego związanego z tworzeniem, przetwarzaniem oraz wizualizacją danych przestrzennych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Edyta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)