Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.MAT.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka I
Jednostka: Katedra Zastosowań Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Pełny opis:

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Literatura:

Ptak M., Matematyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawowy aparat pojęciowy i symboliczny z zakresu logiki, teorii mnogości, teorii funkcji. Zna i rozumie zasadnicze obiekty matematyczne w zagadnieniu, jak funkcje elementarne, liczby rzeczywiste i zespolone oraz potrafi powiązać z nimi ich podstawowe własności.pojęcia granicy ciągu nieskończonego, zbieżności szeregu liczbowego, granicy i ciągłości funkcji w punkcie. Kojarzy proste zadania z tego zakresu z odpowiednią metodą rozwiązywania.podstawowe elementy rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej wraz z zastosowaniami fizycznymi i technicznymi.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

wykonać podstawowe działania na obiektach matematycznych, odczytywać i stosować zdania symboliczne. Rozpoznaje podstawowe struktury matematyczne i ich własności, w szczególności z ogólnej teorii funkcji. Operuje na liczbach rzeczywistych i zespolonych w zakresie pozwalającym na zastosowanie w zagadnieniach technicznych.znajdować granice funkcji i ciągu. Dobiera stosowne kryteria i na ich podstawie decyduje o zbieżności szeregu. Wykorzystuje poznane techniki rachunkowe do szacowania nieznanych wartości.stosować rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej, w szczególności w zagadnieniach optymalizacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

postrzegania nowych metod, algorytmów jako działających z wykorzystaniem poprzednio poznanych umiejętności. Jest świadomy następstwa wiedzy, a co za tym idzie konieczności systematycznej pracy.

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdziany (na ćwiczeniach) oraz egzamin pisemny ograniczony czasowo. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów ze wszystkich sprawdzianów oraz zaliczenie sprawdzianu z pochodnych na minimum 80%. Student musi zdobyć z egzaminu minimum 50% punktów w celu uzyskania oceny 3.0, 60% oceny 3.5, 70% oceny 4.0, 80% oceny 4.5, 90% oceny 5.0.Udział w ocenie końcowej: 50%.

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu zgodnej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, która jest dostępna tutaj.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dymek
Prowadzący grup: Piotr Dymek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Budzyński
Prowadzący grup: Piotr Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)