Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.EKOLO.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacja zakresu zainteresowań ekologii jako nauki i wykorzystanie jej w inwentaryzacji siedlisk, użytkowaniu zasobów i ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnych

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Ekologia jako nauka podstawowa i stosowana 2 godz.

2. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych 2 godz.

3. Biomy lądowe i wodne Ziemi 4 godz.

4. Charakterystyka populacji 2 godz.

5. Ekologiczne podstawy użytkowania zasobów odnawialnych (rybołówstwo, łowiectwo, leśnictwo itp.) 3 godz.

6. Ochrona zasobów wodnych Polski 2 godz.

Ćwiczenia (30 godz.)

1. Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w ekologii. Ogólne zasady rozumowania w ekologii.

2. Organizmy wskaźnikowe, skala polisaprobów

3. Formy ochrony przyrody, bioróżnorodność i zasoby przyrodnicze

4. Polski, obliczanie współczynników różnorodności gatunkowej

5. Sieci troficzne, obieg materii i energii w ekosystemach, konstruowanie sieci troficznych

6. Metody oceny wielkości populacji, gra losowa ilustrująca wpływ czynników stochastycznych na czas trwania populacji

7. Ćwiczenia terenowe: identyfikacja ptaków

Literatura:

Odum E. P. 1982. Podstawy ekologii. PWRiL.

Górecki A., Kozłowski J., Gębczyński M. 1987. Ćwiczenia z ekologii. Kraków-Białystok.

Efekty uczenia się:

Student:

Potrafi analizować stan środowiska na podstawie organizmów wskaźnikowych

Potrafi analizować różnorodność biologiczną biocenoz na podstawie współczynników bioróżnorodności

Potrafi stosować metody oceny wielkości populacji

Potrafi przeprowadzić analizę sieci troficznej

Rozpoznaje pospolite gatunki ptaków

Metody i kryteria oceniania:

Trzy kolokwia z oceną, zadanie dodatkowe na zaliczenie dla chętnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)