Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia gleby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia gleby
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie budowy gleby i warunków życia organizmów glebowych oraz współzależności występujących pomiędzy organizmami. Zaznajomienie studentów z mikro-, mezo- i megaedafonem oraz znaczeniem organizmów zoologicznych dla kształtowania środowiska glebowego. Zapoznanie ze sposobami odłowu zwierząt glebowych. Omówienie zanieczyszczenia biologicznego gleby i poznanie zoologicznych organizmów wskaźnikowych informujących o zanieczyszczeniu.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz):

1. Charakterystyka środowiska glebowego. Struktura, właściwości i funkcje gleby (2 godz)

2. Czynniki glebotwórcze. Profile glebowe i systematyka gleb (2 godz)

3. Struktura i typy gleb w Polsce. Żyzność i urodzajność gleb (2 godz)

4. Klasyfikacja użytkowa gleb. Klasy bonitacyjne i kompleksy przydatności rolniczej (2 godz)

5. Fauna glebowa oraz wpływ mikro-, mezo- i makroedafonu na właściwości gleb (4 godz)

6. Megafauna glebowa – dżdżownice (1 godz)

7. Kręgowce żyjące w glebie. Zwierzęta kopcotwórcze (1 godz)

8. Zanieczyszczenie biologiczne gleb – organizmy wskaźnikowe (1 godz)

Ćwiczenia (15 godz):

1. Metody dynamiczne połowu fauny glebowej (Barbera, Satchella, Tullgrena, Baermanna) (3 godz)

2. Metody mechaniczne połowu bezkręgowców (kwadratów, ręcznego sortowania gleby, przesiewań, flotacyjna) (3 godz)

3. Metody odłowu kręgowców glebowych (2 godz)

4. Oznaczanie zebranego materiału (pierścienice, stawonogi) (4 godz)

5. Oznaczanie zanieczyszczenia gleby jajami geohelmintów (metoda Dady). Analiza sprawozdań (3 godz)

Literatura:

Burges i in. 1971. Biologia gleby. PWRiL, Warszawa

Gurny i Grum 1981. Metody stosowane w zoologii gleby. PWN, Warszawa

Dobrzański i Zawadzki 1981. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-Definiuje podstawowe rodzaje gleb oraz czynniki i procesy glebotwórcze

-Objaśnia wpływ organizmów glebowych na procesy glebotworzenia i przeciwdziałania degradacji gleb

-Identyfikuje organizmy szkodliwe żyjące w środowisku glebowym

Umiejętności:

-Stosuje odpowiednie metody rozpoznawania obecności zwierząt oraz sposoby odłowu fauny glebowej

-Posługuje się dostępnymi kluczami i opracowaniami w celu identyfikacji taksonomicznej organizmów glebowych

-Ocenia jakość środowiska glebowego na podstawie występujących w niej organizmów zoologicznych

Kompetencje społeczne:

-Docenia potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu nauk biologicznych i rolniczych

-Organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian wiedzy i umiejętności, zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych, egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)