Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.ZOOST.SI.HZOKX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia stosowana
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Najnowsze metody systematyzowania zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Biologiczna definicja gatunku. Przegląd systematyczny fauny Polski. Filogenetyczna i adaptacyjna zmienność budowy zwierząt w warunkach naturalnych i hodowlanych ze szczególnym uwzględnieniem koni. Warunki środowiskowe naturalne i hodowlane. Zgrupowania zwierząt w ekosystemie hodowlanym koni, i ich związki troficzne

Pełny opis:

WYKŁADY (15 godz.)

1.Współczesny pogląd na systematykę świata zwierzęcego Systematyka fenetyczna: Sokhal i Sneath. Kladystyka: Hennig, cechy apomorficzne, plesiomorficzne. Systematyka ewolucyjna, filogenetyczna, Darwin. 2 godz.

2.Podział świata organicznego na 2 nadkrólestwa i 6 królestw: nadkrólestwo Procariota (Archeobakteria, Monera) i nadkrólestwo Eukariota (Protista, Fungi, Plantae, Animales). Jednostki systematyczne. Dowody na pokrewieństwo z biochemii: białko krwi, cytochromy. Tradycyjna i biologiczna definicja gatunku. 2 godz.

3.Drzewo rodowe królestwa zwierząt. Wykorzystanie w celach wykrywania związków filogenetycznych cech homolog.1 godz.

4.Adaptacyjne i ewolucyjne zmiany w budowie organizmów zwierzęcych dotyczące:

- symetrii ciała, morfologii, narządów lokomotor. 1 godz.

- pokrycia ciała, mięśni, jamy ciała i szkieletu. 1 godz.

- układu pokarmowego. 1 godz.

- układu oddechowego. 1 godz.

- układu krwionośnego. 1 godz.

- układu wydalniczego. 1 godz.

- układu nerwowego. 1 godz.

- aspekty dotyczące rozwoju. 1 godz.

5.Zgrupowania zwierząt obecne w ekosystemie hodowlanym koni 2 godz.

ĆWICZENIA ( 15 godz.)

1.Pierwotniaki – budowa i funkcje życiowe. Pierwotniaki wolno żyjące i ich znaczenie w ekosystemach. Pierwotniaki symbiotyczne. Pierwotniaki pasożytnicze – ich przystosowania do pasożytowania oraz znaczenie w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich, a szczególnie koni. 2 godz.

2.Robaki płaskie – morfologia i anatomia. Płazińce wolno żyjące – przystosowania wirków do drapieżnego a przywr i tasiemców do pasożytniczego trybu życia. 2 godz.

3.Nicienie i pierścienice– morfologia i anatomia. Środowisko życia: gleba, woda, żywy organizm zwierzęcy lub roślinny. Skąposzczety glebowe produkujące humus, źródło białka do karmienia niektórych zwierząt hodowlanych; wodne wskaźniki zanieczyszczenia wody. 2 godz.

4.Mięczaki – różnice w morfologii i anatomii przedstawicieli gromad. Ślimaki szkodniki oraz żywiciele pośredni i parateniczni pasożytów. Małże filtratory wody.2 godz.

5.Skorupiaki, adaptacje do wodnego trybu życia. Składniki zooplanktonu, filtratory, pasożyty.

Pajęczaki zwierzęta lądowe; roztocze. Drapieżniki, saprobionty, pasożyty, wektory, alergeny. 2 godz.

6.Owady – morfologia, anatomia, przeobrażenie zupełne i niezupełne. Bioróżnorodność. Adaptacje do różnych środowisk życia. Owady synantropijne, szkodniki oraz pasożyty i ich znaczenie. 2 godz.

7.Kręgowce – adaptacje do środowiska życia. Przedstawiciele fauny krajowej. Znaczenie w ekosystemach i gospodarce człowieka. 3 godz.

Literatura:

Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.

Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

Efekty uczenia się:

Poznaje różne sposoby systematyzowania zwierząt

Potrafi wykazać adaptacje środowiskowe budowy zwierząt

Potrafi scharakteryzować filogenetyczną zmienność

Umiejętności

Stosuje techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zwierzęcych

Analizuje przystosowania środowiskowe zwierząt

Weryfikuje własne obserwacje ze zdobytą wiedzą

Kompetencje społeczne

Docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej

Ma świadomość wpływu wykorzystania zwierząt w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (test zamknięty)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Praktyki zawodowe:

Na tym etapie studiów pogęłbienia wymaga wiedza podstawowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)