Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo i rekultywacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.GLREK.NI.IISXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo i rekultywacja
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami dotyczącymi wiedzy o Ziemi jako planecie a także procesami i zjawiskami zachodzącymi w środowisku glebowym, zaznajomienie z metodami analizy i rozpoznawania gleb w terenie i laboratorium, sporządzania dokumentacji gleboznawczej, zaznajomienie z metodami waloryzacji gleb.

Pełny opis:

Wykład:

1. Gleba jako element środowiska. Powstawanie i kształtowanie się gleb. Czynniki i procesy glebotwórcze

2. Systemy klasyfikacji gleb (klasyfikacje: systematyczne, bonitacyjne, granulometryczne, rodzajowe, kompleksowe i

szczegółowe).

3. Mapy glebowe. Metody kartografii gleb.

4. Właściwości fizyczne, wodne i chemiczne gleb.

5. Właściwości powietrzne i cieplne gleb.

6. Aspekty prawne rekultywacji. Podstawowe pojęcia oraz rodzaje degradacji gleb. Potrzeby rekultywacji w Polsce i

na świecie. Fazy i etapy rekultywacji.

Ćwiczenia:

1. Pobór próbek gleby o naruszonej i nienaruszonej strukturze.

2. Skład granulometryczny gleb, graficzne metody jego prezentacji i oznaczanie metodą areometryczną i

organoleptyczną.

3. Oznaczanie gęstości fazy stałej gleby i obliczenie właściwości fizykowodnych gleby.

4. Oznaczanie krzywej charakterystyki wodnej i przewodnictwa hydraulicznego w strefie nasyconej.

5. Oznaczenie właściwości chemicznych gleby

6. Praca z mapą glebowo-rolniczą.

7. Przyczyny i skutki różnych form degradacji gleb oraz metody ich oceny i rekultywacji.

Literatura:

Podstawowa:

1. Mocek A., Drzymała S. 2010. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. UP w Poznaniu.

2. Mocek A. 2015. Gleboznawstwo. PWN, Warszawa.

3. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologicznogleboznawcze. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Zawadzki S. 2000. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- definicję i funkcje gleby w środowisku oraz praktyczne aspekty gleboznawstwa w inżynierii środowiska; metody rekultywacji terenów zdegradowanych (IS1_W02, IS1_W09);

- wpływ czynników glebotwórczych i procesów glebotwórczych na powstawanie i kształtowanie się gleb (IS1_W02);

- systemy klasyfikacji gleb, metody badania gleb i oceny ich jakości (klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności rolniczej) oraz obowiązujące klasyfikacje gleboznawcze (Is1_W02, Is1_W09);

Student potrafi:

- pobrać próbki gruntu o naruszonej i nienaruszonej strukturze i przygotować je do analiz laboratoryjnych oraz wykonać oznaczenia podstawowych właściwości gleb i dokonać interpretacji wyników badań (IS1_W12);

- odczytać i interpretować treści zawarte na mapie glebowo-rolniczej oraz dobrać odpowiednią metodę rekultywacyjną (IS1_U01, IS1_U13);

Student jest gotów do:

- wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów w zakresie inżynierii środowiska (IS1_K05);

- podjęcia odpowiedzialności za prace własną oraz podporządkowania się zasadą pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania ((S1_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co

najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% – niedostateczny (2,0),

51–60 – dostateczny (3,0),

61–70 – dostateczny plus (3,5),

71–80 – dobry (4,0),

81–90 – dobry plus (4,5),

91–100 – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Kolokwium pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co

najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% – niedostateczny (2,0),

51–60 – dostateczny (3,0),

61–70 – dostateczny plus (3,5),

71–80 – dobry (4,0),

81–90 – dobry plus (4,5),

91–100 – bardzo dobry (5,0).

Ocena z ćwiczeń jest średnią ważoną z kolokwium (80%) i dwóch poprawnie

wykonanych sprawozdań z analiz laboratoryjnych (po 10%). Udział oceny z

zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Magdalena Malec, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kruk
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)