Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiska (Environmental chemistry)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.1s.CHEE.SM.IISXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia środowiska (Environmental chemistry)
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Zapoznanie z budową chemiczną atmosfery, litosfery i hydrosfery, podstawowymi reakcjami oraz migracją pierwiastków i związków chemicznych. Wyjaśnienie mechanizmów reakcji powstawania, rozprzestrzeniania się i zaniku zanieczyszczeń chemicznych jako podstawy do oceny zagrożenia środowiska.

Pełny opis:

Wykłady

1. Podstawowe prawa chemiczne stosowane w chemii środowiska, model skażenia środowiska.

2. Krążenie pierwiastków w środowisku.

3. Chemia atmosfery, hydrosfery i litosfery.

4. Koloidy w środowisku i ich chemia.

5. Chemia odpadów stałych i ciekłych.

Ćwiczenia

1. Jednostki używane w chemii środowiska i ich zamiana.

2. Procesy transportu i dyfuzji substancji niebezpiecznych w powietrzu, wodzie i glebie.

3. Procesy rozkładu substancji niebezpiecznych w środowisku.

4. Kinetyka reakcji.

5. Adsorpcja w glebie i osadach.

6. Zanieczyszczenia wewnątrz pomieszczeń.

7. Ocena zagrożenia środowiskowego.

Literatura:

1. van Loon G., Duffy J.S. 2011. Environmental chemistry. Oxford Press.

2. Szczepaniec-Cięciak E., Kościelniak P. 1999. Chemia środowiska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Alloway B.J., Ayres D.C. 1999. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. PWN, Warszawa.

4.O’Neill P. 1997. Chemia środowiska. PWN, Warszawa.

5. Sawyer C.N., McCarty P.L., Parkin G.F. 2003. Chemistry for Environmental Engineering and Science. McGraw-Hil.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- mechanizmy przemieszczania się substancji szkodliwych w glebie, wodzie i atmosferze (IS2_W03, IS2_W10);

- chemiczne procesy zachodzące w glebie, wodzie i atmosferze (IS2_W10);

- chemizm odpadów i koloidów (IS2_W10, IS2_W14).

Student potrafi:

- zamieniać jednostki stosowane w chemii środowiska i interpretować wyniki oznaczeń (IS2_U12);

- obliczać szybkość rozkładu substancji niebezpiecznych w środowisku (IS2_U12);

- prognozować i oceniać stężenia substancji niebezpiecznych wewnątrz pomieszczeń (IS2_U12).

Student jest gotów do:

- wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów w zakresie inżynierii środowiska (IS2_U12).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania: < 51% – niedostateczny (2,0), 51–60 – dostateczny (3,0), 61–70 – dostateczny plus (3,5), 71–80 – dobry (4,0), 81–90 – dobry plus (4,5), 91–100 – bardzo dobry (5,0). Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania (skala ocen jak dla egzaminu). Ponadto należy zaliczyć sprawozdania z ćwiczeń. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Edyta Kruk, Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ryczek
Prowadzący grup: Marek Ryczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)