Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geometria wykreślna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.GWK.SI.KAKXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria wykreślna
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykształcenie u studentów wyobraźni przestrzennej, zapoznanie z jednoznacznymi metodami przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku czterema metodami zapisu oraz jego odczytywanie

Pełny opis:

ćwiczenia - grupy tematyczne

1. Rzuty Monge’a. Konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość- transformacja układów, kłady) i podstawowe wiadomości o bryłach - przekroje, widoczność i siatki brył oraz sprawdzenie osiągnięć poprzez zadania i rysunki przykładowe do skończenia w domu.

2. Rzuty środkowe -zasada rzutowania. Konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość). Kłady, punkty mierzenia i częściowego mierzenia. Sprawdzenie osiągnięć poprzez zadania i rysunki przykładowe do skończenia w domu.

3. Rzuty środkowe Bryły w perspektywie prostokątnej. Cienie Odwrócenie perspektywy, powiązanie z rzutami Monge’a. Bryły w perspektywie dowolnej. Sprawdzenie osiągnięć poprzez zadania i rysunki przykładowe do skończenia w domu.

4. Rysunek panoramiczny – zasady wykonywania panoramy cylindrycznej.

Literatura:

podstawowa

1. Grochowski B.: Elementy geometrii wykreślnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

2. Grochowski Bogusław: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wydaw. Naukowe PWN Warszawa 2006 (i wcześniejsze).

3. Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 1980.

uzupełniająca

1. Pałasiński Z., Zasady odwzorowań utworów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku. Cz. I, II Wydawnictwo PK Kraków (różne wydania)

2. Pałasiński Zbigniew: Zasady perspektywy. Wydaw. PK Kraków (różne wyd- skrypt)

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

GWY_W1 metody przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie, a także rodzaje rzutowania, ich podział i klasyfikację. AK1_W01 TA, TS

GWY_W2 podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu. AK1_W01 TA, TS

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

GWY_U1 przedstawić trójwymiarową przestrzeń na płaszczyźnie rysunku oraz odczytywać rysunki za pomocą rzutów równoległych i środkowych. AK1_U01 TA, TS

GWY_U2 wykonać pod opieką prowadzącego i samodzielnie podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu. AK1_U01 TA, TS

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

GWY_K1 bycia kreatywnym oraz rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej. AK1_K05 TS

Metody i kryteria oceniania:

Oceny za zaliczenie sprawdzianów (na ocenę pozytywną należy dokonać co najmniej 50% prawidłowych rozwiązań na zadane zadania, a za każde dodatkowe 8% 1/2 stopnia wyżej aż do 5,0) oraz oceny projektów i arkuszy rysunkowych - jako średnia arytmetyczna to ocena z zaliczenia ćwiczeń. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Wioletta Fudała, Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Wioletta Fudała, Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)