Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.PPA.SM.IGPRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

PODSTAWY PRAWA I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Wymiar ECTS: 3

Status: podstawowy - obowiązkowy

Forma zaliczenia końcowego: zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne: podstawowa znajomość przepisów prawa

Pełny opis:

Wykłady:

Zakres stosowania kodeksu postępowania administracyjnego. Zasady ogólne prawa administracyjnego.

Struktura i kompetencje organów administracji publicznej. Władza państwowa i samorządowa.

Zasady postępowania administracyjnego i organy administracji.

Decyzje i odwołania. Postanowienia i zażalenia.

Ugoda administracyjna. Mediacja, milczące załatwienie sprawy.

Tok postępowania administracyjnego w II instancji. Postępowanie sądowoadministracyjne.

Ćwiczenia projektowe:

Omówienie zasad opracowania projektu z zakresu postępowania administracyjnego. Wybór nieruchomości do sporządzenia projektu. Weryfikacja materiałów źródłowych.

Internetowy System Aktów Prawnych

Wszczęcie postępowania administracyjnego. Sporządzenie podania. Właściwość organów administracji publicznej.

Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy. Podmioty na prawach strony.

Zawiadomienie/obwieszczenie Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.

Rozprawa administracyjna. Wezwania, protokoły i adnotacje.

Sporządzenie postanowienia dot. sporządzanego projektu. Środek zaskarżenia na postanowienie.

Wydawanie zaświadczeń, wypisów, odpisów, poświadczeń. Opłaty i koszty postepowania. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

Przedstawienie toku postępowania administracyjnego w wybranych sprawach (prezentacja studentów).

Sporządzenie decyzji administracyjnej i/lub uchwały dot. sporządzanego projektu. Środek zaskarżenia na decyzję.

Opracowanie i skompletowanie projektu z zakresu postępowania administracyjnego (opłata adiacencka, opłata planistyczna).

Literatura:

Podstawowa:

"1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Woś T. (red.), A. Golęba, M. Kamiński, T. Kiełkowski, H. Knysiak-Molczyk, 2017. Postępowanie administracyjne, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.

3. Woś T. (red.), H Knysiak-Sudyka, M. Romańska, 2017. Postępowanie sądowoadministracyjne, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa."

Uzupełniająca:

1. Ablewicz J., Gołaszewski P., Rojewski M. 2020. Postępowanie administracyjne, Warszawa, Wyd. C.H. Beck.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

wybrane fakty, pojęcia, teorie i akty prawne dotyczące prawa administracyjnego, w tym aspekty niezbędne do rozumienia prawnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

prawidłowo analizować i interpretować przepisy prawne, w tym przepisy prawa administracyjnego z zakresu gospodarki przestrzennej i wyciągać z nich wnioski

komunikować się na tematy związane z gospodarką przestrzenną, dokonywać oceny i krytycznej analizy przepisów prawa administracyjnego poprzez właściwy dobór źródeł informacji

tworzyć prace pisemne i opracować dokumentację dot. realizacji postępowania administracyjnego w sprawach związanych z gospodarką przestrzenną

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, w tym przepisów prawnych

myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

zasięgania opinii ekspertów w razie pojawienia się trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo. Minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3,0. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Ćwiczenia: Zaliczenie projektu oraz wystąpienie ustne (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich elementów projektu oraz wystąpienie ustne, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0). Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik
Prowadzący grup: Józef Hernik, Tomasz Noszczyk, Maria Pazdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Hernik
Prowadzący grup: Józef Hernik, Tomasz Noszczyk, Maria Pazdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.