Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek techniczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.RTE.SI.KAKXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek techniczny
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

nabycie umiejętności (w oparciu o podstawy teoretyczne) wykonywania i wykorzystywania dokumentów graficznych, poznanie terminologii technicznej, co jest również podbudową przy wykorzystywaniu graficznych programów komputerowych

Pełny opis:

bloki tematyczne

1. Projekt geometryczny domku jednorodzinnego – wykonania rzutu parteru, rzutu aksonometrycznego budynku i omówienie wykonania widoków elewacji do skończenia w domu. Szczegół budowlany w aksonometrii i rysunek instalacji w rysunku technicznym i architektoniczno-budowlanym; wymiarowanie.

2. Projekt rozplanowanie wnętrza pokoju w perspektywie prostokątnej.

3. Analiza zmiany widoku otoczenia budynku przed i po realizacji projektu "dogęszczenia" zabudowy w perspektywie prostokątnej z uwzględnieniem różnych położeń punktu obserwacyjnego i wariantów "dogęszczenia" poprzez zadania i rysunki przykładowe do skończenia w domu.

Literatura:

podstawowa

1. Skowroński W., Miśniakiewicz E.: Rysunek techniczny, budowlany. Arkady. 2007.

2. Grochowski Bogusław: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wydaw. Naukowe PWN Warszawa 2006 (i wcześniejsze).

uzupełniająca

1. Normy rysunku technicznego budowlanego

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

RTE_W1 techniki i materiały kreślarskie stosowne do wykonania rysunku AK1_W01 TA, TS

RTE_W2 oznaczenia oraz sposoby wykonywania planów i rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem architektonicznym, wodno-melioracyjnym i drogowym, a także maszynowym w oparciu o podbudowę geometryczną. AK1_W01 TA, TS

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

RTE_U1 wykonywać rysunki stosowane w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem architektonicznym, wodno-melioracyjnym i drogowym, w oparciu o podbudowę geometryczną. AK1_U01 TA, TS

RTE_U2 wykonywać dokumentację projektową z punktu widzenia geometrycznego i w oparciu o normy rysunkowe w tym plany sytuacyjne i przekroje. AK1_U01 TA, TS

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

RTE_K1 bycia kreatywnym oraz rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej. AK1_K05 TS

Metody i kryteria oceniania:

Oceny za zaliczenie rysunków sprawdzających (na ocenę pozytywną należy dokonać co najmniej 50% prawidłowych rozwiązań na zadane zadania, a za każde dodatkowe 8% 1/2 stopnia wyżej aż do 5,0) oraz oceny projektów i arkuszy rysunkowych - jako średnia arytmetyczna to ocena z zaliczenia ćwiczeń. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Wioletta Fudała, Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Wioletta Fudała, Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)