Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie psów i kotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.ZPK9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie psów i kotów
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zastaną zaznajomieni z wymaganiami pokarmowymi psów i kotów (zapotrzebowanie na białko, energię, witaminy i związki mineralne), ustalaniem składu komponentowego karm pełnoporcjowych suchych i mokrych, charakterystyką pasz (zalecanych i szkodliwych), techniką przygotowania, uszlachetniania i przechowywania pasz, higieną żywienia oraz żywieniem w różnych stanach fizjologicznych (wzrost, ciąża, laktacja) jak również omówione zostaną skutki nieprawidłowego żywienia oraz choroby metaboliczne psów i kotów.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Zapotrzebowanie psów i kotów na energię, składniki pokarmowe, mineralne i witaminy w poszczególnych okresach fizjologicznych

2. Systemy oceny wartości pokarmowej karm oraz ich przydatność żywieniowa dla psów i kotów

3. Zasady żywienia psów i kotów w zależności od wieku, stanu fizjologicznego, kondycji oraz wykonywanej pracy

4. Pasze przemysłowe i preparaty żywieniowe dla psów i kotów

5. Układanie dawek pokarmowych i optymalizacja składu mieszanek dla psów w zależności od wieku, stanu fizjologicznego, kondycji oraz wykonywanej pracy

6. Układanie dawek pokarmowych i optymalizacja składu mieszanek dla kotów w zależności od wieku, stanu fizjologicznego, kondycji oraz wykonywanej pracy

Literatura:

NRC 2006. Nutrient requirements of dogs and cats. The National Academy Press Washington DC. www.nap.edu; Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa; Small animal clinical nutrition. Praca zbiorowa. 2010, Mark Morris Institiut; Nutrition for Veterinary Technician and Nurses. Wortinger A., 2007, Blackwell Publishing; Raw and Natural Nutrition for dogs. Olson L., 2010, North Atlantics Books; Canine and Feline Nutrition. Case, Davistotle, Hayek, 2011, Mosby Elsevier; Pies- zachowanie, żywienie i zdrowie. 2010. Case L. P. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje wartość odżywczą komponentów oraz karm stosowanych u psów i kotów

Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą specyfiki żywienia psów i kotów w poszczególnych stanach fizjologicznych

Wymienia nowoczesne dodatki paszowe oraz składniki szkodliwe dla psów i kotów

Posiada wiedzę dotyczącą technologii przygotowywania karm oraz sposobów karmienia psów i kotów

Umiejętności

Potrafi korzystać z norm żywieniowych i określać zapotrzebowanie psów i kotów w różnych stanach fizjologicznych

Wykorzystuje podstawowe programy komputerowe (Microsoft) do układania dawek pokarmowe i komponowania mieszanek paszowych dla psów i kotów

Potrafi analizować i porównywać składy komponentowe oraz wartość pokarmową karm dla psów i kotów

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Dba o prawidłowe żywienie zwierząt uwzględniając ich specyficzne wymagania

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń- ocena z projektu

Zaliczenie wykładów- rozwiązanie zadania problemowego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)