Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.2s.CHEM.SI.IGWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Katedra Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wisig.ur.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia chemii środowiskowej w oparciu o nowoczesną chemię ogólną i nieorganiczną. Student zapoznaje się z problemami obiegu pierwiastków chemicznych w środowisku i uzyskuje wiedzę o pierwiastkach podstawowych dla życia i tych, które są toksyczne dla środowiska naturalnego. Dowiaduje się też o zanieczyszczeniach powietrza, wody, gleby i organizmów żywych.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.)

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Budowa materii, atom, cząstki elementarne, jądro atomowe, izotopy. 2 godz.

2. Struktura elektronowa atomu, liczby kwantowe, orbitale atomowe, konfiguracja elektronowa 2 godz.

3. Układ okresowy i zmiany właściwości pierwiastków w zależności od położenia w układzie, elektroujemność, rodzaje wiązań chemicznych. 2 godz.

4. Charakterystyka grup głównych układu okresowego. 2 godz.

5. Charakterystyka grup pobocznych układu okresowego. 2 godz.

6. Typy reakcji chemicznych. Szybkość reakcji. Reakcje nieodwracalne i odwracalne, stan równowagi, reguła przekory. 2 godz.

7. Elektrolity. Dysocjacja elektrolityczna, stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, iloczyn jonowy wody, pH. 2 godz.

8. Teorie kwasów i zasad. Hydroliza soli, roztwory buforowe, koloidy. 2 godz.

9. Procesy oksydacyjno-redukcyjne, szereg elektrochemiczny, potencjały elektrodowe, elektrody I-go i II-go rodzaju. Ogniwa galwaniczne, stężeniowe, paliwowe, akumulatory. Korozja. 2 godz.

10. Tlen. Tlen cząsteczkowy w atmosferze, ozon i warstwa ozonowa. Freony i dziura ozonowa. 2 godz.

11. Podstawowe pierwiastki występujące w organizmach żywych. Woda-właściwości i znaczenie. 2 godz.

12. Główne pierwiastki występujące w skorupie ziemskiej. 2 godz.

13. Makro- i mikroelementy. Pierwiastki śladowe. 2 godz.

14. Metale ciężkie, toksyczność i wpływ na środowisko naturalne 2 godz.

15. Wybrane związki organiczne występujące w środowisku naturalnym w tym aminokwasy, białka i cukry. 2 godz.

Ćwiczenia (45 godz.)

1. Regulamin pracowni, zasady BHP. Klasyfikacja związków nieorganicznych. 2 godz.

2. Sprawdzian: Pisanie wzorów związków chemicznych i równań reakcji chemicznych. Wstęp do analizy jakościowej soli. 2 godz.

3. Reakcje grupowe i charakterystyczne kationów (pokaz). 2 godz.

4. Reakcje grupowe i charakterystyczne anionów (pokaz). 2 godz.

5. Analiza jakościowa soli (1 zadanie kontrolne). 2 godz.

6. Kolokwium I: Klasyfikacja związków nieorganicznych. Analiza jakościowa soli. 2 godz.

7. Podstawy analizy ilościowej-objętościowej. Obliczenia stechiometryczne i stężenia roztworów. 2 godz.

8. Alkacymetria. Mianowanie roztworu HCl i ilościowe oznaczanie zasad (np.amoniaku). 2 godz.

9. Mianowanie roztworu NaOH i ilościowe oznaczanie kwasów (np. kwasu siarkowego(VI) lub solnego). 2 godz.

10. Kolokwium II: Alkacymetria. Obliczenia stechiometryczne i ze stężeń. 2 godz.

11. Podstawy oksydymetrii. Manganometria. Mianowanie roztworu KMnO4. Ilościowe oznaczanie Fe2+. 2 godz.

12. Kompleksometria. Oznaczanie twardości wody. 2 godz.

13. Kolokwium III: Oksydymetria. 2 godz.

14. Kolokwium poprawkowe. Uzupełnianie zaległości. 2 godz.

15. Zaliczenia. 2 godz.

Literatura:

1. Erndt A., H. Francik, W. Górecka "Ćwiczenia z chemii analitycznej" Skrypt AR, Kraków 1990

2. Erndt A. "Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej" Wyd. PWN Warszawa 1992

3. P. Tomasik "Podstawy chemii" cz.I i II. Skrypt AR Kraków 1998

4. K. Pazdro "Podstawy chemii" Wyd. Pazdro Wa-wa 2004

5. K. Pazdro " Zbiór zadań z chemii" Wyd Pazdro Wa-wa 2005

6. P. O'Neill "Chemia Środowiska" Wyd. PWN Wa-wa 1997

7. E. Szczepaniec-Cięciak, P. Kościelniak "Chemia Środowiska" Skrypt UJ Kraków 1995

8. R.W. Hay "Chemia bionieorganiczna" Wyd. PWN Wa-wa 1990

Efekty uczenia się:

WIEDZA – zna i rozumie:

- zagadnienia z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, sposoby zapisu równań reakcji chemicznych, podstawowe właściwości fizykochemiczne pierwiastków układu okresowego. Zna właściwości chemiczne związków organicznych należących do poszczególnych grup oraz zasady nazewnictwa związków chemicznych, budowę atomu i sposoby wytwarzania wiązań chemicznych.

- zagadnienia dotyczące toksyczności pierwiastków oraz związków chemicznych

nieorganicznych i organicznych oraz ich wpływu na środowisko, wpływ poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych na funkcjonowanie organizmów roślinnych i zwierzęcych. Zna zasady BHP dotyczące pracy z odczynnikami chemicznymi oraz pracy w laboratorium chemicznym.

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

- posługiwać się podstawowym wyposażeniem laboratoryjnym, wykonywać analizę jakościową i ilościową zawartości substancji nieorganicznych w próbkach oraz dokonywać interpretacji wyników analiz, przedstawić podstawy teoretyczne

wykonywanych reakcji chemicznych i analiz, ocenić końcowy efekt prowadzonych reakcji chemicznych, dobrać optymalne warunki przebiegu reakcji analitycznych.

- zachowując zasady BHP wykonać podstawowe pomiary chemiczne, fizyczne,

opracować i interpretować uzyskane wyniki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do:

- podejmowania świadomych decyzji i związanego z nim ryzyka decyzyjnego w zakresie stosowania związków chemicznych;

- prawidłowej identyfikacji zagrożeń chemicznych, w tym ich wpływu na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Udział w ocenie końcowej z przedmiotu – 60%

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

– indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych,

– kolokwiów cząstkowych (ocena pozytywna za min. 51% punktów).

Udział oceny z ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Konieczna-Molenda
Prowadzący grup: Anna Konieczna-Molenda, Anna Wisła-Świder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Konieczna-Molenda
Prowadzący grup: Anna Konieczna-Molenda, Oskar Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)