Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paszoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.PAZNA.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paszoznawstwo
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot „Paszoznawstwo” obejmuje następujące zagadnienia: Skład chemiczny pasz oraz metody oznaczania poszczególnych składników pokarmowych. Znaczenie białka i aminokwasów, węglowodanów i tłuszczów oraz makro- i mikroelementów w żywieniu zwierząt. Wpływ poszczególnych składników pokarmowych oraz dodatków paszowych na produkcyjność i jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Podział, konserwacja, sposoby przygotowania i przechowywania pasz. Pasze uboczne z przemysłu przetwórczego. Metody oznaczania substancji antyodżywczych oraz sposoby neutralizacji lub ograniczania ich ilości w paszach. Podstawy prawa paszowego.

Pełny opis:

Wykłady: 15tyg. x 1h = 15h

1. Żywienie jako podstawowy czynnik środowiska wpływający na wzrost wielkości produkcji i jakości produktów. Pasza jej skład chemiczny.

2. Rola wody oraz makro- i mikroelementów w żywieniu zwierząt.

3. Znaczenie białka i aminokwasów w żywieniu zwierząt. Wartość biologiczna białka i metody jej oznaczania.

4. Rola węglowodanów i tłuszczów w żywieniu zwierząt.

5. Rola witamin, probiotyków, prebiotyków i innych dodatków do pasz w żywieniu zwierząt.

6. Podział pasz. Zielonki i ich rola w żywieniu zwierząt. Sposoby suszenia zielonek.

7. Konserwacja pasz przez kiszenie. Inne metody konserwacji: zamrażanie, konserwacja środkami chemicznymi, liofilizacja.

8. Siana, susze, słomy, plewy.

9. Pasze okopowe, płynne i półpłynne.

10. Znaczenie ziaren, nasion oraz otrąb w żywieniu zwierząt.

11. Rodzaje mieszanek treściwych i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt.

12. Pasze odpadowe z przetwórstwa płodów rolnych.

13. Technologia przygotowania i przyrządzania pasz.

14. Substancje antyodżywcze i szkodliwe występujące w paszach.

15. Prawo paszowe.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Ćwiczenia: 15 ćwiczeń x 2 h = 30 h

1. Zasady pobierania i przygotowywania prób do analizy chemicznej. Oznaczanie zawartości suchej masy, popiołu surowego i składników mineralnych w paszach. Obliczanie zawartości substancji organicznej i wody w paszach.

2. Oznaczanie zawartości białka ogólnego oraz właściwego. Obliczanie zawartości związków azotowych niebiałkowych.

3. Ocena wartości biologicznej białka (metody chemiczne i biologiczne).

4. Oznaczanie zawartości włókna surowego oraz tłuszczu w paszach. Obliczanie zawartości bezazotowych wyciągowych.

5. Laboratorium paszowe. Kolokwium I.

6. Oznaczanie i obliczanie współczynników strawności metodą klasyczną. Obliczanie zawartości składników strawnych.

7. Ocena wartości energetycznej pasz (EB, ES, EM).

8. Ocena wartości energetycznej pasz w systemie INRA.

9. Ocena wartości białkowej pasz i wypełnieniowej w systemie INRA.

10. Podział i rozpoznawanie pasz. Kolokwium II.

11. Produkcja zielonek w gospodarstwie w okresie wegetacyjnym. Ocena pastwiska metodą Różyckiego i skandynawską. Organizacja wypasu i planowanie pastwiska.

12. Ocena organoleptyczna i chemiczna pasz konserwowanych przez suszenie.

13. Ocena przydatności zielonek do zakiszania oraz ocena organoleptyczna i chemiczna kiszonek.

14. Rozpoznawanie pasz cd. Kolokwium III.

15. Zaliczenie ćwiczeń.

Uwaga! Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń z przerabianego materiału.

Literatura:

1.Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1. i 3. pod red.D.Jamroz i wsp. PWN, 2001

2.Nowoczesne metody konserwacji pasz.W.Podkówka PWRiL, 1978.3.Pasze, pod red. J. Chachułowej i wsp. 1996, SGGW, W-wa.

4.Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Kamiński

i wsp. 1995, AR Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę z zakresu nowoczesnych technik i metod analitycznych stosowanych w ocenie wartości pokarmowej i odżywczej środków paszowych.

Miał wiedzę z zakresu procesów trawienia składników pokarmowych i przemiany materii u zwierząt gospodarskich. Posiadał umiejętność oceny wartości pokarmowej środków paszowych różnymi systemami w oparciu o analizy chemiczne pasz.

Będzie potrafił rozpoznać środki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz znać nowoczesne technologie przygotowania i produkcji pasz, a także ich konserwacji. Będzie posiadać dobrą znajomość metod analitycznych i zasady wykonania podstawowych analiz pasz. Znać nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą i jej zastosowanie w ocenie środków paszowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, prawidłowe rozpoznanie wybranych pasz oraz pozytywna ocena z egzaminu. Egzamin w formie pytań otwartych lub testowych wymaga uzyskania minimum 55% punktów. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 55%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański
Prowadzący grup: Jarosław Kański, Marcin Przybyło, Marta Sabatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.