Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy gospodarowania wodą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.PODGW.NM.IGPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarowania wodą
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Profil kształcenia: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu ochrony wód i urządzeń wodno-melioracyjnych

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi działaniami dotyczącymi zintegrowanej gospodarki wodnej. Program nauczania obejmuje treści dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, sposobu określania wielkości zasobów wodnych oraz struktury zapotrzebowania na wodę a także charakterystyka wybranych metod do określania bilansów wodno-gospodarczych.

Pełny opis:

Wykłady (5 h):

1. Wiadomości podstawowe: definicja gospodarki wodnej, jej cele i zadania. Zarządzanie i administrowanie zasobami wodnymi w Polsce.

2-3. Rodzaje zasobów wodnych i metody ich oceny.Zasoby wodne Polski na tle zasobów świata i Europy.

4. Potrzeby wodne rolnictwa, przemysłu i gospodarki komunalnej.

5. Statyczny bilans wodno-gospodarczy zlewni.

Ćwiczenia: (5h):

1-3. Obliczenie zasobów wodnych zlewni rzecznej, w tym zasobów wód opadowych, zasobów wód powierzchniowych oraz przepływu nienaruszalnego.

4-5. Opracowanie bilansu wodno-gospodarczego zlewni rzecznej.

Struktura aktywności Studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego - 15 h (0.6 ECTS), w tym:

- wykłady: 5h,

- ćwiczenia i seminaria: 5h,

- konsultacje: 3h,

- udział w egzaminie i zaliczeniu: 3h.

praca własna: 35 h (1.4 ECTS).

Literatura:

Podstawowowa:

Ciepielowski Andrzej. 1999. Podstawy gospodarowania wodą. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

Uzupełniająca:

Chełmicki Wojciech. 2001. WODA, Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

metody, narzędzia i techniki oceny zasobów wodnych oraz ustalania zapotrzebowania na wodę w zlewni hydrologicznej.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

wykonać pod kierunkiem prowadzącego przedmiot odpowiednie obliczenia w oparciu o które planuje kierunki rozwoju gospodarki wodnej w zlewni z uwzględnieniem interesów społecznych i środowiskowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

dokładnego wykonywania obliczeń inżynierskich oraz podejmowania na ich podstawie przemyślanych decyzji, od których zależy racjonalne i zrównoważone kształtowanie zasobów wodnych zlewni.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Zaliczenie pisemne (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 45%

Ćwiczenia:

zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest poprawne wykonanie ćwiczeń). Udział w ocenie końcowej modułu 55%

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Młyński
Prowadzący grup: Dariusz Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.