Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geometria i grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.GRF.NI.IGKGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria i grafika inżynierska
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem prowadzenia przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni na płaszczyźnie rysunku, a także pomiarem w oparciu o dane zawarte na rysunkach inżynierskich. Uzyskana w związku z tym wiedza i umiejętność rzutowania równoległego (aksonometria) prostokątnego na jedną (rzuty cechowane) i więcej rzutni (metoda Monge’a) .jak i nierównoległego (perspektywa - rzut środkowy), a także stosowania zasad rzutowania w grafice inżynierskiej są niezbędne w kształceniu inżynierów gospodarki i ich praktyce zawodowej.

Pełny opis:

wykłady - grupy tematyczne

1. Organizacja i warunki zaliczenia przedmiotu. Zasady ogólne rzutowania i rodzaje rzutów. Rzuty aksonometryczne. Zasady połączeń łukiem. Możliwości wykorzystywania oprogramowania CAD.

2. Rzuty Monge’a - konstrukcje podstawowe; trzecia rzutnia. Układ rzutów w praktyce inżynierskiej. Wymiarowanie.

3. Rzuty cechowane - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość, kłady), transformacja układów, podstawowe wiadomości o bryłach. Przekroje. Widoczność. Siatki brył. Powierzchnie topograficzne. Zastosowanie rzutów cechowanych w rysunku map i praktyce inżynierskiej.

4. Rzuty środkowe - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość, kłady, punkty mierzenia i częściowego mierzenia); perspektywa dowolna i stosowana. Bryły w perspektywie. Odwrócenie perspektywy.

ćwiczenia - grupy tematyczne

1. Konstrukcje podstawowe (wybrane geometryczne) oraz zasady wykonywania arkuszy, omówienie arkusza do wykonania w domu.

2. Rzuty aksonometryczne. Zasady wykonywania oraz analizowania rzutów izometrycznych i dimetrycznych. Trzy rzuty prostokątne (rzuty Monge’a) układu brył na podstawie rzutu aksonometrycznego (powiązanie rzutów), wykonanie wymiarowania na ćwiczeniach; arkusz kolokwialny.

3. Konstrukcje podstawowe – połączenia łukami przy projektowaniu trasy rowerowej, wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego.

4. Rzuty cechowane. Rozwinięcie tematyki wykładów oraz sprawdzenie osiągnięć poprzez rysunki pomocnicze. Projekt geometryczny zbiornika z drogą dojazdową – plan sytuacyjno-wysokościowy (zastosowanie rzutów cechowanych) i przekroje – wybrane elementy projektu; wykończenie w domu.

5. Rzuty środkowe. Rozwinięcie tematyki wykładów oraz sprawdzenie osiągnięć poprzez rysunki pomocnicze .Bryła w perspektywie stosowanej i dowolnej (rzuty środkowe) – uzyskana poprzez podniesienie podstawy z kładu oraz punktami mierzenia (wykonanie na ćwiczeniach arkusza do skończenia w domu).

6. Układ brył w perspektywie stosowanej na podstawie obserwowanych faktycznych brył. Odwrócenie perspektywy układu brył – pomiar wymiarów i trzy rzuty układu (wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego).

Literatura:

podstawowa

1. Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

2. Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 1980.

3. Skowroński W., Miśniakiewicz E.: Rysunek techniczny, budowlany. Arkady. 2004.

uzupełniająca

1. Dobrzański T: Rysunek techniczny maszynowy. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2005

2. Pałasiński Z.: Zasady odwzorowań utworów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku. Cz. I, II Wydawnictwo PK Kraków (różne wydania)

3. Pałasiński Z: Zasady perspektywy. Wydaw. PK Kraków (różne wyd- skrypt)

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

GIG_W1 metody przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie, a także rodzaje rzutowania ich podział i klasyfikację. GiK1_W01 TL

GIG_W2 podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu, a także oznaczenia oraz sposoby wykonywania planów i rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej. GiK1_W07 TL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

GIG_U1 przedstawić trójwymiarową przestrzeń na płaszczyźnie rysunku oraz odczytywać go za pomocą rzutów równoległych. GiK1_U18 TL

GIG_U2 wykonać samodzielnie podstawowe konstrukcje geometryczne, niezbędne w projektowaniu oraz dobierać optymalne warianty rozwiązań postawionych zadań. GiK1_U18 TL

GIG_U3 posługiwać się przyborami kreślarskimi, wykonywać rysunki i plany stosowane w praktyce inżynierskiej, związane z geodezją i budownictwem oraz czytać dokumentację projektową. GiK1_U18 TL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

GIG_K1 bycia kreatywnym, a także rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystywać wcześniej uzyskane efekty w kolejnych etapach kształcenia i praktyce zawodowej. GiK1_K01 TL

Metody i kryteria oceniania:

wykłady

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Minimum 50% punktów za rozwiązane zadania wymagane jest do uzyskania oceny 3.0, a za każde dodatkowe 8% 1/2 stopnia wyżej, aż do 5,0. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

ćwiczenia

Średnia ocen za zaliczenie sprawdzianów (na ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% pkt. prawidłowych rozwiązań za zadane zadania, a za każde dodatkowe 8% 1/2 stopnia wyżej, aż do 5,0) oraz średnia ocen projektów i arkuszy rysunkowych (jako średnia arytmetyczna) to ocena z zaliczenia ćwiczeń. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)