Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Herpetofauna wód śródlądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.HEWS9.SI.HRBRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herpetofauna wód śródlądowych
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością płazów i gadów. Rola w środowisku naturalnym i znaczenie dla gospodarki człowieka

Pełny opis:

WYKŁADY (15 godz.)1. Systematyka płazów – pochodzenie, przegląd i charakterystyka wybranych taksonów. Różnorodność fauny światowej 2 godz.

2. Krajowe gatunki płazów na tle fauny europejskiej 2 godz.

3. Biologia i ekologia płazów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków krajowych 2 godz.

4. Znaczenie płazów. Zagrożenia fauny krajowej – globalne i lokalne. Ochrona czynna i bierna – akty prawne krajowe i międzynarodowe 2 godz.

5. Pochodzenie gadów – podstawy paleontologii 1 godz.

6. Różnorodność gatunkowa żółwi, adaptacje do środowiska lądowego i wodnego 2 godz.

7. Systematyka gadów – krokodyle, hatterie 2 godz.

8. Bioróżnorodność gatunkowa łuskonośnych na tle fauny krajowej 2 godz.

ĆWICZENIA (15 godz.)

1. Morfologia i anatomia płazów. Rozwój osobniczy 3 godz.

2. Nomenklatura okolic powierzchni ciała i plamistości. Rozpoznawanie i rozmieszczenie krajowych gatunków płazów 2 godz.

3. Morfologia i anatomia gadów 2 godz.

5. Rozpoznawanie krajowych gatunków gadów 3 godz.

6. Podstawy akwaterrarystyki. Herpetaria 4 godz.

7. Zaliczenie 1 godz.

Literatura:

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN Warszawa-Poznań.Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe (część 1 – 3). PWN Warszawa.Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Inspekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową płazów i gadów w ujęciu systematycznym i ewolucyjnym

Tłumaczy adaptacje płazów i gadów do środowiska słodkowodnego

Wyjaśnia znaczenie herpetofauny w środowisku naturalnym oraz w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rybackiej

Umiejętności

Analizuje przystosowanie biologiczne płazów i gadów do zajmowanych środowisk

Interpretuje rolą herpetofauny jako organizmów wskaźnikowych

Decyduje o wyborze gatunków płazów i gadów do hodowli akwaterrarystycznej

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na zagrożenia antropogeniczne dla herpetofauny krajowej

Jest świadomy znaczenia tych organizmów w środowisku oraz w aspekcie ochrony przyrody

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy i umiejętności.

Test otwarty

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)