Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.ZOOST.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia stosowana
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Systematyka zwierząt uwzględniająca drzewo rodowe oparte na pochodzeniu zwierząt (systematyka kladystyczna i klasyczna) oraz na podobieństwie (systematyka fenetyczna). Omówienie charakterystyki i bioróżnorodności oraz biologii znanych z fauny krajowej przedstawicieli największych grup systematycznych zwierząt. Uwagi na adaptację środowiskowe budowy zwierząt w warunkach hodowlanych w stosunku do naturalnej niszy ekologicznej tych zwierząt. Zmienność budowy zwierząt związana z filogenezą.

Pełny opis:

1 Współczesny pogląd na systematykę świata zwierzęcego. Systematyka fenetyczna. Sokchal i Sneath. Kladystyka: Hennig, cechy apomorficzne i plesjomorficzne. Systematyka ewolucyjna, filogenetyczna, Darwin.

2 Podział świata organicznego na dwa nadkrólestwa i 6 królestw: nadkrólestwo Procariota (Archeobakteria, Monera) i nadkrólestwa Eucariota (Protista, Fungi, Plantae, Animales). Jednostki systematyczne. Dowody na pokrewieństwo zwierząt oparte na biochemii: białko krwi, cytochromy.

Tradycyjna i biologiczne definicja gatunku.

3 Drzewo rodowe królestwa zwierząt. Jednostki o znaczeniu filogenetycznym i inne. Próby łączenia typów zwierząt w grupy, biorąc pod uwagę różne kryteria jak sposób funkcjonowania pragęby u postaci dorosłych, stopień rozwoju jam ciała, sposób powstawania tych jam, brak lub występowanie segmentacji, położenie układu nerwowego płaszczyźnie grzbietowo-brzusznej, sposób bruzdkowania czy typy larw.

4 Adaptacje związane ze środowiskiem naturalnym jak i hodowlanym i ewolucyjne zmiany w budowie organizmów zwierzęcych dotyczące: symetrii ciała, morfologii, narządów lokomotorycznych, pokrycia ciała, mięśni, jamy ciała, szkieletu, układu pokarmowego, układu oddechowego, układu krwionośnego, układu wydalniczego, układu nerwowego i aspektów dotyczących rozwoju

5 Pierwotniaki – budowa i funkcje życiowe. Pierwotniaki wolno żyjące i ich znaczenie w ekosystemach. Pierwotniaki symbiotyczne, pasożytnicze – ich przystosowania oraz znaczenie w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

6 Robaki płaskie – morfologia i anatomia. Drapieżne wirki. Pasożytnicze przywry i tasiemce.

7 Nicienie glebowe, wodne i pasożyty. Pierścienice. Skąposzczety glebowe produkujące humus, źródło pokarmu dla niektórych zwierząt hodowlanych; wodne wskaźniki zanieczyszczenia wody. Pasożytnicze pijawki.

8 Mięczaki – różnice w morfologii i anatomii przedstawicieli gromad. Ślimaki, szkodniki, pasożyty, żywiciele pośredni i parateniczni pasożytów. Małże filtratory wody.

9 Stawonogi – morfologia, anatomia i adaptacje do środowiska życia wodnego u skorupiaków i lądowego u pajęczaków. Skorupiaki składnik zooplanktonu. Przystosowania do drapieżnego i pasożytniczego trybu życia u pajęczaków. Roztocze: saprobionty, pasożyty, wektory, szkodniki, alergeny.

10 Stawonogi lądowe. Owady – morfologia, anatomia, przeobrażenie zupełne i niezupełne. Adaptacje do różnych środowisk i sposobów życia. Owady hodowlane, synantropijne, szkodniki, pasożyty, wektory i symbionty

11 Kręgowce – adaptacje do środowiska życia. Przedstawiciele fauny krajowej. Znaczenie w ekosystemach i gospodarce człowieka.

Literatura:

Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.

Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Poznaje różne sposoby systematyzowania zwierząt

Potrafi wykazać adaptacje środowiskowe budowy zwierząt

Potrafi scharakteryzować filogenetyczną zmienność

Umiejętności

Stosuje techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zwierzęcych

Analizuje przystosowania środowiskowe zwierząt

Weryfikuje własne obserwacje ze zdobytą wiedzą

Kompetencje społeczne

Docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej

Ma świadomość wpływu wykorzystania zwierząt w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Praktyki zawodowe:

Podjęcie decyzji w sprawie organizacji praktyk wymaga racjonalnej oceny wiedzy studentów w zakresie profilu wybieranych studiów, a następnie ich realizację w ramach dostępnych umów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)