Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.FIZ.NI.IGKGZ.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.ur.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Kinematyka – ruchy jednowymiarowe. Opis w układzie odniesienia. Opis graficzny. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Różniczkowy opis ruchu. Prędkość i przyspieszenie chwilowe. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Wektorowy opis ruchu. Ruch na płaszczyźnie. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Rut poziomu i rzut ukośny w polu grawitacyjnym.

Dynamika punktu materialnego. Zasady dynamiki. Układ nieinercjalny. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Praca, moc energia. Zasady zachowania w mechanice. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Dynamika bryły sztywnej. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Pole grawitacyjne. Elementy mechaniki nieba - ruch satelity. Prawa Kepplera. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Ruch harmoniczny punktu materialnego i bryły sztywnej. Rozszerzalność liniowa ciał stałych. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Ruch falowy. Interferencja, dyfrakcja, polaryzacja fal. Fale stojące. Elementy akustyki. Rozwiązywanie przykładowych problemów.

Ćwiczenia:

Pomiary bezpośrednie i pośrednie. Dyskusja niepewności pomiarowej. Niepewność wielkości mierzonej i wyznaczanej. Przepisy BHP obowiązujące na pracowni fizycznej.

Rachunek różniczkowy, pochodna cząstkowa – zastosowanie do rachunku niepewności pomiarowych.

"Przyspieszenie ziemskie. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego.

Wahadło matematyczne i fizyczne. Własności sprężyste ciał. Ruch harmoniczny."

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej lub objętościowej.

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu lub zmiany entropii układu izolowanego.

Prawa przepływu prądu elektrycznego. Pomiar oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone'a lub siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego.

Sprawność urządzenia i jej zależność od różnych czynników. Wyznaczanie współczynnika sprawności grzałek.

Elektroliza. Wyznaczanie stałej Faradaya.

Lepkość. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy.

Napięcie powierzchniowe. Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy.

Wyznaczanie wilgotności bezwzględnej i względnej.

Absorpcjometria. Wyznaczanie widma absorpcyjnego oraz współczynnika ekstynkcji.

Optyka. Pomiar ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej lub współczynnika załamania światła (refraktometr). Interferencja i dyfrakcja światła.

Widma atomowe. Spektrometr. Pomiar długości fal linii widmowych.

Literatura:

"1. Young H. D., Freedman R. A. 2012. University Physics with Modern Physics. 2012 Pearson Education, Inc.

2. Halliday D., Resnick R., Walker J. 2003. Podstawy fizyki. Tom 1–5. PWN, Warszawa.

3. Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki (umieszczone w internecie na stronie Zakładu Fizyki)."

"4. Dryński T. 1986. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. PWN, Warszawa.

5. Blinowski J., Trylski J., Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie. PWN 1983.

6. Kane J. W., Sternheim M. M. 1988. Fizyka dla przyrodników. PWN, Warszawa."

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pozytywnych ocen z kolokwiów ustnych oraz poprawnie wykonanych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Zaliczenie wykładu w semestrze letnim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rębilas
Prowadzący grup: Magdalena Bacior, Maria Nowotny-Różańska, Krzysztof Rębilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rębilas
Prowadzący grup: Magdalena Bacior, Krzysztof Rębilas, Paweł Turkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)