Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fotogrametria bliskiego zasięgu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.FBZ.SM.IGKGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotogrametria bliskiego zasięgu
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania naziemnych niemetrycznych zdjęć cyfrowych, opracowywana cyfrowych zdjęć lotniczych oraz pozyskiwania i przetwarzania danych z naziemnego skaningu laserowego.

Pełny opis:

Fotogrametria to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczenia drogą rejestracji pomiaru i interpretacji obrazów lub ich reprezentacji numerycznych otrzymanych z sensorów.

Zalicza się do nowoczesnych technik pomiarowych o wyjątkowych walorach (obiektywność, aktualność, szczegółowość, jednolitość dokładności, zalety technologiczne i ekonomiczne). Dzięki takim zaletom fotogrametria znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki w szczególności tych, które powinny bazować na zbiorach różnorodnych danych przestrzennych.

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania naziemnych niemetrycznych zdjęć cyfrowych, opracowywana cyfrowych zdjęć lotniczych oraz pozyskiwania i przetwarzania danych z naziemnego skaningu laserowego.

Literatura:

Podstawowa:

Z. Kurczyński – „Fotogrametria” 2014

B. Mitka, I. Piech - Fotogrametria cyfrowa : fortgrametryczne opracowanie naziemne i lotnicze dla studentów geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

M. Graliński – „Fotogrametria naziemna”

Uzupełniająca:

Dostępne artykuły i publikacje z zakresu naziemnego skaningu laserowego i fotogrametrii bliskiego zasięgu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

- zagadnienia z zakresu matematyki niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu fotogrametrii bliskiego zasięgu

- zakres teoretyczny fotogrametrii fotogrametrii bliskiego zasiegu, ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów technicznych stosowanych w fotogrametrii.

- metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zaawansowanych zadań inżynierskich z zakresu fotogrametrii.

- orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych fotogrametrii bliskiego zasięgu

Umiejętności:

Student potrafi:

-pozyskiwać informacje z literatury także obcojęzycznej, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie właściwe dla kierunku GiK.

-pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania. Potrafi opracować i zrealizować cykl pomiarowy i potrafi zaproponować ulepszenie istniejących rozwiązań technicznych.

-opracować dokumentację dot. realizacji zadania fotogrametrycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników.

-przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania fotogrametrycznego

-samokształcić się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. Zna zasady bezpieczeństwa związane z wykonywaną pracą.

-dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań fotogrametrycznych o charakterze praktycznym

-dokonać wizualizacji obiektów przestrzennych używając właściwych technik, metod i narzędzi.

-zaprojektować rozwiązanie zadania fotogrametrycznego korzystając ze specjalistycznego oprogramowania.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

- świadomego przyjmowania odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie wykonane zadanie.

- działania i myślenia w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, a także rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie.

- formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. przez środki masowego informacji i opinii dotyczących osiągnięć geodezji i kartografii i innych aspektów działalności inżyniera geodety: podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Pisemne zaliczenie w formie testu, na ocenę, ograniczone czasowo. Minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0. (udział w ocenie końcowej 40%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 3.0 z wykładów

Ćwiczenia:

Zaliczenie wszystkich ćwiczeń projektowych na ocenę minimum 3.0 oraz kolokwium zaliczeniowego na ocenę minimum 3.0 (wymagane minimum 51% poprawnych odpowiedzi). Udział w ocenie końcowej 60%. W celu zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny minimum 3.0 z ćwiczeń

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bogusława Kwoczyńska, Bartosz Mitka, Izabela Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.