Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia dynamiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.HYDRO.SM.IGWZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia dynamiczna
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi modelowania matematycznego oraz z aplikacjami stosowanymi w analizach hydrologicznych, szczegółową charakterystyką, uwzgledniającą opis fizyczny i matematyczny, składowych obiegu wody

w zlewni a wiec opadu, parowania, intercepcji, infiltracji i odpływu.

Pełny opis:

Wykłady:

Atmosferyczna faza obiegu wody. Przemiany fazowe w atmosferze. Transport pary wodnej. Struktura przestrzenna i czasowa opadów. (2 h kontaktowe + 4 h pracy własnej)

Procesy parowania i ewapotranspiracji w systemie gleba–roślina–atmosfera. Modele procesów ewapotranspiracji i parowania terenowego. Matematyczny opis procesu intercepcji, infiltracji, spływu powierzchniowego, odpływu podziemnego. (6 h kontaktowe + 7 h pracy własnej)

Hydrologiczne modele zlewni – podstawowe pojęcia, klasyfikacja hydrologicznych modeli matematycznych. Identyfikacja parametrów modeli i ich klasyfikacja. (2 h kontaktowe + 4 h pracy własnej)

Modele typu opad-odpływ. Identyfikacja parametrów modeli. Kalibracja i weryfikacja modeli. (3 h kontaktowe + 4 h pracy własnej)

Modelowanie obiegu wody w zlewni zurbanizowanej. Specyfika zlewni zurbanizowanej, charakterystyka elementów bilansu wodnego zlewni zurbanizowanej. Charakterystyka stosowanych modeli. (2 h kontaktowe + 4 h pracy własnej)

Ćwiczenia:

Modelowanie odpływu wody ze zlewni użytkowanej rolniczo

i leśnej. Identyfikacja struktury modelu. Ustalenie parametrów modelu. Kalibracja i weryfikacja parametrów modelu. Przeprowadzenie symulacji odpływu z wykorzystaniem programu HEC-HMS. (15 h kontaktowe + 22 h pracy własnej)

Modelowanie odpływu wody ze zlewni o znacznym stopniu uszczelnienia. Ustalenie parametrów modelu i jego struktury. Przeprowadzenie symulacji odpływu z wykorzystaniem programu SWMM. (15 h kontaktowe + 15 h pracy własnej)

Literatura:

1. Soczyńska U. (red.). 1997. Hydrologia dynamiczna. PWN, Warszawa

2. Maidment D. V. 1993. Handbook of Hydrology. McGraw-Hill

3. Ozga-Zielińska M., Brzeziński J. 1997. Hydrologia stosowana. PWN, Warszawa

4. Soczyńska U. (red.). 1993. Podstawy hydrologii dynamicznej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

5. Shaw E. M., Beven K. L., Chappel N. A., Lamb R. 2011. Hydrology in practice. Fourth Edition. Spon Press

6. Szymkiewicz R., Gąsiorowski D. 2010. Podstawy hydrologii dynamicznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

7. VenTe Chow, Maidment D. R., Mays L. W. 1988. Applied hydrology. McGraw-Hill International Editions

8. Wałęga A., Rutkowska A., Grzebinoga M. 2017. Direct runoff assessment using modified SME method in catchments in the Upper Vistula River Basin. Acta Geophysica 65 (2), 363-375, DOI 10.1007/s11600-017-0033-x

9. Wałega A., Książek L. 2016. Influence of Rainfall Data on the Uncertainty of Flood Simulation. Soil and Water Research 11(4), 277-284, doi: 10.17221/156/2015-SWR

10. Wałęga A., Kaczor G., Stęplewski B. 2016. The Role of Local Precipitation Models in Designing Rainwater Drainage Systems in Urban Areas: a Case Study in Krakow, Poland. Polish Journal of Environmental Studies 25 (5), 2139-2149

11. Wachulec, K., Wałęga, A., Młyński, D. 2016. Wpływ czasu koncentracji i charakterystyk opadu na kształtowanie się hydrogramu odpływu w małej zlewni niekontrolowanej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 71, 72-82.

12. Wałęga A. 2016. The importance of calibration parameters on the accuracy of the floods description in the Snyder’s model. Journal of Water and Land Development. No. 28 p. 19–25.

13. Wałęga A., Rutkowska A. 2015. Usefulness of the Modified NRCS-CN Method for the Assessment of Direct Runoff in a Mountain Catchment. Acta Geophysica 63(5), 1423-1446, DOI: 10.1515/acgeo-2015-0043

14. Wałęga A., Michalec B. Cupak A., Grzebinoga M. 2015. Comparison of SCS-CN Determination Methodologies in a Heterogeneous Catchment. Journal of Mountain Science 12(5), 1084-1094

15. Kowalik T., Wałęga A. 2015. Estimation of CN Parameter for Small Agricultural Watersheds Using Asymptotic Functions. Water 7(3), 939-955

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu opisu składowych obiegu wody w zlewni (zna podstawy fizyczne procesów ewapotranspiracji, intercepcji, infiltracji oraz odpływu powierzchniowego i grunto-wego). Zna atmosferyczne procesy związane z formowaniem się opadów. Posiada szczegółową wiedzę w zakresie matematyczne-go modelowania oraz prognozowania procesu odpływu powierzchniowego wody w zlewniach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych.

Umiejętności:

Posiada umiejętność modelowania skomplikowanych systemów rzecznych oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Posługuje się specjalistycznymi aplikacjami stosowanymi

w modelowaniu obiegu wody w skomplikowanych systemach rzecznych

Kompetencje społeczne:

Potrafi identyfikować i kreatywnie rozwiązywać problemy zwią-zane z modelowaniem systemów hydrologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady i kompetencje społeczne: egzamin pisemny

ćwiczenia: zaleczenie projektów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.