Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nutrigenomika i metody molekularne w żywieniu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZW.NMMBZ.SM.HZOZX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nutrigenomika i metody molekularne w żywieniu zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z definicją, przedmiotem badań i technikami wykorzystywanymi w nutrigenomice. Zostaną także omówione przykłady zwierząt modelowych oraz technik umożliwiających wykorzystanie modeli zastępczych w badaniach nutrigenomicznych. W ramach przedmiotu omówiona zostanie nutrigenomika zarówno w odniesieniu do różnych grup zwierząt jak i człowieka.

Pełny opis:

1. Nutrigenomika – definicje, podstawowe pojęcia. Dogmaty i ograniczenia nutrigenomiki.

2. Podstawowe narzędzia i metody stosowane w nutrigenomice .

3. Przykłady badań nutrigenomicznych .

4. Inne aspekty nutrigenomiki (aspekty prawne). „Żywienie zgodne z genami” ?

5. Nutrigenomika – możliwości zastosowania w hodowli i chowie zwierząt gospodarskich.

6. Modele zwierzęce stosowane w badaniach żywieniowych.

7. Nowoczesne techniki molekularne w badaniach żywieniowych.

8. Metoda PCR i Metoda Real time PCR – ćwiczenia praktyczne.

9. Prezentacja prac naukowych obejmujących swą tematyką zagadnienia nutrigenomiczne.

Literatura:

Podstawowa:

1. Nutritional genomics. Discovering the Path to Personalized Nutrition. 2006. Kaput J., Rodriguez R. L. Wiley- Interscience.

2. Nutritional genomics. Impact on Health and Disease. 2006. Brigelius-Flohé r., Joost H. G. Wiley- VCH.

3. Wydawnictwa „Biotechnology in the feed industry”(Alltech, USA).

Uzupełniająca:

1. Flaga J., Górka P., Zabielski R., Kowalski Z.M., 2015. Differences in monocarboxylic acid transporter type 1 expression in rumen epithelium of newborn calves due to age and milk or milk replacer feeding. J Anim Physiol Anim Nutr, 99:521-530

2. Flaga J., Górka P., Kowalski Z.M., Kaczor U., Pietrzak P., Zabielski R. 2011. Insulin-like growth factors 1 and 2 (IGF-1 and IGF-2) mRNA levels in relation to the gastrointestinal tract (GIT) development in newborn calves. Pol. J. Vet. Sci. 4:605-613.

3. Flaga J., Z.M. Kowalski, P. Górka. 2012. The effect of age and the type of liquid feed on the insulin and insulin receptor isoforms mRNA expression in the jejunum of neonatal calves. J. Microb. Biotech. Food Sci. 2:324:328.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę dotyczącą metodologii pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów zakresu nutrigenomiki i dziedzin pokrewnych.

Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu genomiki, proteomiki i regulacji ekspresji genów.

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nutrigenomiki,

nowoczesnych technologii produkcji, przygotowania i

uszlachetniania pasz oraz metod i modeli badawczych

stosowanych w badaniach żywieniowych.

Umiejętności:

Planuje i wykonuje doświadczenia nutrigenomiczne, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, wykorzystując odpowiednie narzędzia informatyczne i zasoby literatury.

Potrafi dobierać odpowiednie modele badawcze stosowane w eksperymentach żywieniowych oraz wykorzystać wiedzę z zakresu nutrigenomiki w celu optymalizacji żywienia zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Kompetencje społeczne

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie, potrafi organizować proces uczenia się innych osób.

Rozumie złożoność problemów decyzyjnych związanych z użytkowaniem zwierząt i postępuje zgodnie z zasadami etyki (np. przy projektowaniu doświadczeń bierze pod uwagę dobrostan zwierząt oraz zalecenia Komisji Etyczne, a także ma świadomość wymagań i zagrożeń związanych ze stosowaniem narzędzi biotechnologicznych).

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.