Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.ZOOST.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia stosowana
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Metody systematyzowania i taksonomia zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Biologiczna definicja gatunku. Filogenetyczna i adaptacyjna zmienność budowy zwierząt. Bogactwo gatunkowe i związki w świecie zwierząt. Rola zwierząt w życiu i działalności człowieka.

Pełny opis:

WYKŁADY (30 godz.):

1-2. Przedmiot i cel zoologii. Nomenklatura zoologiczna. Systemy klasyfikacyjne – taksonomia

3-4. Biogeneza – powstanie życia. Historia biosfery

5-6. Plan budowy, symetria ciała i morfologia porównawcza zwierząt. Rozwój organizmów zoologicznych – ontogeneza

7-8. Rozmnażanie się organizmów – rozród w świecie zwierząt

9-10. Pokrycie ciała i układ ruchowy (szkielet i mięśnie)

11-14. Odżywianie się zwierząt – układ pokarmowy

15-16. Układ oddechowy, krążenia i wydalniczy

17-18. Koordynacja. Układy regulacyjne – układ nerwowy z narządami zmysłów oraz układ wewnątrzwydzielniczy

19-22. Związki zwierząt. Oddziaływania wewnątrz- i międzygatunkowe

23-26. Fauna w biosferze. Zasięgi geograficzne. Relikty, endemity, wikarianty i pseudowikarianty. Biomy słono-, słodkowodne i lądowe Ziemi. Regiony zoogeograficzne Polski

27-30. Taksonomia, bogactwo i różnorodność gatunkowa fauny Polski

ĆWICZENIA (30 godz.):

1-4. Pierwotniaki wolno żyjące w ekosystemach; związane ze zwierzętami gospodarskimi. Pasożyty, symbionty

5-6. Gąbki i jamochłony; zwierzęta filtrujące wodę, wskaźniki jej czystości

7-10. Robaki płaskie; cechy przystosowawcze do sposobu życia; przedstawiciele: wirki, przywry i tasiemce.

11-12. Robaki obłe: nicienie. Środowisko: gleba, woda, żywy organizm.

13-14. Pierścienice glebowe i wodne. Producenci wemikompostu, źródło białka, żywiciele parateniczni, pasożyty, wskaźnik zanieczyszczenia wody.

15-16. Stawonogi wodne: skorupiaki. Składnik zooplanktonu. Żywiciele pasożytów pośredni i parateniczni. Formy pasożytnicze. Filtratory wody.

17-18. Stawonogi lądowe. Pajęczaki, bioróżnorodność. Roztocze: pożyteczna fauna glebowa, pasożyty, wektory, szkodniki zbiorów, ochrona biologiczna zbiorów, silne alergeny

19-22. Owady. Bioróżnorodność jak wyżej. Przeobrażenie zupełne i niezupełne.

23-24. Mięczaki. Szkarłupnie. Hodowle

25-26. Ryby: przystosowanie do życia w środowisku wodnym.

27-28. Płazy i gady – adaptacje służące do przejścia z życia w wodzie na ląd. Przedstawiciele fauny krajowej. Hodowle

29-30. Ptaki i ssaki – adaptacje do różnych środowisk. Zwierzęta hodowlane: kuraki, parzysto i nieparzysto kopytne. Zwierzęta łowne

Literatura:

Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996.

Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Student:

- Poznaje współczesne metody systematyzowania zwierząt.

- Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu nomenklatury zoologicznej. - Potrafi scharakteryzować filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych.

- Potrafi ocenić znaczenie zwierząt w gospodarce i życiu człowieka.

- Stosuje techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zoologicznych.

- Analizuje morfologię i anatomię zwierząt.

- Weryfikuje własne obserwacje ze zdobytą wiedzą.

- Docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej.

- Ma świadomość znaczenia zwierząt w środowisku i dla człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, sprawdzian wiedzy.

Wykłady: Egzamin pisemny ograniczony czasowo.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)