Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe:Zoologia-bezkręgowce i kręgowce/2 tyg./

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.CWTER.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe:Zoologia-bezkręgowce i kręgowce/2 tyg./
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Analiza faunistyczna agroekosystemu oraz ekosystemu zrównoważonego. Status zwierząt w monitoringu różnych typów siedlisk. Ocena występowania bezkręgowców i kręgowców w środowisku – metodyka prowadzenia badań.

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń (10 dni):

1. Analiza faunistyczna środowiska hodowlanego (pomieszczenia inwentarskie, zabudowania gospodarskie): endo- i ektopasożyty zwierząt udomowionych, organizmy synantropijne – szkodniki stałe i okresowe, gatunki pożyteczne)

2. Obserwacje w zakresie współwystępowania w agroekosystemach zwierząt poddanych antropopresji i wolno żyjących – wzajemne relacje oraz zagrożenia z tego wynikające (gatunki objęte ochroną prawną, biowskaźniki, wektory chorób)

(3- krotnie w gospodarstwach z różnymi gatunkami utrzymywanych zwierząt, tj. konie, przeżuwacze, drób: Stacje Doświadczalne w Rząsce oraz na Bielanach)

3. Ocena funkcjonowania ekosystemu zrównoważonego w oparciu o szacowanie zagęszczenia zwierząt (roślinożerne, drapieżniki) oraz określenie występowania szkodników

(2- krotnie: Dulowa, Niepołomice)

4-5. Oznaczanie w laboratorium zebranego w oparciu o różne metody materiału i dokumentacja badań:

- część helmintologiczna: kopro- i larwoskopia (w tym rozróżnianie nicieni pasożytniczych od wolno żyjących), sekcje parazytologiczne, konserwacja i preparatyka robaków; dokumentacja fotograficzna i oznaczanie poziomu zarażenia w oparciu o programy komputerowe

- część entomologiczna: identyfikacja taksonomiczna pozyskanych okazów biologicznych, preparatyka – w tym wykonywanie preparatów ozdobnych (motyle, chrząszcze)

6. Pozyskiwanie materiału do badań w ramach wybranego indywidualnie do realizacji projektu – część terenowa

7. Analiza laboratoryjna materiału pozyskanego w ramach indywidualnie realizowanego projektu

8. Opracowanie projektów zgodnie z wytycznymi – analiza statystyczna danych, z obliczeniem różnorakich współczynników ekologicznych, w oparciu o udostępnione materiały i programy

Literatura:

Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja- Rozwój SGGW, Warszawa;

Novak V. 1975. Atlas szkodników owadzich drzew leśnych. RWRiL, Warszawa;

Wąsowski R., Pentkowski A. 2003. Ślimaki i małże Polski. Mulico, Warszawa;

Wilkaniec B. (red.) 2006. Entomologia leśna. AR Poznań

Starzyk J.R., Skrzypczyńska M., Rossa R., Michalewicz J. 2006. Ćwiczenia z entomologii leśnej. PWRiL.

Delin H., Svensson L. 2008. Ptaki Europy – przewodnik. Wydawnictwo MWK.

Romanowski J. 1998. Śladami zwierząt. PWRiL.

Jędrzejewski W., Sidorowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład badania ssaków PAN w Białowieży.

Klucze do oznaczania bezkręgowców i kręgowców.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową fauny agroekosystemu i ekosystemu zrównoważonego

Tłumaczy znaczenie organizmów w zajmowanym środowisku i dla człowieka

Dobiera metody do pozyskiwania i oznaczania poszczególnych grup taksonomicznych zwierząt

Umiejętności

Analizuje funkcjonowanie i wzajemne zależności organizmów w przyrodzie

Ocenia stan równowagi w różnych ekosystemach

Posługuje się metodami analitycznymi w zakresie badań ekologicznych

Przeprowadza indywidualnie ekspertyzę nad wybranym problemem w zakresie tematyki realizowanych ćwiczeń

Kompetencje społeczne

Jest świadomy zagrożeń biologicznych dla środowiska naturalnego

Potrafi pracować i współdziałać w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu badawczego na podstawie oceny zespołu pracowników naukowych Jednostki (prace podlegają archiwizacji)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)